Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura renesansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S23HL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura renesansowa
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji dzieł najważniejszych przedstawicieli włoskiej literatury Odrodzenia. Analiza wybranych utworów pozwoli poznać sylwetki autorów oraz ich twórczość, a także zdefiniować specyfikę epoki. Omówiona zostanie także polska recepcja włoskich utworów.

Pełny opis:

Na zajęciach uczestnik konwersatorium pozna najważniejszych twórców Odrodzenia i ich dzieła, a także podstawy wiedzy teoretycznoliterackiej (analiza tekstów literackich), nauczy się korzystać z literatury przedmiotu. Samodzielna praca pisemna pomoże studentowi opanować podstawy warsztatu metodologicznego, przyczyni się również do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym (czytanie tekstów źródłowych, artykułów naukowych oraz tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej), a to kompetencje niezbędne do napisaniu pracy licencjackiej w zakresie literatury i kultury włoskiej.

Autorzy i dzieła omawiane na zajęciach:

1) Ludovico Ariosto Orlando furioso (fragm.), prolog do komedii Cassaria, La Lena (fragm.); Orland szalony w przekł. Piotra Kochanowskiego (fragm.);

2) Niccolò Machiavelli De principatibus (fragm.), Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua (fragm..), Mandragola;

3) Torquato Tasso, Gerusalemme liberata (fragm.), Aminta, Re Torrismondo (fragm.); Amintas w przekł. Jana Andrzeja Morsztyna (fragm.);

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

Alfano G. [et al.], Il Rinascimento. Un'introduzione al Cinquecento letterario italiano, Roma 2016.

Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, tłum. M. Kreczowska, Warszawa 1991.

Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, tłum. W. Kwiryn Siewierski, Warszawa 1991.

Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1987.

Ferroni G.[et al.], Storia e testi della letteratura italiana, t. 1D, 2A, Milano 2002.

Greenblatt S., Zwrot : jak zaczął się renesans, tłum. M. Słysz, Warszawa 2012.

Klimkiewicz A., Od błędu do utopii: śladami Orlanda szalonego, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - metody analizy dzieł literackich epoki renesansu

K_W09- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w ramach realizacji pracy semestralnej

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - czytać ze zrozumieniem wybrane teksty literackie epoki renesansu (współczesne edycje) oraz krótkie opracowania naukowe na ten temat w języku włoskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, prezentować przygotowane zagadnienia związane z literaturą renesansową w języku włoskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje tekstów epoki renesansu, umiejscowić je w ogólnym kontekście historycznokulturowym oraz przeprowadzić analizę wybranych fragmentów z użyciem podstawowej terminologii;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę na temat literatury i kultury renesansowej i rozwijać umiejętności w tym zakresie z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 - napisać pisemną pracę semestralną w języku włoskim z zastosowaniem odpowiednich metod;

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (powyżej dwóch nieobecności konieczność zaliczenia lektury na dyżurze)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; 3 testy na platformie Kampus 2; 3 krótkie prace pisemne ok. 300 słów - streszczenie, parafraza tekstu, itp.)

- praca semestralna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)