Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia stosowana cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KRY12-KST2d Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Kryminologia stosowana cz. 2
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę o teoriach kryminologicznych, statystyki przestępczości i sposobów reakcji na zachowania dewiacyjne.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu krymi-nologii o praktyczne aspekty podejścia do fenomenu przestępczości. Wykład oferuje analizę kryminologiczną rodzajów przestępstw, analizę metod zapobiegania przestępczości, analizę polityk reakcji na przestępczość w Polsce i wybranych państwach UE, wschodnich sąsiadów oraz USA.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest pogłębienie wiedzy z podstawowego kursu krymi-nologii oraz aktualizacja wiedzy (dominujące w kryminologii trendy i sposoby promocji tych trendów przez korporacje kryminologów europejskich i amery-kańskich). Wykłady poświęcone są takim kategoriom (podmiotowym i przed-miotowym) badań kryminologicznych jak: sprawców przestępstw, jak: recy-dywiści, przestępcy zawodowi, nieletni, kobiety, zabójcy, sprawcy przestępstw gospodarczych, gangi, zbrodnie państwa, terroryzm.

Studenci zapoznają się z rodzajami i postaciami przestępczości (tradycyjną, ponadgraniczną, związaną z handlem ludźmi) oraz z kryminogennymi zjawi-skami (prostytucja, chuligaństwo stadionowe). Na zajęciach studenci będą poznawać metody definiowania kariery kryminalnej, społecznego dziedzicze-nia przestępczości pospolitej, relacji między przestępczością a bezdomnością i ubóstwem. Treści kształcenia dotyczą też nowoczesnych środków i metod zapobiegania przestępczości (monitoring kamer, dozór elektroniczny) oraz reakcji społecznej i jej roli w zapobieganiu przestępczości bądź naznaczania sprawcy (media a przestępczość).

Literatura:

Błachut, J. Gaberle A. Krajewski, K., Kryminologia, Infortrade, Gdańsk.

Christie, N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.

Cieślak W., Z karnoprawnej problematyki mobbingu, w: Pohl Łukasz (red.) Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009.

Czernikiewicz W., Pawlak-Jordan B. Wykorzystywanie seksualne dzieci, War-szawa 1998.

Daniluk P., Nowak C.: Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos); Archiwum kryminologii. Tom XXIX-XXX, 2007-2008

Falandysz, L. W kręgu kryminologii radykalnej, Warszawa 1986.

Gądecki J.: Za murami: osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wyd. UWr, 2009.

Gutkowska A., Molestowanie seksualne w sferze zatrudnienia w USA, „Pań-stwo i Prawo”, 3/2008.

Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report for 2007, OSCE/ODIHR, Warszawa 2008.

Jałowiecki B., Łukowski W. (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa 2007

Lew-Starowicz Z. Przemoc seksualna, Warszawa 1992

Moczydłowski P.: Przestępca na uwięzi, „Ius et lex”, nr 2/2006

Ostrowska K., Wójcik D., Teorie kryminologiczne, Warszawa 1986;

Pospiszyl K. Przestępstwa seksualne, Warszawa 2005, PWN

Siemaszko A.: Stalking w Polsce – rozmiary, formy skutki (artykuł pod red. A. Siemaszki), w: „Archiwum Kryminologii, t. XXXII.

Warylewski J. Przestępstwa seksualne, Gdańsk 2001, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Gdańskiego

Waszkiewicz P., Fajst M.: Nie w więzieniu ale na uwięzi. Systemy dozoru elek-tronicznego skazanych w: Girdwoyń P. (red.) Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008

Waszkiewicz P.: Jak bezpiecznie żyje się za ogrodzeniem? Poczucie bezpie-czeństwa mieszkańców warszawskich osiedli zamkniętych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii”, Nr 15, Warszawa 2006

Waszkiewicz P.: Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego — aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne; Warszawa 2010

Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnar A., Gliszczyńska-Grabias A.: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Warszawa

Woźniakowska-Fajst D.: Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania? W: „Archi-wum Kryminologii, t. XXXI, Warszawa 2010 r.

Woźniakowska-Fajst D.: Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, mob-bing, bulling – podobieństwa i różnice, w: „Profilaktyka społeczna i resocjali-zacja”, tom 16.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Definiuje zachowania przestępstwa i zachowania dewiacyjnego

2. Opisuje zjawisko przestępczości

3. Analizuje statystyczny obraz przestępczości

4. Klasyfikuje i wyjaśnia czynniki etiologiczne poszczególnych rodzajów przestępczości

5. Prezentuje koncepcje teoretyczne dotyczące przestępczości

6. Ocenia powrotność do przestępstwa i jej przyczyny

7. Stosuje interdyscyplinarne podejście do problemów społecznych i ich roz-wiązywania; rozpoznaje, że przestępczość powinna być traktowana w kontekście innych zjawisk społecznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny:

- test

- część opisowa

- rozwiązywanie kazusów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.