Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczeń Włosko-Polskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z319JWWT02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Warsztaty translatorskie; Wstęp do tłumaczeń Włosko-Polskich
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia warsztaty translatorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztaty translatorskie mają charakter praktyczny. Zajęcia kształtują umiejętności przekładu tekstów o różnorodnej tematyce z języka włoskiego na język polskich. Nacisk kładziony jest na słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne właściwe różnym rodzajom tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na tłumaczeniu tekstów o różnorodnej tematyce. Na zajęciach praca nad przekładem odbywa się w grupach i jest połączona z dyskusją. Część pracy uczestnicy wykonują indywidualnie w ramach pracy domowej.

Nacisk kładziony jest na:

- rozwój kompetencji językowych w zakresie języka włoskiego;

- doskonalenie znajomości języka ojczystego;

- ćwiczenie umiejętności korzystania z narzędzi leksykograficznych przydatnych podczas tłumaczenia tekstów.

Literatura:

Godlewski G. (red.) 2003 Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Hejwowski K. (red.) 2003 Teoria i dydaktyka przekładu. Olecko: Wszechnica Mazurska.

Hejwowski K. 2001b „Źródła błędów w tłumaczeniu na język ojczysty”. W: Kopczyński A., Zaliwska- Okrutna U. (red.).

Szczerbowski, T. 2003, Stereotypy i przekłady, czyli „kłamstwa”motywowane kulturowo, [w:] Między oryginałem a przekładem, red. U. Kropiwiec, U. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowska, t. VIII: Stereotyp a przekład, Kraków

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności:

Student:

- stosuje rudymentarny warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów.

Kompetencje społeczne:

Student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata;

-posiada umiejętność pracy w zespole, organizowania zespołu do podejmowania różnych zadań;

- ma przekonanie o konieczności i znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania etyki zawodowej;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (dopuszczalne dwie nieobecności);

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i praca indywidualna w domu (ocena ciągła);

- zaliczenie testu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.