Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-AIITP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Dobrą podstawą do uczestnictwa w zajęciach będzie znajomość podstawowych kategorii z zakresu poetyki, teorii literatury i językoznawstwa. Nie jest to jednak wymagane. Wystarczy wrażliwość językowa i kultura intelektualna, które charakteryzują studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrócony opis:

Konwersatorium będzie poświęcone analizie i interpretacji wybranych (przez osobę prowadzącą zajęcia i uczestników) wierszy polskich. Jest ono adresowane do studentów (nie tylko z kierunków filologicznych) znajdujących przyjemność w lekturze tekstów poetyckich, a jednocześnie pragnących rozwijać swoją wrażliwość i umiejętności analityczne oraz interpretacyjne.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter głównie praktyczny. Każde spotkanie poświęcimy dogłębnej, całościowej analizie innego tekstu poetyckiego. Szczególny nacisk zostanie położony na lingwistyczny aspekt omawianych utworów.

Proponowany zestaw tekstów do analizy:

1. Julian Tuwim: „Wspomnienie”.

2. Krzysztof Kamil Baczyński: „Piosenka”, „Sur le pont d’Avignon”.

3. Bolesław Leśmian: „Szewczyk”, Tadeusz Gajcy: „O szewcu zadumanym”.

4. Bolesław Leśmian: „Otchłań”.

5. Cyprian Kamil Norwid: „Daj mi wstążkę błękitną”, „Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi…”, „Co? Jej powiedzieć…ach! Co się podoba…”

6. Cyprian Kamil Norwid: „Harmonia”, „Nerwy”, „Kółko”, „Mój psalm”, „Nowy organ”.

7. Cyprian Kamil Norwid: „Miłość”, „Królestwo”.

8. Józef Czechowicz: „Nuta na dzwony”.

9. Józef Czechowicz: „Przemiany”, Konstanty Ildefons Gałczyński: „Notatki z Nieudanych rekolekcji paryskich ”.

10. Stanisław Barańczak: „Pajęczyna”, „Braki, odrzuty, produkty zastępcze”.

11. Kazimierz Wierzyński: „Gdzie nie posieją mnie…”

12. Zbigniew Herbert: „Pan Cogito o cnocie”, „Wstyd”, „Dałem słowo”.

13. Juliusz Słowacki: „Zachwycenie”, Aleksander Wat: „Tej znów nocy dobrze po północy”, Kazimierz Wierzyński: „Przebity światłem”.

Literatura:

Dłuska Maria, 1972, Studia i rozprawy, t. III, WL, Kraków.

Falkowski Stanisław, 1991, "Szlagiery" - inaczej, Briticus, Warszawa.

Kaliszewski Andrzej, 1982, Gry Pana Cogito, WL, Kraków.

Kamieńska Anna, 1971, Od Czarnolasu. Najpiękniejsze wiersze polskie, Iskry, Warszawa.

Kamieńska Anna, 1974, Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Iskry, Warszawa.

Mayenowa Maria Renata, 1964, O sztuce czytania wierszy, WP, Warszawa.

Politzer Heinz, 1973, Rzemiosło interpretacji. w: tegoż, Milczenie syren, tł. Jerzy Hummel, PIW, Warszawa, s. 219-246 (267-269).

Prokop Jan, Janusz Sławiński, red., 1971, Liryka polska. Interpretacje, WL, Kraków.

Ulicka Danuta, red., 1997, Analizy i interpretacje. w: tejże, Poetyka, t. 3, Wyd. Wydz. Polonistyki, Warszawa, s. 52-152.

Ważyk Adam, 1954, Mickiewicz i wersyfikacja narodowa, Czytelnik, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe pojęcia i kategorie z zakresu poetyki

- odróżnia analizę tekstu od jego interpretacji

- wie, jakie środki językowe służą organizacji brzmieniowej i semantycznej tekstu poetyckiego

- rozumie, czym jest funkcja poetycka różni się od pozostałych funkcji wypowiedzi

- czyta ze zrozumieniem i z przyjemnością teksty poetyckie

- dostrzega różnice między różnymi poziomami wypowiedzi poetyckiej

- podejmuje próby samodzielnej analizy i interpretacji różnorodnych wierszy

 umie uważnie i aktywnie słuchać innych

 śledzi ze zrozumieniem tok myślenia partnerów komunikacji

 selekcjonuje i porządkuje informacje uzyskane w procesie porozumiewania się

 umie włączyć się w dyskusję, współpracuje z innymi w celu osiągnięcia pożądanych efektów komunikacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywny udział w zajęciach, praca semestralna, poświęcona analizie i interpretacji dowolnie wybranego wiersza

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)