Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-FAK-PZd Kod Erasmus / ISCED: 10.9 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępczość zorganizowana - aspekty prawne i kryminologiczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zjawiska przestępczości zorgani-zowanej z punktu widzenia kryminologii: przyczyn, czynników sprzyjają-cych jej pojawieniu się, mechanizmów formowania się zorganizowanych grup i związków, a następnie ich funkcjonowania i popełniania różnych rodzajów przestępstw.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zjawiska przestępczości zorgani-zowanej z punktu widzenia kryminologii: przyczyn, czynników sprzyjają-cych jej pojawieniu się, mechanizmów formowania się zorganizowanych grup i związków, a następnie ich funkcjonowania i popełniania różnych rodzajów przestępstw.

Przedmiot obejmuje także problematykę reakcji, w tym przeciwdziałania, państwa, instrumentów prawnych, środków taktycznych i organizacyj-nych, oraz służb specjalnych powołanych do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Przekazywane treści pozwalają na charakterystykę zor-ganizowanych struktur przestępczych w Polsce, zorganizowanej przestęp-czości „kryminalnej”, gospodarczej i narkotykowej.

terroru kryminalnego, korupcji, prania brudnych pieniędzy, zabójstw na zlecenie. Omawiane i analizowane podczas zajęć osądzone przypadki konkretnych grup lub związków pozwala także na pogłębienie wiedzy praktycznej – o stosowaniu art. 258 kk i dowodzeniu sprawstwa i winy.

Literatura:

1. Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana – studium kryminologiczne, Białystok 2006.

2. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008

3. Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

4. Michalska-Warias A., Zwalczanie zorganizowanych form przestęp-czości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX I XX wieku, Lublin 2008.

5. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania prze-stępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa 2009

6. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Za-kamycze 2002.

7. Strona web: http://przestepczosczorganizowana.pl/

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe kategorie i wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu przestępczości zorganizowanej,

2. Identyfikują procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie i sprzy-jające powstawaniu przestępczości zorganizowanej.

3. Porównują modele i działalność przestępczości zorganizowanej w różnych krajach.

4. Analizują strukturę grup i związków przestępczych .

5. Opisują i intepretują różne formy przestępczości zorganizowanej oraz środki i metody przeciwdziałania jej podejmowane przez państwo.

6. Projektują skuteczną reakcję na przestępczość zorganizowaną i sposo-by jej zapobiegania.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2.Praca domowa

3.Prezentacja/referat będące studium przypadku

4.Zaliczenie ustne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.