Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21PPUS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu omawiają najważniejsze zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem jego przestrzegania oraz procesu praktycznego dostosowania polskich regulacji do regulacji Unii Europejskiej. W zakresie problematyki ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych szczególny nacisk położono na ocenę wdrażania reform od 1999 roku oraz próbę identyfikacji zagrożeń i propozycje ich wyeliminowania.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Geneza i rozwój prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy (konstytucja, kodeks pracy, inne ustawy, pragmatyki służbowe, układy zbiorowe, akty wewnątrzzakładowe, umowy międzynarodowe, akty wspólnotowe).

3. Stosunek pracy (pojęcie stosunku pracy i jego cechy szczególne, podmioty stosunku pracy - pracownik i pracodawca).

4. Stosunek pracy i jego podstawy (umowa o pracę i jej rodzaje, mianowanie, powołanie wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Zakaz konkurencji, praca tymczasowa.

5. Ustanie stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, szczególna ochrona przed wypowiedzeniem, roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników tzw. zwolnienia grupowe, wygaśnięcie stosunku pracy).

6. Wynagrodzenie za pracę (pojęcie, zasady i system wynagradzania, składniki wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia, , odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalalności pracodawcy).

7. Odpowiedzialność pracownika (porządkowa i materialna) i odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie praw pracowniczych( majątkowa, za przestępstwa i wykroczenia).

8. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, wymiar i rozkład czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, w niedzielę i święta, czas pracy kadry zarządzającej).

9. Urlop wypoczynkowy (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu, urlop proporcjonalny, zasady udzielania i korzystania z urlopu, urlop na żądanie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, przedawnienie roszczeń), urlopy bezpłatne, urlopy okolicznościowe, usprawiedliwiona nieobecność w pracy.

10. Ochrona pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy, postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, ochrona pracy kobiet, urlopy wychowawcze, ochrona pracy młodocianych).

11. Spory ze stosunku pracy (postępowanie pojednawcze, postępowanie sądowe, wykonywanie orzeczeń sądów i ugód, przedawnienie roszczeń, terminy zawite).

12. Zbiorowe prawo pracy (pojęcie, związki zawodowe, organizacje pracodawców, rokowania i układy zbiorowe pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych, partycypacja pracownicza).

13. Ubezpieczenia społeczne w Polsce i na świecie. Sytuacja finansowa systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

14. Reforma emerytalna w Polsce plusy i minusy.

15. Ocena realizacji równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ramach funkcjonującego od 1999 roku systemu ubezpieczeń zdrowotnych (kasy chorych i Narodowy Fundusz Zdrowia).

Metody i formy oceny studenta: Zajęcia kończą się pracą pisemną na wybrany przez studenta temat w ramach przedmiotu. Studenci w swoich pracach przedstawiają: opis rzeczywistości, jej ocenę, propozycje rozwiązań oraz wykaz materiałów wykorzystanych do opracowania tematu.

Literatura:

- Ludwik Florek i Tadeusz Zieliński, Prawo Pracy. Wydawnictwo. C.H. Beck. Warszawa. 2006 r.,

- Wojciech Muszalski. Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.2006 r. (część pierwsza, druga, czwarta i piąta),

- Wojciech Muszalski. Ubezpieczenie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2004 r.,

- Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. Historia Państwa i prawa Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN . Warszawa. 1976 r. (str. 583 - 593),

- Małgorzata Barzycka - Banaszczyk. Prawo Pracy. Skrypty Becka. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2004 r.,

- Inetta Jędrasik - Jankowska. Ubezpieczenia Emerytalne III filary. Wydawnictwo Prawnicze Pwn. Warszawa 2001 r.,

- Materiały statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2006 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.