Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Calvino, Tabucchi, Celati: między powieścią a opowiadaniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21HL01
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Calvino, Tabucchi, Celati: między powieścią a opowiadaniem
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 3 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z charakterystyką twórczości trzech kanonicznych przedstawicieli włoskiej prozy XX i XXI wieku oraz refleksja nad rozwojem krótkiej formy prozatorskiej we Włoszech na tle dłuższych form narracji

Pełny opis:

Moduł prowadzony w formule konwersatoryjnej poświęcony jest wybranym utworom literackim trzech wybitnych, kanonicznych przedstawicieli włoskiej prozy XX i XXI wieku: Itala Calvina, Antonia Tabucchiego oraz Gianniego Celatiego. Przedmiotem zajęć jest lektura i analiza dzieł lub ich fragmentów, która stanowi podstawę do realizacji treści programowych, dotyczących zarówno sylwetek i twórczości powyższych autorów, jak i ogólnej analizy zjawisk literackich i kulturowych. Dodatkowo studenci uczą się czytać i pisać opracowania naukowe poświęcone omawianej tematyce, zdobywają niezbędne kompetencje do samodzielnej pracy nad analizą tekstu. Celem kursu jest także przyjrzenie się próbom definicji krótkiej formy prozatorskiej na przykładzie wymienionych pisarzy oraz refleksja nad jej rozwojem we Włoszech, również na tle dłuższych form narracji.

Literatura:

Literatura:

1) Calvino Italo, Romanzi e racconti, Mondadori: I Meridiani Collezione (wybór).

2) Tabucchi Antonio, Opere, Mondadori: I Meridiani Collezione (wybór).

3) Celati Gianni, Romanzi, cronache e racconti, Mondadori: I Meridiani Collezione (wybór).

4) Benjamin Walter, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov, Einaudi.

5) Belpoliti Marco, L’occhio di Calvino, Einaudi.

6) Dolfi Anna, Tabucchi: la specularità, il rimorso, Bulzoni.

7) Chierici Anna Maria, La scrittura terapeutica. Saggio su Gianni Celati, Archetipolibri.

8) Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, Il Novecento e il nuovo millennio, Mondadori.

9) Casadei Alberto, Santagata Marco, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Laterza.

10) Pagliarani Elio, Pedulla Walter (a cura di) I maestri del racconto italiano, Rizzoli.

11) Costa Simona (a cura di) Il racconto italiano del Novecento, Mondadori.

12) Caliaro Ilvano (a cura di) Il racconto del Novecento: da Pirandello a Tabucchi, Einaudi.

(Szczegółowa bibliografia zostanie podana na początku kursu. Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.)

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W02 podstawowe metody analizy dzieł literackich;

K_W09 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;

K_U02 przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;

K_U03 rozpoznawać różne rodzaje tekstów, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz

przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U06 napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką)

z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- obecność i praca na zajęciach (25%);

- pisemna praca semestralna (75%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)