Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koronawirus, feminizm, kryzys klimatyczny - aktualne debaty dotyczące współczesnego społeczeństwa polskiego. Analiza dyskursu.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAK-KOR
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Koronawirus, feminizm, kryzys klimatyczny - aktualne debaty dotyczące współczesnego społeczeństwa polskiego. Analiza dyskursu.
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Moduły:

Media i komunikacja

Polityka i demokracja

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Obszarem analizowanym podczas zajęć będą aktualne i ważne debaty społeczne, które toczone są we współczesnej Polsce. W ramach kursu zajmiemy się między innymi następującymi: następującymi tematami: epidemia koronawirusa, ruch antyszczepionkowy, feminizm, polityka społeczna, sytuacją osób LGTB, związki partnerskich; edukacja seksualna; ekologia, katolicyzm Polaków.

Studenci będą przygotowywać mini projekty badawcze polegające na analizie dyskursu publicznego na wybrany temat.

Materiał empiryczny poddawany analizie będą stanowiły: artykuły prasowe, programy telewizyjne, media społecznościowe, filmy, memy itp.

Pełny opis:

Obszarem analizowanym podczas seminarium będą ważne debaty społeczne, które toczone są we współczesnej Polsce. W ramach kursu zajmiemy się między innymi następującymi: następującymi tematami: epidemia koronawirusa, ruch antyszczepionkowy, feminizm, polityka społeczna, sytuacją osób LGTB, związki partnerskich; edukacja seksualna; ekologia, katolicyzm Polaków.

Studenci będą przygotowywać mini projekty badawcze polegające na analizie dyskursu publicznego na wybrany temat. Materiał empiryczny poddawany analizie będą stanowiły: artykuły prasowe, programy telewizyjne, media społecznościowe, memy itp.

Na zajęciach przewiduje się aktywności typy – dyskusje, debaty, wykonywanie mini projektów badawczych, praca zespołowa, prezentacje przygotowywane przez studentów.

Literatura:

Van Dijk T.A., Badania nad dyskursem (w:) Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy (w:) R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011: Wydawnictwo Łośgraf

Pawliszak Piotr, Rancew-Sikora Dorota. 2012. Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD) (w:) Studia Socjologiczne. 2012/1 (204)

Korolczuk Elżbieta, Julia Kubisa, Dorota Szelewa. 2017. Ruch feministyczny w Polsce a kwestia socjalna. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta

Malko Jędrzej, Apokalipsa bez nuklearnego widowiska (w:) PISMO, 10/2018

Woźniak Maria 2015. Sexuality education in Polish schools. (in:) Przegląd Socjologiczny. 2015|LXIV(64)|1|121-135

Mizielińska Joanna, Stasińska Agata. 2014. Prywatne jest polityczne: strategie emancypacyjne rodzin z wyboru w Polsce. Studium wybranych przypadków (w:) Studia Socjologiczne 4/2014 (215)

Arcimowicz Krzysztof, Wasiak-Radoszewski Aleksander i Dębska Katarzyna. 2014. Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003–2013 (w:) Studia Socjologiczne 4/2014 (215)

Markiewka Tomasz S. 2018. Ścielenie łóżka w polskim kapitalizmie. Narracja indywidualistyczna i jej krytycy (w:) Przegląd Socjologii Jakościowej. 2018, Tom XIV Numer 4

Leszczyński Adam. 2017. No dno po prostu jest Polska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. (fragment)

Sikorska Małgorzata. 2016. „Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego”. Societas Communitas. 21/2016

Kościańska Agnieszka. 2017. Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu. Czarne: Wydawnictwo Czarne (fragment)

Efekty uczenia się:

K_W05 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W24 posiada podstawową wiedzę o instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie, takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W28 posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy

K_W29 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W30 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U02 potrafi zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych

K_U04 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_K01 potrafi skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K04 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K09 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej

K_K14 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, przygotowanie projektu badawczego i prezentacja wyników

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)