Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PKSd Kod Erasmus / ISCED: 05.6 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu objętego programem nauczania (patrz wymagania formalne).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogicznych podstaw kurateli sądowej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z pojęciami i terminami z zakresu kurateli sądowej oraz aktów prawnych regulujących pracę kuratorów sądowych. Student zdobywa wiedzę na temat podstaw teoretycznych i koncepcyjnych probacji. Przedmiot przygotowuje studenta do poznania rodzajów i celów dozorów i nadzorów oraz praw i obowiązków kuratorów sądowych, dozorowanych i nadzorowanych. Ponadto student poznaje metody pracy w kurateli sądowej oraz trudności i problemy w pracy kuratora sądowego. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z dokumentacją związaną z wykonywaniem dozoru i nadzoru oraz opracowanie wyników badań nad stanem kurateli sądowej w Polsce i Europie.

Literatura:

1. Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011;

2. Domżalska A., Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych w opinii badanych podopiecznych, Opieka-Wychowanie-

Terapia" nr 3-4 2011;

3. Konopczyński M., Stasiak K., Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: nadzieje, oczekiwania, dylematy, Kraków

2016;

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego,

Norbertinum, Lublin 2005;

5. Skowroński B., Probacja: teoria i metodyka, Warszawa 2018;

6. Skowroński B., Klimat społeczny zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej: raport z badań, w: Profilaktyka Społeczna i

Resocjalizacja, T. 24 (2014);

7. Skowroński B., Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich,

Resocjalizacja Polska, Nr 10 (2015);

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (DzU z 2001 r. nr 98, poz. 1071).

9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny wykonawczy

(Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557)

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wiedza (K_W03; K_W11; K_W12)

- ma uporządkowaną wiedzę na temat teoretycznych i koncepcyjnych podstaw probacyjnych

- charakteryzuje rodzaje i cele dozorów i nadzorów, zadania kuratora sądowego, prawa i obowiązki kuratora sądowego, dozorowanego i nadzorowanego

- potrafi opisać metody i trudności w pracy kuratorów sądowych

Umiejętności (K_U01; K_U09; K_U12)

- potrafi analizować na podstawie dostępnej literatury naukowej wyniki badań nad stanem kurateli sądowej w Polsce i Europie

- potrafi poprawnie opracować wzór dokumentacji z objęcia dozoru i nadzoru kuratorskiego zawierającą diagnozę oraz dobór środków i metod pracy na podstawie materiału edukacyjnego

Kompetencje (K_K01; K_K04)

- ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności w zakresie kurateli sądowej i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy organizacyjne, profesjonalne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu kuratora sądowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach (opracowanie tekstów naukowych, czytanie ustaw i rozporządzeń prawnych)

- przygotowanie wzoru dokumentacji z objęcia dozoru/nadzoru na podstawie materiału edukacyjnego

- przygotowanie pracy pisemnej pt. Kuratela sądowa - przegląd wyników badań

- zaliczenie sprawdzianów pisemnych i kolokwium pisemnego

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne – max. 50 pkt.;

- aktywność podczas zajęć – max. 15 pkt.;

- przygotowanie pracy pisemnej (pt. Kuratela sądowa - przegląd wyników badań) – max. 25

- przygotowanie wzoru sprawozdania z objęcia dozoru i nadzoru – max.10 pkt.

Punktacja:

• 100-95 – ocena 5,0

• 94-84 – ocena 4,5

• 83-73 – ocena 4,0

• 72-62 – ocena 3,5

• 61- 52 – ocena 3,0

• 51 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.