Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jednostka, rodzina, praca w zmieniającym się świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-JRPz Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Jednostka, rodzina, praca w zmieniającym się świecie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pomoc w przygotowaniu warsztatu badawczego studenta i napisanie przez niego samodzielnej pracy licencjackiej spełniającej wymogi określone w programie studiów.

Pełny opis:

Podczas seminarium student zdobędzie wiedzę w zakresie problematyki podejmowanej w pracy licencjackiej oraz umiejętności niezbędne do przygotowania i podejmowania badań empirycznych oraz poprawnego przygotowania pracy. W ramach zajęć studenci:

• poznają zasady przygotowania pracy licencjackiej (określenie przedmiotu badań, formułowania pytań badawczych i hipotez, doboru metod, technik i narzędzi badawczych, prezentacji i dyskusji wyników badań, zasad podawania źródeł itp.),

• spośród szeroko zakreślonej interesującej studenta problematyki wybierają możliwy do realizacji temat,

• analizują literaturę przedmiotu,

• podejmują dyskusję nad podejmowanymi w grupie zagadnieniami badawczymi,

• prezentują postępy swoich prac i poddają je wspólnej ocenie.

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań.

Wymagania wstępne (w języku polskim i angielskim) Wymagania formalne Brak

Założenia wstępne Podstawy nauk społecznych i metodologii badań.

Efekty uczenia się (do 4000 znaków; w języku polskim i angielskim) Po zakończeniu student:

WIEDZA

1. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki przygotowanej przez siebie pracy licencjackiej.

2. Zna zasady przygotowania pracy licencjackiej.

3. Posiada wiedzę na temat procedury i standardów etycznych pracy naukowej.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi sformułować temat pracy, skonstruować i zrealizować w terminie jej określone części (rozdziały).

2. Potrafi samodzielnie tworzyć bibliografię analizowanych zagadnień, wyszukiwać materiały źródłowe, systematyzować je i interpretować.

3. Potrafi przeprowadzić badania oraz dokonać analizy ich wyników.

4. Potrafi przygotować pracę pisemną zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom licencjackim.

KOMPETENCJE

1. Rozumie i krytycznie odnosi się do prezentowanych treści, potrafi uzasadnić prezentowane opinie oraz wyciągnąć z nich wnioski

Literatura:

Dobór literatury jest zindywidualizowany, uzasadniony problematyką pracy licencjackiej.

Proponowana literatura metodologiczna:

Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Metody Badań Jakościowych, Tom 1 i Tom 2, Warszawa 2009

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, WUW, Warszawa 2007.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Jemielniak D., Badania jakościowe, Podejścia i teorie (t.1), Metody i narzędzia (t.2), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Kaufmann J. C., Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Maszke, A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów 2008.

Lofland J., Snow D., Anderson L., Lofland L, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, (wyd. II poprawione); Żak, Warszawa 2001.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001

Kaźmierska K. (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2012.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność.

2. Ocena ciągła – przygotowanie do zajęć (analiza literatury, dyskusja, prezentacje fragmentów pracy, sprawozdania z etapów pracy).

3. Samodzielne przygotowanie narzędzi badawczych.

4. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Po pierwszym semestrze seminarium student powinien: wybrać temat pracy licencjackiej, zgromadzić literaturę przedmiotu oraz przygotować plan i wstępną wersję części teoretycznej pracy. W semestrze letnim powinna zostać przygotowana część badawcza pracy: przeprowadzone badania, analiza i interpretacja wyników. Ostateczna wersja pracy powinna zostać złożona promotorowi w maju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Prowadzący grup: Katarzyna Rychlicka-Maraszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.