Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-RL13KRPspk Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Kryminologia porównawcza
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje porównawczą analizę przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie międzynarodowej. Poznanie różnic w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omawiane są różnice i podobieństwa w dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz reakcji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Pełny opis:

Charakterystyka rezultatów międzynarodowych badań statystycznych dotyczących przestępczości i polityki karnej, w tym:

European Sourcebook and Criminal Justice Statistics

Crime and Criminal Justice (Eurostat)

UN Crime Survey

International Crime Victim Survey (ICVS)

International Violence Against Woman Survey (IVAWS)

European Safety Survey

Annual Penal Statistics (SPACE I, SPACE II)

Terytorialne zróżnicowanie przestępczości w Polsce (statystyki urzędowe i Polskie Badanie Przestępczości - PBP)

Charakterystyka sprawców i ofiar przestępstw

Populacja więzienna w Polsce i w Europie

Różnice w rozmiarach i strukturze populacji więziennych w krajach europejskich (współczynniki uwięzienia, skazani i tymczasowego aresztowani). Monitoring elektroniczny

Struktura uwięzionych według rodzajów popełnionych przestępstw

Udział kobiet, nieletnich i cudzoziemców.

Literatura:

Aebi M. F., Delgrande N. Council of Europe, Annual Penal Statistics, SPACE I, Survey 2009, CoE Strasbourg, 20 (PC-CP(2011) 3, str. 111.

Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010, (praca zbiorowa), Fourth ed. WODC - Boom Juridische uitgevers 2010, 378 str.

Crime and Criminal Statistics, Statistics in Focus, Population and Social Condition, EUROSTAT, 19/2008, s.11.

Crime and Criminal Justice Systems in Europe and North America 1995-2004, HEUNI2008, 234 str.

Gruszczyńska B. Z., Heiskanen M., Trends in Police-recorded Offences, European Journal of Criminal Policy and Research, Springer Vol.10, 2011 p. 111-121.

Gruszczyńska B., Europejska statystyka penitencjarna. Polska na tle wybranych krajów, Przegląd więziennictwa polskiego, Nr 62-63, Wydawnictwa CZSW MS, Warszawa 2009, str. 173-202.

Gruszczyńska B., Przestępczość w świetle danych policyjnych i wiktymizacyjnych, w: Geografia występku i strachu, A. Siemaszko (red.). Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2008, s. 77-99.

Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007, 243 str.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas Przestępczości w Polsce 4, (red. A. Siemaszko), Oficyna Naukowa, 2009. 330 str.

Efekty uczenia się:

Studenci znają krajowe i międzynarodowe źródła danych o przestępczości i polityce karnej.

Potrafią wykorzystać standardowe definicje przestępstw i rozbieżności w ich zastosowaniu w różnych krajach

Znają metody porównawcze analizy trendów i struktury przestępczości

Umieją analizować zróżnicowanie nasilenia przestępczości w różnych krajach i regionach

Potrafią zidentyfikować różnice w zagrożeniu przestępczością

Potrafią współpracować w zakresie gromadzenia danych analizowania i interpretacji różnic między krajami.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – obejmuje przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach.

2. Znajomość polskich i zagranicznych opracowań na temat zagrożenia przestępczością.

3. Umiejętność interpretacji wyników w perspektywie porównawczej

4. Autorski projekt obejmujący analizę porównawczą nasilenia i struktury przestępczości w wybranych krajach lub regionach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.