Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka Kontrastywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21GK
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka Kontrastywna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe założenia gramatyki polskiej i włoskiej w ujęciu kontrastywnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom założeń językoznawstwa porównawczego oraz jego podstawowych pojęć (tertium comparationis, stopień ekwiwalencji, paralelność gramatyczna, itd.). Zajęcia skupiają się w znacznej mierze na praktycznej konfrontacji wybranych kategorii gramatycznych porównywanych języków (włoski rodzajnik i jego polskie ekwiwalenty, aspekt czasownika, czasy i tryby w obu językach). Na zajęciach omówione zostaną również przykładowe zagadnienia z poziomu leksykalno-pragmatycznego oraz socjopragmatycznego m.in. te związane z językowym obrazem świata kreowanym przez języki włoski i polski.

Literatura:

Literatura:

„La nuova grammatica della lingua italiana”, Maurizio Dardano, Pietro Trifone;

„Gramatyka kontrastywna”, Norbert Morciniec;

„L’idea del passato nel passato in italiano e in polacco: il trapassato prossimo ed i suoi equivalenti semantici polacchi”, Maurizio Mazzini;

„La necessità di distinguere la perfettività dalla risultatività per comprendere il funzionamento

dei tempi verbali italiani e polacchi”, Małgorzata Nowakowska;

„Wykłady z polskiej fleksji”, Mirosław Bańko;

„Podręczna gramatyka języka polskiego”, Alicja Nagórko;

„Nuova grammatica italiana”, Giampaolo Salvi, Laura Vanelli;

„Falsi amici del traduttore e dello studente: l’italiano, l’inglese e il polacco a confronto”, Kamila Miłkowska-Samul;

„Gli esempi di falsi amici, omonimi e false alterazioni in coppia linguistica IT-PL”, Daniel Adamski;

„Grammatica contrastiva: uno strumento per futuri traduttori”, Dorota Kozakiewicz-Kłosowska;

„Il binomio lingua-cultura”, Graziano Serragiotto.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U07 - wskazać różnice systemowe między językiem polskim a włoskim oraz zastosować kryteria poprawności w obu językach

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą:

- obecność studenta na zajęciach (max. 3 nieobecności nieusprawiedliwione, obecność na min. 60% zajęć po uwzględnieniu wszystkich zwolnień, w tym zwolnień lekarskich),

- aktywność studenta na zajęciach,

- prace domowe,

- wyniki egzaminu końcowego (przeprowadzonego w sali lub online w zależności od odgórnych decyzji podjętych przez władze UW i związanych z pandemią).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lewandowska
Prowadzący grup: Dorota Kozakiewicz-Kłosowska, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)