Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01WSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne miasta
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do najważniejszych współczesnych dylematów związanych z rozwojem dużych miast i metropolii. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą prawne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania rządzące przestrzennym układem miasta, a także ich społeczne konsekwencje, jak również socjologiczne ujęcia tych zagadnień w perspektywie teoretycznej i empirycznej (badawczej). Starym paradygmatom rozwojowym przeciwstawione będą nowe koncepcję i kierunki rozwoju zrównoważonego, który podkreśla ekologiczny wymiar funkcjonowania miasta, wzmacnia podmiotowość mieszkańców i kapitał społeczny, a także podnosi kreatywność miasta. Ujęcia modelowe, szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii miejskich powiązane będą z wynikami badań, danymi faktograficznymi i analizą wizualną.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter wykładu konwersatoryjnego, którego założeniem jest aktywny udzial studentów w dyskusjach na kanwie zaprezentowanego materiału z wykładu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem współczesnych miast z polożeniem nacisku na uwarunkowania rządzące przestrzenną ich organizacją.

Tematy zajęć obejmować będą następujące zagadnienia:

1. Czy polska jest krajem zurbanizowanym? Urbanizacja, procesy, konsekwencje, dynamika polska na przykładach innych krajów.

2.Miasta i metropolie, typy metropolii, funkcje podstawowe, pojęcia i definicje. Warszawa na tle innych miast.

3.Jaką strukturą jest miasto ? Miasto, Metropolie- podstawowe, pojęcia i definicje

4. Procesy stratyfikacji przestrzenno kulturowej: czynniki i procesy, przykłady polskie i zagraniczne. (ew. spacer po Pradze).

5. Gentryfikacja, gettoizacja, pojęcie klasy metropolitarnej, klasy kreatywnej R. Floridy. Wyzwania dla Warszawy.

6. Stare paradygmaty rozwoju miast: strefowanie miasta, modernizm: Le Courbsier, koncepcja jednostki sąsiedzkiej J. Parriego , Miasta Ogrodu, E. Howarda.

7. Co nam zostało z tamtych lat ? Dziedzictwo modernizmu polskiego na przykładach osiedli mieszkaniowych. Żelazna Brama, Rakowiec, Koło.

(wizyta w osiedlach mieszkaniowych, sesje zdjęciowe i analiza wizulana).

8. Czy w mieście jest miejsce na wspólnoty. Między gemeinschaft a gesellschaft; stan aktualny, uwarunkowania, perspektywy. wizyta w centrum Paca.

9. Społeczne nisze: autonomiczne wspólnoty miejskie: Squaty, kooperatywy spożywcze (Wizyta w domkach fińskch na Jazdowie).

10. Dyskusja

11. Nowczesne koncepcje rozwoju miasta. Pojęcie rozwoju zrównoważonego. ekologia miejska, miasta zwarte.

12. Jak tworzyć miasta przyjazne dla ludzi.

Film wg. J Gehla: Ludzki wymiar.

13. Miasto wg J. Jacobs. i J. Gehla. Analiza wizualna dobrych przestrzeni publicznych. (Prezentacje studentów).

14. Jak dobrze planować przestrzeń miasta. Planowanie przestrzenne z udziałem społecznym. Nowi aktorzy. Możliwości, bariery procesy.

Literatura:

Film wg. J Gehla: Ludzki wymiar.

J. Gehl, „ Życie między budynkami , Ram , 2013 , Wstęp, r. I: Trzy typy aktywności przydomowej, Życie między budynkami, str 7- 31.

Jan Gehl., "Mista dla ludzi", Ram , Kraków, 2017, s: 75-90 134-162.

M. Gerlich. „Odkrywanie demokracji”, w: „Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, (red). P. Filar p. Kubicki, Instytut Obywatelski, 2012.

D. Groyecka, "Gentryfikacja Berlina: Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte". Wydawnictwo Katedra. 2014, str. 107 – 132.

Howard E. "Miejskie ogrody jutra" . Instytut Kultury Miejskiej, 2015, s. 7 - 37.

Florida R., "Narodziny klasy kreatywnej", tłumaczenie T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010.

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, "Miasto i przestrzeń, w perspektywie socjologicznej", wyd. Scholar 2009, Kapitalistyczne miasto XX wieku str. 125 – 160. , 13-20, 117-160.

E. Howard, "Miasta Ogrody – jutra", Instytut Kultury Miejskiej, 2015, str. 7- 47.

Le Corbusier, "Urbanistyka", Centrum Architektury, 2015, str. 189 – 205.

B. Chomontowska, "Lachert i Szanajca. Architekci Awangardy", str. 203- 239. Wydawnictwo Czarne, 2014. http://uxonline.pl/miasta-ogrody-2/.

M. Lewicka, "Psychologia miejsca", Warszawa, wyd. Scholar, str. 206 – 243.

Program wzmacniania wspólnoty lokalnej, CKS UM, (całość) na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/projekt_programu_operacyjnego_wzmocnienie_wspolnoty_lokalnej.pdf

B. Jałowiecki. M. Szczepański, Miasto i przestrzeń, w perspektywie socjologicznej, wyd. Scholar 2009, r.5. 1-4. str. 273- 280.

A. Gójska. P. Kuczyński, B. Lewenstein, E. Zielińska, "Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Ochocki model dialogu obywatelskiego". PTS 2012. Str. 15 – 47

J. Jacobs, Życie i śmierć wielkich amerykańskich miast, Jonathan Cape, Londyn, , str.47 – 233.

D. Harvey, Bunt miast i prawo do miasta, r. „Prawo do miasta”. s. 19-51 , „Tworzenie miejskich dóbr wspólnych”, s. 102-130, Warszawa, Bęc Zmiana, 2012

B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Socjologiczne pojęcie przestrzeni, w: B. Jałowiecki I M. S. Szczepański, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Str 379-410

A. Majer, Odrodzenie Miast, Wydawnictwo Uniwersytetu lubelskiego, Scholar,Łódz, Warszawa 2014.str. 111-136.

Magazyn Miasta nr 18 2018. Osiedla: Całość.

L. Mergler, K. Poblocki , M. Wudarski, Antybezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, str. 136 - 165, str. 16- 39.

M. Komorowska , "Pan na Plan. Partycypacja w planowaniu przestrzennym".

R.Oldenburg, "The Great Good Place", Marlow Company New York, cz. I 1989.

"Otwarty Jazdów. Współrządzenie przestrzenią miejską", stowarzyszenie Kulturotwórcze Miasto Dwa, 2018, dostepny na stronie: https://issuu.com/miastodwa/docs/otwarty-jazdow

W. Kłosowski: Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropoli”, raport dostępny na stronie internetowej.

K. P., A.Płoszaj, „Warszawa w międzynarodowych rankingach”. Raport, ekspertyza, na ://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4239/warszawa_w_międzynarodowych_rankingach_peszat_ploszaj.pdf

J. Sadik – Khan, Walka o ulice. Jak odzyskiwać miasto dla ludzi, Wysoki Zamek Kraków, 2017, wstęp i r. I „Walka”.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna podstawowe uwarunkowania i procesy determinujące rozwój współczesnych metropolii.

Student zna procesy i uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta .

Student zna historyczne uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta

Student ma pogłębioną wiedzę na temat Warszawy jako miasta metropolitarnego.

Student zna uwarunkowania prawne rządzące procesem partycypacyjnego planowania przestrzennego.

Umiejętności

Student rozumie mechanizmy rozwojowe dużych metropolii i potrafi zdefiniować najważniejsze problemy w nich występujące a także wskazać decydentów odpowiedzialnych za ich rozwiązanie.

Student potrafi znaleźć i wykorzystać instrumenty oddziaływania na swoje środowisko zamieszkania.

Student potrafi formułować pytania wobec decydentów miejskich w kwestiach dotyczących kształtowania polityk miejskich i przestrzennego zagospodarowania .

Student potrafi przygotować uwagę do planu zagospodarowania przestrzennego.

Student potrafi wyjaśnić sposób oddziaływania przestrzennego i urbanistycznego układu na relacje międzyludzkie w mieście.

Student potrafi zdefiniować problemy w przestrzennym i urbanistycznym układzie miasta .

Student wie jak zaplanować dobrą przestrzeń publiczną.

Student wie jak zaplanować konsultacje społeczne w kwestiach zagospodarowania przestrzeni w mieście

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia dydaktyczne - 30 godzin

przygotowanie do zajec - 20 godzin

przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Lączny nakład pracy studenta - 80 godzin

Kryteria oceniania

- obecność na zajeciach

- aktywny udzial w dyskusjach

- przygotwanie prezentacji z wybranego fragmentu przestrzeni miejskiej . analiza wizualna

- wyniki egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lewenstein
Prowadzący grup: Barbara Lewenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali i w terenie
w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do najważniejszych współczesnych dylematów związanych z rozwojem dużych miast i metropolii. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą prawne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania rządzące przestrzennym układem miasta, a także ich społeczne konsekwencje, jak również socjologiczne ujęcia tych zagadnień w perspektywie teoretycznej i empirycznej (badawczej). Starym paradygmatom rozwojowym miasta przeciwstawione będą nowe koncepcję i kierunki rozwoju zrównoważonego, który podkreśla ekologiczny wymiar funkcjonowania miasta, wzmacnia podmiotowość mieszkańców i kapitał społeczny, a także podnosi kreatywność miasta. Ujęcia modelowe, szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii miejskich powiązane będą z wynikami badań, danymi faktograficznymi i analizą wizualną. Szczególnym obszarem zainteresowania jest przestrzenny układ miasta i jego konsekwencje dla charakteru relacji międzyludzkich. Na zajęciach podane będą podstawowe akty prawne rządzące planowaniem przestrzennym i sposób ich wykorzystania dla planowania przestrzennego z udziałem mieszkańców . Będziemy też dokonywać analiz wizualnych "dobrych" i "złych" przestrzeni miejskich.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter wykładu konwersatoryjnego, którego założeniem jest aktywny udzial studentów w dyskusjach na kanwie zaprezentowanego materiału z wykładu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem współczesnych miast z polożeniem nacisku na uwarunkowania rządzące przestrzenną ich organizacją.

Tematy zajęć obejmować będą następujące zagadnienia:

1. Czy polska jest krajem zurbanizowanym? Urbanizacja, procesy, konsekwencje, dynamika polska na przykładach innych krajów.

2.Miasta i metropolie, typy metropolii, funkcje podstawowe, pojęcia i definicje. Warszawa na tle innych miast.

3.Jaką strukturą jest miasto ? Miasto, Metropolie- podstawowe, pojęcia i definicje

4. Procesy stratyfikacji przestrzenno kulturowej: czynniki i procesy, przykłady polskie i zagraniczne. (ew. spacer po Pradze).

5. Gentryfikacja, gettoizacja, pojęcie klasy metropolitarnej, klasy kreatywnej R. Floridy. Wyzwania dla Warszawy.

6. Stare paradygmaty rozwoju miast: strefowanie miasta, modernizm: Le Courbsier, koncepcja jednostki sąsiedzkiej J. Parriego , Miasta Ogrodu, E. Howarda.

7. Co nam zostało z tamtych lat ? Dziedzictwo modernizmu polskiego na przykładach osiedli mieszkaniowych. Żelazna Brama, Rakowiec, Koło.

(wizyta w osiedlach mieszkaniowych, sesje zdjęciowe i analiza wizulana).

8. Czy w mieście jest miejsce na wspólnoty. Między gemeinschaft a gesellschaft; stan aktualny, uwarunkowania, perspektywy. wizyta w centrum Paca.

9. Społeczne nisze: autonomiczne wspólnoty miejskie: Squaty, kooperatywy spożywcze (Wizyta w domkach fińskch na Jazdowie).

10. Dyskusja

11. Nowczesne koncepcje rozwoju miasta. Pojęcie rozwoju zrównoważonego. ekologia miejska, miasta zwarte.

12. Jak tworzyć miasta przyjazne dla ludzi.

Film wg. J Gehla: Ludzki wymiar.

13. Miasto wg J. Jacobs. i J. Gehla. Analiza wizualna dobrych przestrzeni publicznych. (Prezentacje studentów).

14. Jak dobrze planować przestrzeń miasta. Planowanie przestrzenne z udziałem społecznym. Nowi aktorzy. Możliwości, bariery procesy.

Literatura:

Film wg. J Gehla: Ludzki wymiar.

J. Gehl, „ Życie między budynkami , Ram , 2013 , Wstęp, r. I: Trzy typy aktywności przydomowej, Życie między budynkami, str 7- 31.

Jan Gehl., "Mista dla ludzi", Ram , Kraków, 2017, s: 75-90 134-162.

M. Gerlich. „Odkrywanie demokracji”, w: „Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, (red). P. Filar p. Kubicki, Instytut Obywatelski, 2012.

D. Groyecka, "Gentryfikacja Berlina: Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte". Wydawnictwo Katedra. 2014, str. 107 – 132.

Howard E. "Miejskie ogrody jutra" . Instytut Kultury Miejskiej, 2015, s. 7 - 37.

Florida R., "Narodziny klasy kreatywnej", tłumaczenie T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010.

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, "Miasto i przestrzeń, w perspektywie socjologicznej", wyd. Scholar 2009, Kapitalistyczne miasto XX wieku str. 125 – 160. , 13-20, 117-160.

E. Howard, "Miasta Ogrody – jutra", Instytut Kultury Miejskiej, 2015, str. 7- 47.

Le Corbusier, "Urbanistyka", Centrum Architektury, 2015, str. 189 – 205.

B. Chomontowska, "Lachert i Szanajca. Architekci Awangardy", str. 203- 239. Wydawnictwo Czarne, 2014. http://uxonline.pl/miasta-ogrody-2/.

M. Lewicka, "Psychologia miejsca", Warszawa, wyd. Scholar, str. 206 – 243.

Program wzmacniania wspólnoty lokalnej, CKS UM, (całość) na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/projekt_programu_operacyjnego_wzmocnienie_wspolnoty_lokalnej.pdf

B. Jałowiecki. M. Szczepański, Miasto i przestrzeń, w perspektywie socjologicznej, wyd. Scholar 2009, r.5. 1-4. str. 273- 280.

A. Gójska. P. Kuczyński, B. Lewenstein, E. Zielińska, "Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Ochocki model dialogu obywatelskiego". PTS 2012. Str. 15 – 47

J. Jacobs, Życie i śmierć wielkich amerykańskich miast, Jonathan Cape, Londyn, , str.47 – 233.

D. Harvey, Bunt miast i prawo do miasta, r. „Prawo do miasta”. s. 19-51 , „Tworzenie miejskich dóbr wspólnych”, s. 102-130, Warszawa, Bęc Zmiana, 2012

B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Socjologiczne pojęcie przestrzeni, w: B. Jałowiecki I M. S. Szczepański, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Str 379-410

A. Majer, Odrodzenie Miast, Wydawnictwo Uniwersytetu lubelskiego, Scholar,Łódz, Warszawa 2014.str. 111-136.

Magazyn Miasta nr 18 2018. Osiedla: Całość.

L. Mergler, K. Poblocki , M. Wudarski, Antybezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, str. 136 - 165, str. 16- 39.

M. Komorowska , "Pan na Plan. Partycypacja w planowaniu przestrzennym".

R.Oldenburg, "The Great Good Place", Marlow Company New York, cz. I 1989.

"Otwarty Jazdów. Współrządzenie przestrzenią miejską", stowarzyszenie Kulturotwórcze Miasto Dwa, 2018, dostepny na stronie: https://issuu.com/miastodwa/docs/otwarty-jazdow

W. Kłosowski: Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropoli”, raport dostępny na stronie internetowej.

K. P., A.Płoszaj, „Warszawa w międzynarodowych rankingach”. Raport, ekspertyza, na ://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4239/warszawa_w_międzynarodowych_rankingach_peszat_ploszaj.pdf

J. Sadik – Khan, Walka o ulice. Jak odzyskiwać miasto dla ludzi, Wysoki Zamek Kraków, 2017, wstęp i r. I „Walka”.

Uwagi:

Więcej niż połowa nieobecności na zajęciach uniemożliwia zaliczenie zajęć .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lewenstein
Prowadzący grup: Barbara Lewenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)