Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka Służb Publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1ESPd Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka Służb Publicznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicją i znaczeniem etyki w działaniu służb publicznych – wypełnianiu przez nie określonych zadań. W trakcie zajęć studenci zrozumieją, że etyka kształtuje prawo, które nie tylko wzmacnia ochronę jednostek przed nadużyciami funkcjonariuszy publicznych, ale także nakłada na tych ostatnich pozytywne obowiązki w celu poprawy jakości życia i wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli. Analiza treści poruszanych w trakcie zajęć pokaże, że etyka pozwala dokonywać trafnych i praworządnych w swych skutkach wyborów w przypadku kolizji wartości i dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z definicją i znaczeniem etyki w działaniu służb publicznych – wypełnianiu przez nie określonych zadań. W trakcie zajęć studenci zrozumieją, że etyka kształtuje prawo, które nie tylko wzmacnia ochronę jednostek przed nadużyciami funkcjonariuszy publicznych, ale także nakłada na tych ostatnich pozytywne obowiązki w celu poprawy jakości życia i wzmocnienia bezpieczeństwa obywateli. Analiza treści poruszanych w trakcie zajęć pokaże, że etyka pozwala dokonywać trafnych i praworządnych w swych skutkach wyborów w przypadku kolizji wartości i dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby.

Przedmiot obejmuje: • wiedzę z zakresu etyki (kluczowe pojęcia, znaczenie etyki w pracy służb publicznych), znaczenia praw człowieka w służbach publicznych, prawnych uregulowań etyki służb publicznych (prawo twarde i miękkie), obowiązków wynikających z etyki zawodu (służby) i prawa oraz dylematów etycznych związanych z pełnieniem służby, • umiejętności rozstrzygania tychże dylematów.

Literatura:

Hołówka J., Etyka w działaniu. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001; w: Służyć i chronić. Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa. Rzepliński A. (red. nauk.), Legionowo 2002.

Machel H., Niektóre problemy etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny nr 18 1990-1991.

O etyce służb społecznych. Wanda Kaczyńska (red.). Warszawa 2010.

Tokarczyk R., Przykazania etyki prawniczej. Kraków Zakamycze 2003.

Zajadło J., Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby, w: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. nowoczesne technologie i praca operacyjna. Paprzycki L., Rau R. (red.). Warszawa 2009, s. 932-958.

Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian. Tarnobrzeg 2008

Efekty uczenia się:

Studenci

1. Znają i definiują pojęcia z etyki i etyki służb publicznych

2. Prezentują podstawy prawne granic uprawnień służb publicznych, ich obowiązki i powinności.

3. Identyfikują i oceniają problemy związane z pełnieniem służby z punktu widzenia etyki.

4. Potrafią analizować i porównywać różne interesy i dobra chronione prawem i etyką

5. Argumentują swoje stanowisko wobec problemów etycznych w służbach publicznych. Wymieniają argumenty obecne w debacie publicznej

6. Stosują interdyscyplinarne podejście do problemów społecznych i ich rozwiązywania

7. Rozpoznają zagrożenia dla państwa prawa i praw podstawowych jakie powstają w trakcie czynności organów zapobiegających i zwalczających przestępczość

7. Umieją postępować zgodnie z wymogami etyki zawodowej w służbach mundurowych

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena bieżąca – przygotowanie i frekwencja na zajęciach

2. egzamin pisemny problemowy

3. rozwiązanie kazusów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.