Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobiety i problemy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-KPSd Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Kobiety i problemy społeczne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Podstawy nauk społecznych i metodologii badań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest napisanie samodzielnej pracy licencjackiej spełniającej wymogi określone w programie studiów.

Pełny opis:

Podczas seminarium student/ka zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do doskonalenia warsztatu naukowego, podejmowania badań empirycznych i poprawnego przygotowania pracy licencjackiej.

W ramach zajęć student/ka:

• uczy się pisać prace licencjackie pod względem organizacji i konstrukcji tekstu, zasad gramatycznych i stylistycznych, robienia przypisów i bibliografii

• poznaje zasady przygotowania pracy licencjackiej (określenie przedmiotu badań, formułowania pytań badawczych i hipotez, doboru stosownych metod, technik i narzędzi badawczych, prezentacji i dyskusji wyników badań, zasad podawania źródeł itp.),

• analizuje literaturę przedmiotu, uczy się selekcji materiału i owocnego wyciągania wniosków

• podejmuje dyskusję nad poruszanymi w grupie zagadnieniami badawczymi,

• prezentuje postępy swojej pracy, które poddawane są wspólnej ocenie i ocenia prace innych.

Dobór literatury jest indywidualny, związany z tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań.

Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy licencjackiej oraz z metodologią badań. Proponowana literatura metodologiczna:

Babbie E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Eco U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową, WUW, Warszawa.

Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000). Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Kaufmann J. C. (2010). Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kvale S. (2013). Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lofland J., Snow D., Anderson L., Lofland L. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, (wyd. II poprawione); Żak, Warszawa.

Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Silverman D. (2013). Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kaźmierska K. (red.) (2012). Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student/ka:

W ZAKRESIE WIEDZY

1. ma elementarną interdyscyplinarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji KW07

2. Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat zjawisk i procesów społecznych, dotyczących kobiet KW09

3. Potrafi samodzielnie tworzyć bibliografię analizowanych zagadnień, wyszukiwać materiały źródłowe, systematyzować je i interpretować, a także opracować warsztat metodologiczny, przeprowadzić badania i je interpretować; umie stosować techniki pozyskiwania danych, wykorzystywane w badaniach empirycznych. KW15

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania zagadnień związanych z kobietami KU02

2. Potrafi analizować społeczne zagrożenia, z jakimi mierzą się kobiety; umie wskazać ich konsekwencje i sposoby przeciwdziałania im. KU06

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

1. Ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas pisania pracy dyplomowej oraz rozumie potrzebę ich stałego rozwoju KK01

2. Potrafi dostrzegać i uzupełniać swoje braki w wiedzy i umiejętnościach potrzebnych przy pisaniu pracy dyplomowej KK02

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność.

2. Przygotowanie do zajęć (analiza tekstów merytorycznych, dyskusja, prezentacje fragmentów pracy, sprawozdania z etapów pracy).

3. Samodzielne przygotowanie narzędzi badawczych oraz schematu badawczego.

4. Przygotowanie pracy licencjackiej.

Po pierwszym semestrze seminarium powinien być wybrany temat pracy licencjackiej. Oznacza to dobór literatury przedmiotu oraz przygotowanie plan i wstępnej wersji części teoretycznej pracy. W semestrze letnim student/ka przygotowuje część badawczą pracy, przeprowadza badania, dokonuje analizy i interpretacji wyników. Ostateczna wersja pracy powinna zostać złożona promotorce w maju.

Bilans pracy własnej studenta:

- obecność na zajęciach seminaryjnych – 60 godz.

- przygotowanie ustnej prezentacji – 20 godz.

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 100 godz.

- przygotowanie i przeprowadzenie badań – 50 godz.

- analiza wyników badania – 20 godz.

- przygotowanie pracy licencjackiej – 200 godz.

RAZEM = 450 godzin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szumlewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Szumlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.