Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia instytucji i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-AIOd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia instytucji i organizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci pracują nad samodzielnymi pracami licencjackimi zawierającymi analizy konkretnych instytucji lub organizacji

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest zjawiskom i procesom zachodzącym w instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych, urzędach a także w przedsiębiorstwach. Podejmowane zagadnienia to: realizacja celów przez organizacje, kultura organizacji, drugie życie instytucji, nieformalna strona organizacji formalnych, relacje personelu organizacji z klientami i podopiecznymi, mobbing, role płciowe w organizacjach, dyskryminacja w organizacjach (seksizm, ageizm, dyskryminacja rasowa i etniczna), narracje o organizacjach, instytucje zapisane w maszynach (znaczenie maszyn i komputerów w pracy współczesnych organizacji), władza w organizacjach, konflikt i współdziałanie w organizacjach, tożsamość organizacji, patologie struktur organizacyjnych oraz zmiana instytucjonalna.

Proponowane tematy prac licencjackich opierają się na badaniach przeprowadzonych w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją, instytucjach samorządowych, instytucjach administracji publicznej, organach wymiaru sprawiedliwości itp.

W trakcie seminarium omawiane są techniki badań antropologii, etnografii i socjologii jakościowej przydatne w analizach funkcjonowania różnego rodzaju instytucji i organizacji: monografia, studium przypadku, obserwacja (w tym uczestnicząca), technika cienia (shadowing), wywiady jakościowe, analiza dokumentów organizacyjnych.

Studenci poznają warsztat pracy nad tekstem naukowym: tworzenie prawidłowej bibliografii, przypisów, konspektu tekstu.

Bilans nakładu pracy studenta (studia stacjonarne)

60 godzin kontaktowych

60 godzin przygotowanie do zajęć

330 przygotowanie pracy licencjackiej

Razem 450 godzin

Literatura:

Angrosino, Michael V. (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN.

Angrosino, Michael V. (2009) Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej. W: Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.). Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: PWN, s. 129-152.

Antoniewski, Rusłan (2002) Cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie w Polsce. Pracownicy ukraińscy w jednym z "zagłębi" owocowo-warzywnych na Mazowszu. „CMR Working Papers”, Nr 47: 33-66.

Babbie, Earl (2009) Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Berger, Peter L., Thomas Luckmann (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.

Chmielewski, Piotr (1995) Ludzie i instytucje: z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Warszawa: IPiSS.

Chmielewski, Piotr (2011). Homo agens: instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Chomczyński, Piotr (2006) Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. “Qualitative Sociology Review”, Tom II Numer 1: 68-87.

Cohen, Michael D., James G. March, Johan P. Olsen (1972) A Garbage Can Model of Organizational Choice. “Administrative Science Quarterly”, Vol. 17, No. 1: 1-25.

Crozier, Michel (1967) Biurokracja: anatomia zjawiska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Czarniawska, Barbara (2011) Antropologia organizacji: wczoraj i dziś. „Problemy Zarządzania”, vol. 9 nr 2: 11-29.

Czarniawska, Barbara (2012) Nowe techniki badań terenowych: shadowing. W: Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, s. 69-90.

DiMaggio, Paul J., Walter W. Powell (2006) Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 600-612.

Dunn, Elizabeth C. (2008) Prywatyzując Polskę : o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Eisenstadt, Shmuel N. (1975) Biurokracja, biurokratyzacja, odbiurokratyzowanie. W: Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska–Kania, Jerzy Szacki (red.). Elementy teorii socjologicznych, Warszawa: PWN.

Federowicz, Michał (red.) (1994) Droga przez instytucje. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Warszawa: IFiS PAN.

Federowicz, Michał (2004) Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa: IFiS PAN.

Flick, Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: PWN.

Flick, Uwe (2011) Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN.

Fligstein, Neil (2009) Kompetencje społeczne i teoria pola. W: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s.273-300.

Gąciarz, Barbara (2004) Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Gibbs, Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Goffman, Erving (2010) Analiza ramowa: Esej z organizacji doświadczenia. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos.

Goffman, Erving (2011) Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gusfield, Joseph R. (1980) The culture of public problems: Drinking-driving and the symbolic order. Chicago: Chicago University Press.

Hammersley, Martyn, Paul Atkinson (2000) Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka.

Hatch, Mary J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Hofstede, Geert (2000) Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.

Kamiński, Marek M. (2006) Gry więzienne: tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Konecki, Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (red.) (2011) Etnografia organizacji: badania polskich firm i instytucji. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kostera, Monika (red.) (2012) Szef polski. Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Kurnal, Jerzy (red.) (1972) Twórcy naukowych podstaw organizacji: wybór pism. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Lutyński, Jan (1994) Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Łodziński, Sławomir, Maciej Ząbek (2008) Ośrodek dla uchodźców – instytucja dyscyplinująca, schronienie czy dom? Problemy komunikacji międzykulturowej na przykładzie ośrodków dla uchodźców w Polsce. „Kultura współczesna” Tom 56 Numer 2: 134-159.

March, James G., Herbert A. Simon (1964) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

March, James G., Johan P. Olsen (2005) Instytucje: Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Meyer, John. W., Brian Rowan (2006) Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 583-599.

Moczydłowski, Paweł (1989) O sposobach wglądu w sekrety stosunków międzyludzkich. Przypadek instytucji totalnych W: Antoni Sułek, Krzysztof Nowak (red.) Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 31-59.

Moczydłowski, Paweł (2002) Drugie życie więzienia. Warszawa: „Łośgraf”.

Morawski, Witold (1998) Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morgan, Gareth (1997) Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.

Nee, Victor (2006) Instytucje jako forma kapitału. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 563-565.

North, Douglass C. (2006) Efektywność gospodarcza w czasie. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 553-562.

Nowak, Stefan (1970) Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: PWN.

Özbilgin, Mustafa, Joana Vassilopoulou (2012) Metody relacyjne w badaniach organizacji. W: Dariusz Jemielniak (red.). Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, s. 247-276.

Patton, Michael Q. (1997) Obserwacja – metoda badań terenowych. W: Leszek Korporowicz (red.) Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 163-200.

Peters, B. Guy (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rychard, Andrzej (2000) Codzienność świata instytucji. W: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), Jak żyją Polacy. Warszawa: IFiS PAN.

Scott, W. Richard (2008) Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Third Edition. Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore: Sage Publications.

Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: PWN.

Silverman, David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.

Srokowski, Łukasz (2011) Zmienić myślenie o firmie. Zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce. Warszawa: Poltext.

Stake, Robert E. (1997) Studium przypadku. W: Leszek Korporowicz (red.) Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 120-146.

Staniszkis, Jadwiga (1972) Patologie struktur organizacyjnych (Próba podejścia systemowego). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Weick, Karl E. (1976) Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. “Administrative Science Quarterly”, Vol. 21, No. 1: 1-19.

Wyleżałek, Joanna (2012) Mobbing uczelniany jako problem społeczny: specyfika, uwarunkowania organizacyjne oraz konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie szkół wyższych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Zalewski, Dariusz (2005) Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zbiegień–Maciąg, Lidia (2008) Kultura w organizacji: Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

1. Studen posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi z zakresu antropologi i socjologii organizacji.

2. Student zna literaturę i wyniki badań dotyczące wybranego tematu pracy dyplomowej.

3. Student posługuje się metodami i technikami badań społecznych adekwatnymi do zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej.

4. Student obserwuje i interpretuje zjawiska, procesy i problemy społeczne będące przedmiotem jego badań dyplomowych.

5. Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, analizy i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych będących przedmiotem jego badań i pracy dyplomowej

6. Student potrafi pisać i redagować pracę dyplomową oraz dokumentować wykorzystywane w niej źródła i materiały w sposób zapobiegający popełnieniu plagiatu.

7. Student posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy na temat zjawisk, procesów i problemów społecznych oraz o sposobach ich naukowego badania.

8. Student stosuje badawcze standardy etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie semestru zimowego na podstawie obecności, aktwywności oraz pisemnego planu pracy licencjackiej. Zaliczenie semestru letniego na podstawie gotowej pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.