Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy polityki rodzinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3PPRd Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problemy polityki rodzinnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z obszaru polityki rodzinnej. W trakcie zajęć poruszane są dwa bloki tematyczne:

a) związany z definiowaniem, teoriami wyjaśniającymi znaczenie i pozycję rodziny w społeczeństwie w kontekście przemian modernizacyjnych;

b) dotyczący teorii, mechanizmów, instrumentów polityki rodzinnej oraz kwestii społecznych obejmujących rodzinę.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje również kwestie godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, profesjonalizacji rodzicielstwa i wpływu kapitalizmu (tzw. postfordowskiego) na funkcjonowanie i prawidłowe wypełnianie swoich funkcji przez rodziny

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z obszaru polityki rodzinnej. W trakcie zajęć poruszane są dwa bloki tematyczne:

c) związany z definiowaniem, teoriami wyjaśniającymi znaczenie i pozycję rodziny w społeczeństwie w kontekście przemian modernizacyjnych;

d) dotyczący teorii, mechanizmów, instrumentów polityki rodzinnej oraz kwestii społecznych obejmujących rodzinę.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje również kwestie godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, profesjonalizacji rodzicielstwa i wpływu kapitalizmu (tzw. postfordowskiego) na funkcjonowanie i prawidłowe wypełnianie swoich funkcji przez rodziny

Literatura:

Balcerzak-Paradowska B.,, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004.

Baranowska – Rataj A., Matysiak A.,, Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Wyniki międzynarodowych badań ewaluacyjnych na temat polityki rodzinnej. Working Papers Institute of Statistics and Demography Warsaw School of Economics , Nr.20, rok 2012 http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/Working_Paper/ISiD_WP_20_2012.pdf

Bielecka-Prus J., Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa 2010.

Danilewicz W., Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej [w]: S. Guz, Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, Lublin 2008.

Drugie europejskie badanie jakości życia, Życie rodzinne i praca, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunki Życia i Pracy, Luksemburg 2010. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/02/pl/1/EF1002PL.pdf

Forma P., Rodzina wielodzietna jako środowisko społeczno-wychowawcze, Kraków 2011.

Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005.

Marody M., Giza –Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004.

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Sadowska-Snarska C., Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, Białystok 2011.

Sennett R., Wypaczanie charakteru. Wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie w nowym kapitalizmie, [w]: Sztompka P., Bogunia-Borowska M., Socjologia codzienności, Kraków 2008.

Szlendak T., Socjologia rodziny, Warszawa 2010.

Szpunar M., Asystentura rodziny, analiza efektywności pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni „Rodzina bliżej siebie”, Gdynia 2011.

Ubóstwo w Polsce w 2012 roku, Informacja sygnalna, Główny Urząd Statystyczny (dane dot. rodzin z 3 i więcej dzieci) http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2012.pdf

Urbańska S., Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich

http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/urbanska_transnarodowe_macierzynstwo_2009.pdf

Walczak B., Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, http://www.brpd.gov.pl/eurosieroctwo/raport_eurmigracje.pdf

Efekty uczenia się:

Student:

w zakresie wiedzy:

- potrafi zdefiniować główne pojęcia z zakresu zajęć, zna teorie wyjaśniające znaczenie i pozycję rodziny w społeczeństwie

- posiada wiedzę na temat źródeł, historii, zakresu, modeli, mechanizmów i instrumentów polityki rodzinnej,

- potrafi wskazać i ocenić wpływ instytucji i mechanizmów państwowych na rodzinę i jej prawidłowe funkcjonowanie;

w zakresie umiejętności:

- potrafi identyfikować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe i wiązać je z problemami i trudnościami odczuwanymi przez rodziny oraz instytucjonalnymi formami pomocy i wspierania

- sprawnie posługuje się interdyscyplinarną wiedzą na temat rodziny i polityki rodzinnej, potrafi wskazać uzasadniające wypowiedź dane (wskaźniki, dane statystyczne, przykłady

- potrafi wykorzystać wiedzę na temat rodziny i polityki rodzinnej do analizy zjawisk i procesów społecznych, umie ocenić adekwatność i skuteczność działań podejmowanych przez różne podmioty w zakresie polityki rodzinnej (np.programów skierowanych do rodzin)

w zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

- potrafi pracować w zespole, umie zorganizować pracę w grupie

- jest wrażliwy na problematykę związaną z polityką rodzinną, jest świadomy dylematów, jakie wiążą się z wprowadzaniem jej w życie

Metody i kryteria oceniania:

1.Obecność na zajęciach – 0,2 oceny końcowej z przedmiotu.

2.Aktywność na zajęciach: praca w grupach, praca zespołowa, przygotowanie wystąpienia = 0,4 oceny końcowej

3.Kolokwium pisemne na zakończenie zajęć = 0,4 oceny końcowej

Bilans pracy studenta

Studia stacjonarne:

Godziny kontaktowe - 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć - 15 godz.

Przygotowanie ustnego wystąpienia = 5 godz.

Przygotowanie do kolokwium = 15 godz.

RAZEM - 60 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.