Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEM-PZD Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przestępczość i zachowania dewiacyjne we współczesnej Polsce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są różne aspekty dotyczące przestępczości i zachowań dewiacyjnych we współczesnej Polsce.

Na seminarium będziemy dyskutować aktualne problemy polskiej przestępczości oraz kwestie reakcji społecznej i karnej na przestępczość. Realizowane prace mogą dotyczyć np. polskiej polityki karnej, wiktymologii, fenomenologii kryminalnej (media a przestępczość, wykluczenie a przestępczość, probacja i kuratela jako reakcja na zachowania dewiacyjne, zapobieganie przestępczości, przemoc emocjonalna, przestępczość nieletnich, przestępczość gospodarcza czy nowe formy przestępczości, związane z rozwojem technicznym społeczeństwa).

W czasie seminarium prowadzone będą zajęcia poświęcone teoretycznym zagadnieniom dotyczącym współczesnej polskiej przestępczości i badaniom prowadzonym w polskiej kryminologii.

Ponadto w czasie seminarium będą miały miejsce zajęcia poświęcone sztuce pisania pracy licencjackiej: omówienie celu i konspekt pracy, prowadzenie przeglądu piśmiennictwa, pracy w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać), struktury pracy oraz jak zabrać się za napisanie pracy. Omówimy także kwestie estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Błachut J, Gaberle A., Krajewski K,Kryminologia, Gdańsk 2000

Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r., MSWiA 2012.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 4; Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

Szymanowski T, Przestępczość i polityka karna w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

Bieńkowska E Wiktymologia- zarys wykładu Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich 2000

Bieńkowska E., Mazowiecka L., Prawa ofiar przestępstw, Wolters Kluwer, 2009.

Carrabine E., Cox P., Lee M., Plummer K., South N., Criminology. A social introduction, Routledge 2009.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D. (red.) Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary IWS, 1999.

Dukiet-Nagórska T., Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006.

Maguire M., Morgan R., Reiner R., The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press 2012.

Newburn T., Criminology, Willan Publishing 2007.

Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie; Oficyna Naukowa, Warszawa 2001;

Siemaszko A. (red.): Geografia występku i strachu. Polskie badanie przestępczości ’07; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008

Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania, Warszawa 2008.

Marek A. (red.), System prawa karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny kryminologii.

2.Potrafią wykorzystaćpojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych.

3.Znają zasady prawidłowego redagowania opracowań naukowych.

4. Znają problematykę prawa autorskiego w odniesieniu do pracy licencjackiej.

5. Potrafią analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów

6. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w oparciu o adekwatnie dobraną teorię

7. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z kryminologią wraz z prawidłowymi przypisami.

8. Rozumieją wagę przestrzegania prawa autorskiego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.