Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oświecenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S2HL06
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Oświecenie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji dzieł najważniejszych przedstawicieli włoskiej literatury oświeceniowej na tle kultury europejskiej. Analiza wybranych utworów pozwoli zdefiniować specyfikę włoskiej myśli oświecenia na Półwyspie Apenińskim.

Pełny opis:

Na zajęciach student pozna najistotniejsze zagadnienia z zakresu literatury włoskiej epoki Oświecenia, dyskusje oraz przemiany ideowe. Opanowuje podstawy wiedzy teoretycznoliterackiej (analiza tekstów literackich), nauczy się korzystać z literatury przedmiotu. Samodzielna praca nad opracowaniem analizy wybranego dzieła, motywu, lub postaci umożliwi studentowi wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach, przyczyni się również do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym (czytanie tekstów źródłowych, artykułów naukowych, monografii, itp. oraz tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej). Opanowanie warsztatu metodologicznego pomoże studentowi w napisaniu pracy licencjackiej w zakresie literatury i kultury włoskiej.

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1) Definicja i charakter włoskiego oświecenia.

2) Gazety włoskie („La gazzetta veneta”, „La frusta letteraria”, „Il Caffè”).

3) Kwestia języka (Alessandro Verri, Mechiorre Cesarotti).

4) Carlo Goldoni: reforma komedii.

5) Kwestie społeczne (Pietro Verri, Cesare Beccaria).

6) Giuseppe Parini: satyra oświeceniowa.

7) Literatura autobiograficzna (Carlo Goldoni, Vittorio Alfieri, Giacomo Casanova).

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

Illuminismo: storia di un’idea plurale, Roma 2021.

Lorenzo Tommasin, "Scriver la vita": lingua e stile nell'autobiografia italiana del Settecento, Firenze 2009.

Pietro Verri e il suo tempo, a cura di Carlo Capra, Bologna 1999.

La stampa italiana dal 500 all’800, Roma-Bari 1976.

Il teatro di Goldoni, a cura di Marzia Pieri, Bologna 1993.

Roberto Alonge, Goldoni: dalla commedia dell’arte al dramma borghese, Milano 2004.

Parigi/Venezia: cultura, relazioni, influenze negli scambi intelettuali del settecento, a cura di Carlo Ossola, Firenze 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - podstawowe metody analizy dzieł literackich epoki Oświecenia;

K_W09 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 - czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim z epoki Oświecenia oraz opracowania naukowe na ten temat w języku włoskim;

K_U02 - przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia związane z literaturą oświeceniową w języku włoskim;

K_U03 - rozpoznawać różne rodzaje tekstów oświeceniowych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 - samodzielnie zdobywać wiedzę na temat literatury Oświecenia i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 - napisać oraz zredagować pracę pisemną semestralną w języku włoskim z zakresu literatury oświeceniowej z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności (powyżej dwóch nieobecności konieczność zaliczenia lektury na dyżurze)

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; 3 testy na platformie Kampus 2; 3 krótkie prace pisemne ok. 300 słów - streszczenie, parafraza tekstu, opis postaci lub motywu, itp.)

- praca semestralna w języku włoskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Dygul
Prowadzący grup: Jolanta Dygul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)