Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL12PKWspk Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin wykazują szereg wzajemnych powiązań, tworząc tym samym z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Jednocześnie każda ze wskazanych dyscyplin realizuje ten cel za pomocą środków i metod postępowania właściwych dla danej gałęzi prawa.

Pełny opis:

Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin wykazują szereg wzajemnych powiązań, tworząc tym samym z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. Jednocześnie każda ze wskazanych dyscyplin realizuje ten cel za pomocą środków i metod postępowania właściwych dla danej gałęzi prawa.

Prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Co jest przedmiotem prawa karnego wykonawczego?

• określenie trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo,

• nakreślenie celów, które w toku ich wykonywania powinny zostać osiągnięte,

wskazanie kształtu poszczególnych kar i środków oraz zasad ich wykonywania

Literatura:

K. Postulski, Status skazanego w postępowaniu przed sądem, Prokuratura i Prawo, nr 1-2 2010 (w załączeniu).

S. Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, WoltersKluwer , Kraków 2007.

J.Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, WoltersKluwer, Kraków 2007.

Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, Gdańsk 2005.

S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Mają podstawową wiedzę o organach wykonawczych.

2. Znają główne zasady wykonywania kar i środków karnych.

3. Potrafią określić prawa skazanego w postepowaniu wykonawczym i w czasie wykonywania kar i środków karnych.

4. Potrafią przy zastosowaniu interdyscyplinarnej wiedzy określić cele i funkcje kary pozbawienia wolności.

5. Potrafią przy zastosowaniu interdyscyplinarnej wiedzy wskazać optymalne warunki wykonywania kary pozbawiania wolności względem nieletnich.

6. Mają świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności, a także rozumieją potrzebę stałego rozwoju w celu optymalnego wykonywania kar i środków karnych.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła – uwzględniająca przygotowanie do zajęć i aktywność – analizę przypadków

2. Ocena prezentacji

3. Egzaminpisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.