Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-1TSPSz Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teoria społeczeństwa i problemów społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych to kurs zapoznający studentów i studentki z podstawowymi koncepcjami z zakresu socjologii oraz pokrewnych nauk społecznych (nauki o polityce publicznej, antropologii kulturowej, nauk politycznych, nauk o zarządzaniu). Kurs szczególnie skoncentrowany jest wokół teoretycznego ujęcia kwestii uznawanych przez społeczeństwa za problemy, a także tego jak społeczeństwa owym problemom zapobiegają, rozwiązują je, zarządzają nimi, zwalczają je lub ignorują.

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawową terminologią nauk społecznych oraz nauczenie krytycznej lektury tekstów z zakresu nauk społecznych.

Pełny opis:

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych to kurs zapoznający studentów i studentki z podstawowymi koncepcjami z zakresu socjologii oraz pokrewnych nauk społecznych (nauki o polityce publicznej, antropologii kulturowej, nauk politycznych, nauk o zarządzaniu). Kurs szczególnie skoncentrowany jest wokół teoretycznego ujęcia kwestii uznawanych przez społeczeństwa za problemy, a także tego jak społeczeństwa owym problemom zapobiegają, rozwiązują je, zarządzają nimi, zwalczają je lub ignorują.

Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawową terminologią nauk społecznych oraz nauczenie krytycznej lektury tekstów z zakresu nauk społecznych.

Zakres tematów:

1. Zjawiska i procesy społeczne; przedmiot socjologicznego opisu i teoretycznej interpretacji; zadania i funkcje socjologii

2. Ład społeczny, system normatywny, dewiacje i kontrola społeczna

3. Władza i panowanie

4. Konflikt społeczny

5. Osobowość społeczna; instytucje i procesy socjalizacji

6. Więź społeczna; integracja - dezintegracja społeczna

7. Struktura społeczna i formy życia zbiorowego

Państwo i system polityczny

8. Kultura, rozwój i zmiana społeczna

9. Ład społeczny; system normatywny

10. Pojęcie problemu społecznego; sens empiryczny i teoretyczny

11. Socjologiczne badania i teoretyczne interpretacje problemów społecznych we współczesnej Polsce

12. Społeczeństwo wobec dewiantów; dewiacja i kontrola społeczna

13. Wiedza socjologiczna a praktyka społeczna

Literatura:

J. Szacki, Przedsocjologiczna myśl społeczna (w:) Encyklopedia Socjologii t. 3, 2000, s 232-238; N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, (w:) WTS 2006, t.1, s. 414-424; E. Goffman, Porządek interakcyjny, (w:) WTS 2006, t.1, s. 293-315; A. V. Cicourel, Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, (w:) WTS 2006, t.2, s. 909-937;

A. Kojder, Norma społeczna, (w:) Encyklopedia Socjologii, t. 2, Wyd. Oficyna Naukowa 1999, s. 336-346; A. Podgórecki, A Kojder, Prawo (w:) Encyklopedia Socjologii, t.3, Wyd. Oficyna Naukowa 2000, s. 185-191; M. Foucault, Trzy typy władzy, (w:) WTS 2006, t.1, s.512-536; M. Foucault, Wiedza i władza, (w:) WTS 2006, t.1, s.537-544; J. Turowski, Osobowość, socjalizacja, postawy, (w:) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL 1993, s. 37-57; A. Giddens, Elementy teorii strukturacji, (w:) WTS 2006, t.2, s.663-699; W. H. Sewell Jr., Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja, (w:) WTS 2006, t.2, s.700-722; A. Kłoskowska, Kultura, (w:) Socjologia – lektury, (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak 2006, s. 288-298; S. Nowak, Praktyczne zastosowania socjologii (w:) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN 1985, s. 448-478; A. Giddens, Socjologiczne metody badawcze i myślenie teoretyczne w socjologii (w:) A. Giddens, Socjologia, PWN 2004, s. 658-701.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy student:

- posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi rozmaitych zjawisk i problemów społecznych oraz zasad organizacji życia zbiorowego

- Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) i ich elementach

- Posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzin­nych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, orga­nizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycz­nych, prawnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

- Posiada wiedzę o problemach społecznych, także w społecznościach lokalnych, o ich przyczynach, przejawach i konsekwencjach

- Posiada wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, prze­biegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

W zakresie umiejętności:

- Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk i problemów społecznych rozmaitej natury

- Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, w tym: problemów społecznych, trudnych sytuacji ludzi i zjawisk dewiacyjnych

- Analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów, zjawisk i problemów społecznych

- Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych prob­lemów społecznych

- Posiada umiejętność przewidywania ludzkich zacho­wań, analizowania ich motywów oraz społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) konsekwencji.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach, zespołach) zajmujących się analizowaniem zjawisk i problemów społecznych

- Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat zjawisk i problemów społecznych

- Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych, non profit zajmujących się problemami społecznymi oraz ich rozwiązywaniem

- Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny

- Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umie­jętności

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność

2. Zadania wykonane na platformie do nauki zdalnej

3. Egzamin pisemny

Kryterium oceny jest zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych stwierdzony na podstawie udziału w dyskusjach na zajęciach, wykonanych zadań na platformie do nauki zdalnej i egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.