Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele Postępowania z Nieletnimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-MPNd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Modele Postępowania z Nieletnimi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zaliczenia zajęć z kryminologii (na studiach I stopnia bądź w formie fakultetu)

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą strategii zapobiegania przestępczości i reakcji na nią.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną poruszone takie zagadnienia jak rozmiar i dynamika przestępczości nieletnich, strategie zapobiegania przestępczości nieletnich w Polsce i na świecie, modele postępowania z nieletnimi oraz wykonywanie środków wychowawczych i kar w stosunku do nieletnich.

Pełny opis:

1. Pojęcie osoby nieletniej w różnych systemach prawnych

2. Przestępczość nieletnich w Polsce i na świcie: charakter i dynamika

3. Przestępczość nieletnich dziewcząt w Polsce i na świecie

4. Nieletni na tle swoich rówieśników w Polsce i na świecie

5. Etiologia przestępczości nieletnich

6. Zasady postępowania z nieletnimi w Polsce

7-9 Reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępczość nieletnich w Polsce i na świecie

10. Sprawiedliwość naprawcza w postępowaniu w sprawach nieletnich

11-12. Programy organizacji pozarządowych adresowanie do nieletnich

12. Odpowiedzialność karna nieletnich

13. Postępowanie z nieletnimi w zakładzie wychowawczym/ poprawczym,

14. Wizyta w zakładzie poprawczym

Literatura:

Balińska Krystyna: Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich; Uniwersytet Śląski, Katowice 1986

Batawia Stanisław, Kołakowska Helena, Strzembosz Adam, Szelhaus Stanisław: Wyniki badań dalszych losów nieletnich i młodocianych recydywistów; „Państwo i Prawo” 1965, nr 4

Batawia Stanisław, Strzembosz Adam: Nieletni sprawcy kradzieży w praktyce sądowej (Przyczynek do problematyki recydywy u nieletnich); „Państwo i Prawo” 1964, nr 4 (218)

Batawia Stanisław: Niepoprawność przestępców w świetle badań nad bliźniętami kryminalnymi; „Archiwum Kryminologiczne” 1939, t. 3, z 1-2

Batawia Stanisław: Proces społecznego wykolejania się nieletnich przestępców; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1958 r.

Bieńkowska Ewa, Walczak-Żochowska Anna: Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz; C.H. Beck, Warszawa 2003

Bojarski Tadeusz (red.): Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988

Cieślak Marian: Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich); „Palestra” 1979, nr 1

Czarnecka-Dzialuk Beata: Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Zagadnienia procesowe; Agencja Scholar, Warszawa 1993

Figes Kate: Te straszne nastolatki; Wydawnictwo Literackie, 2003

Gaberle Andrzej (red.): Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie; Zakamycze 2001

Gaberle Andrzej, Korcyl-Wolska Marianna: Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; Gdańsk 2002

Grześkowiak Kazimierz, Krukowski Adam, Patulski Władysław, Warzocha Edward: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz; Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991

Jasiński Jerzy (red.): Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978

Klaus Witold: Dziecko przed sądem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

Klaus Witold: Reforma wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii; w: „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2004, nr 44-45

Kołakowska – Przełomiec Helena: Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce; „Studia Prawnicze” 1988, nr 1-2 (95-96)

Kołakowska-Przełomiec Helena, Dobrochna Wójcik: Selekcja nieletnich przestępców w sądzie rodzinnym; Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1990

Kołakowska-Przełomiec Helena, Wójcik Dobrochna: Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych; Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1990

Kołakowska-Przełomiec Helena: Kryminologiczne zagadnienia profilaktyki przestępczości młodzieży; w: Jasiński Jerzy: Kształtowanie się przestępczości nieletnich w Polsce w latach 1951-1960 w świetle statystyki sądowej; „Archiwum Kryminologii” 1964, t. II

Kołakowska-Przełomiec Helena: Nieletni recydywiści (Wyniki badań 500 nieletnich recydywistów); „Archiwum Kryminologii” 1960, t.1

Kossowska Anna, Krawczyk Jacek, Rzeplińska Irena: Zachowania dewiacyjne młodzieży w Warszawie w 1993 r. (badania typu self-report); „Archiwum Kryminologii” 1995, tom XXI

Michalska-Warias Aneta: Struktura środków wychowawczych i poprawczych orzekanych wobec nieletnich w latach 90. XX wieku; „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, nr 3

Ostrihanska Zofia: Nieprzystosowanie społeczne młodzieży; „Studia Prawnicze” 1988, nr 1-2 (95-96), str. 104.

Ostrowska Krystyna, Surzykiewicz Janusz: Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2005

Pawełczyńska Anna: Przestępczość grup nieletnich; Książka i Wiedza, Warszawa, 1964

Pospiszyl Irena, Szczepanik Renata (red.): Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2007

Rzeplińska Irena: Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji; „Archiwum Kryminologii” 2007, tom XXVIII

Strzembosz Adam: Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży; Warszawa 1979

Szymanowska Aleksandra: Rodzina polska i jej rola w przeciwdziałaniu patologii młodzieży; w: Porowski Michał (red.): IPSiR dzisiaj; Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa 1998

Świda-Ziemba Hanna: Młodzi w nowym świecie; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

Wilkowska-Płóciennik: Postępowanie w sprawach nieletnich, C.H. Beck, 2011

Woźniakowska Dagmara: Sprawiedliwość naprawcza dla nieletnich na świecie; w: „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” 2006

Woźniakowska-Fajst Dagmara: Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, str. 19-58, 181-204.

Wójcik Dobrochna: Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej; Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977

Żabczyńska Ewa: Przestępczość dzieci a szkoła i dom; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974

Żabczyńska Ewa: Przestępczość dzieci; PWN, Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają i definiują pojęcie „nieletniości” i nieletniego w różnych systemach prawnych.

2. Znają i prezentują etiologię zachowań dewiacyjnych nieletnich.

3. Wymieniają środki reakcji na przestępczość nieletnich w różnych systemach prawnych.

4. Analizują i oceniają konkretny przypadek nieletniego i stosują konkretne działania wychowawcze bądź poprawcze.

5. Prezentują temat środków prewencyjnych i pomocowych dla nieletnich.

6. Stosują interdyscyplinarne podejście ze szczególnym naciskiem na podejście pedagogiczne – rozumieją, że reakcja na zachowania dewiacyjne nieletnich powinna być oparta o środki wychowawcze.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć, aktywność i obecność.

2. Prezentacja organizacji polskiej i zagranicznej, zajmującej się prewencją i pomocą nieletnim.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.