Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium omawiają najważniejsze zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem procesu dostosowania przepisów prawa krajowego do regulacji Unii Europejskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium omawiają najważniejsze zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem procesu dostosowania przepisów prawa krajowego do regulacji Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza i rozwój prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy (konstytucja, kodeks pracy, inne ustawy, pragmatyki służbowe, układy zbiorowe, akty wewnątrzzakładowe, umowy międzynarodowe, akty wspólnotowe).

3. Stosunek pracy (pojęcie stosunku pracy i jego cechy szczególne, podmioty stosunku pracy – pracownik i pracodawca).

4. Stosunek pracy i jego podstawy (umowa o pracę i jej rodzaje, mianowanie, powołanie wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Zakaz konkurencji, praca tymczasowa.

5. Ustanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników tzw. zwolnienia grupowe, wygaśnięcie stosunku pracy).

6. Wynagrodzenie za pracę (pojęcie, zasady i system wynagradzania, składniki wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia, odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalalności pracodawcy).

7. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, wymiar i rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, w niedzielę i święta, czas pracy kadry zarządzającej).

8. Spory ze stosunku pracy (postępowanie pojednawcze, postępowanie sądowe, wykonywanie orzeczeń sądów i ugód, przedawnienie roszczeń, terminy zawite).

9. Odpowiedzialność pracownika (porządkowa i materialna).

10. Ochrona pracy młodocianych.

11. Urlop wypoczynkowy (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu, urlop proporcjonalny, zasady udzielania i korzystania z urlopu, urlop na żądanie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, przedawnienie roszczeń), urlopy bezpłatne, urlopy okolicznościowe, usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Literatura:

Zalecane lektury:

M. Barzycka – Banaszczyk. Prawo Pracy, Skrypty Becka. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2015

J. Stelina: Prawo pracy, Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2016

R. Terlecki, N. Szok: Prawo pracy w praktyce, Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2015

L. Florek, Prawo pracy, Seria Podręczniki Prawnicze, Warszawa 2016

K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016

A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

• Rozumie zasady i cele prawa pracy

• Analizuje rozwój prawa pracy

• Wymienia kluczowe źródła prawa pracy krajowe i międzynarodowe

• Rozumie znaczenie podstawowych pojęć z zakresu prawa pracy

• Wyjaśnia sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

• Przedstawia najistotniejsze rozwiązania dotyczące czasu pracy

• Przedstawia najistotniejsze rozwiązania dotyczące wynagradzania

• Przedstawia najistotniejsze rozwiązania w zakresie odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracownika

• Współpracuje z pozostałymi członkami zespołu (umiejętność pracy w grupie)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności), przygotowanie referatu oraz realizacja projektu w ramach elementu badawczego (praca zespołowa); obowiązkowy egzamin ustny obejmujący materiał z konwersatorium.

Student ma prawo do 2 nieobecności na zajęciach (nieobecność na zajęciach podwójnych jest liczona jako 2 nieobecności).

Za przygotowanie referatu student otrzymuje od 0 do 3 punktów. Zagadnienia, których dotyczy referat muszą być z wyprzedzeniem omówione z prowadzącym zajęcia.

Za udział w przygotowaniu projektu badawczego członkowie zespołów mogą otrzymać od 0 do 5 pkt.

Punkty otrzymane za przygotowanie referatu oraz projektu mają wpływ na ocenę z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Arczewska
Prowadzący grup: Magdalena Arczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.