Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-WPKSJ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium będzie poświęcone podstawowym zagadnieniom poprawności gramatycznej, semantycznej i pragmatycznej języka polskiego. Zajęcia kierowane są przede wszystkim do studentów filologii obcych, a także do wszystkich tych, którzy chcą panować nad swoim językiem.

Pełny opis:

Zajęcia te adresuję głównie do studentów filologii obcych, a także wszystkich tych humanistów i adeptów nauk ścisłych, którzy są zainteresowani stałym doskonaleniem własnego języka, rozwinięciem kompetencji stylistycznej i otwarciem się na partnerów komunikacji.

Celem konwersatorium jest nie tylko podniesienie poziomu sprawności językowej słuchaczy, lecz także pogłębienie ich świadomego kontaktu z językiem ojczystym i uwrażliwienie na problemy etyki mowy. Kurs ten będzie miał charakter praktyczny. Analizie poddamy wybrane fragmenty tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych, kierując uwagę na ujawniające się w nich odstępstwa od normy współczesnej polszczyzny, poszukując głównych typów błędów językowych (fleksyjnych, składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, stylistycznych) popełnianych przez Polaków oraz wskazując na mechanizmy powstawania tych błędów.

Wszystkie te umiejętności są niezbędne w pracy przyszłego tłumacza, lektora i metodyka języka obcego, pedagoga, psychologa, osoby kierującej zespołami ludzi itp. Co ważniejsze, są to wartości mające zasadniczy wpływ na całe nasze życie, którego jakość zależy od jakości porozumiewania się z innymi.

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności i wykonanego samodzielnie ćwiczenia semestralnego.

Literatura:

Słowniki:

M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.

Nowy słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 1998.

J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1998.

H. Wróbel, E. Kowalik, T. Rokicka, A. Orzechowska, Mały słownik odmiany wyrazów trudnych, Warszawa 1993.

Poradniki i inne opracowania:

S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa 1992.

A. Cegieła, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. I Warszawa 1964, t.2 Warszawa 1968.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

B. Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1989.

J. Miodek, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983.

Mowa rozświetlona myślą: świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław 1999.

W. Pisarek, Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław 1978.

W. Pisarek, Słowo między ludźmi, Warszawa 1985.

A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Student:

- wie, czym jest błąd językowy, potrafi odróżnić go od innowacji uzupełniającej;

- zna podstawowe kryteria poprawności językowej;

- rozumie, jakie są mechanizmy powstawania konstrukcji błędnych;

- ma świadomość, jakie są podstawowe typy odstępstw od normy polszczyzny w różnych jej podsystemach

- umie usytuować problemy kultury języka i praktycznej stylistyki wypowiedzi wśród innych problemów lingwistycznych

- czyta i analizuje teksty lingwistyczne

- umie uważnie i aktywnie słuchać innych

- śledzi ze zrozumieniem tok myślenia partnerów komunikacji

- selekcjonuje i porządkuje informacje uzyskane w procesie porozumiewania się

- umie jasno zdawać sprawę z trudnych i abstrakcyjnych zagadnień

- podejmuje próby samodzielnej analizy różnorodnych wypowiedzi języka polskiego pod kątem ich poprawności

- dostrzega błędy językowe i umie je skorygować

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz pracy zaliczeniowej (forma do uzgodnienia).

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Magdalena Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)