Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość zorganizowana w Rosji (ros. B2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PZRz Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępczość zorganizowana w Rosji (ros. B2)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zjawiska przestępczości zorgani-zowanej w Rosji z punktu widzenia kryminologii: przyczyn, czynników sprzyjających jej pojawieniu się, mechanizmów formowania się zorgani-zowanych grup i związków, a następnie ich funkcjonowania i popełniania różnych rodzajów przestępstw.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zjawiska przestępczości zorgani-zowanej w Rosji z punktu widzenia kryminologii: przyczyn, czynników sprzyjających jej pojawieniu się, mechanizmów formowania się zorgani-zowanych grup i związków, a następnie ich funkcjonowania i popełniania różnych rodzajów przestępstw.

Przedmiot obejmuje także problematykę reakcji, w tym przeciwdziałania, państwa, instrumentów prawnych, środków taktycznych i organizacyj-nych, oraz służb specjalnych powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Rosji. Przekazywane treści pozwalają na charaktery-stykę zorganizowanych struktur przestępczych w Rosji, zorganizowanej przestępczości „kryminalnej”, gospodarczej i narkotykowej, terroru kry-minalnego, korupcji, prania brudnych pieniędzy, zabójstw na zlecenie.

Jednym z podstawowych zagadnień przedmiotu jest analiza zagrożeń, które rosyjska przestępczość zorganizowana niesie w szczególności dla Polski oraz Unii Europejskiej.

Literatura:

1. Laskowska, Katarzyna. Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana : studium kryminologiczne, Białystok : Temida2, 2006.

2. Wschodnia granica Unii Europejskiej - transgraniczna przestępczość zorganizowana : rozpoznaj zagrożenia, skutecznie zwalczaj / pod red. Marka Wierzbickiego, Marcina Kobylasa, Bogusława Plucińskiego, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005.

3. Боков Александр Викторович. Организация борьбы с преступностью / Московский ун-т МВД России; Фонд содействия правоохранительным органам "Закон и право" / Г.А. Аванесов (ред.). — М. : ЮНИТИ, 2003. — 176с.

4. Башкирева Нелли Николаевна, Мешков В. М Организованная преступность и криминальный автобизнес в Калининградской области: Науч.-практ. пособие / Калининградский юридический ин-т — Калининград : КЮИ МВД России, 2001. — 60с.

5. Калачев Борис Федорович, Кикоть Владимир Яковлевич, Моднов Игорь Семенович. Сращивание наркобизнеса с коррупцией на постсоветском пространстве и борьба с этим явлением: Метод. пособие / Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств; Государственное учреждение "Всероссийский НИИ". — М. : ВНИИ МВД России, 2001. — 51с.

6. Логинов Евгений Леонидович, Лукин Владимир Корнеевич, Чечулина Юлия Сергеевна. Локализованные зональные центры организованной преступности. Экономические и правовые аспекты борьбы с экономическими преступлениями / Краснодарский юридический ин-т. — Краснодар, 2000. — 136с.

7. Проблемы борьбы с организованной преступностью в Северо-Кавказском регионе (правовой, политический, экономический, национальный аспекты): Материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 ноября 1999 г. / Московский ин-т МВД России / В.И. Попов (редкол.) — М., 2000. — 408с.

8. Мухин А. А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений / Центр политической информации. — М. : ЦПИ, 2003. — 383с. — Библиогр.: с. 381-382.

9. Мешкова Валентина Сергеевна. Криминалистическая тактика при изобличении лидера (организатора) преступной группы / Калининградский юридический ин-т. — Калининград : КЮИ МВД России, 2001. — 110с.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe kategorie i wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu przestępczości zorganizowanej w Rosji,

2. Identyfikują procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie i sprzyjające powstawaniu przestępczości zorganizowanej w Rosji.

3. Porównują modele i działalność przestępczości zorganizowanej w różnych krajach.

4. Analizują strukturę rosyjskojęzycznych grup przestępczych .

5. Opisują i intepretują różne formy przestępczości zorganizowanej w Rosji oraz środki i metody przeciwdziałania jej podejmowane przez pań-stwo.

6. Projektują skuteczną reakcję na rosyjskojęzyczną przestępczość zorganizowaną i sposoby jej zapobiegania, w tym, na terenie Unii Europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2.Praca domowa

3.Prezentacja/referat będące studium przypadku

4.Zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.