Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SEM LIC: Między salonem, kuchnią a sypialnią – o przemianach sfery życia rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SEMLIC-PRZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SEM LIC: Między salonem, kuchnią a sypialnią – o przemianach sfery życia rodzinnego
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Moduł Media i Komunikacja.

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat zmian w obyczajowości we współczesnej Polsce. Konieczne jest także posiadanie wiedzy na temat sytuacji demograficznej w naszym kraju, rynku pracy, polityki rodzinnej prowadzonej przez państwo. Student powinien być gotowy do solidnej pracy nad własnymi tekstami, wprowadzania poprawek i przygotowywania kolejnych

wersji. Student powinien być gotowym do przygotowania i wygłoszenia referatu-prezentacji, w której oprócz tekstu sugerowanego przez prowadzącą może także zaprezentować samodzielnie znalezione dane i teorie.

Student powinien być zaangażowany i gotowy do przeznaczenia czasu na dokładne zapoznawanie się z lekturami.

Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Zasadniczym tematem seminarium licencjackiego będzie analiza przemiany sfery życia prywatnego we współczesnej Polsce.

Zajmiemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

• przemiany w życiu rodzinnym;

• przemiany praktyk związanych z cielesnością;

• przestrzeń i zamieszkiwanie (np. wpływ przestrzeni na relacje między ludźmi, sposoby organizacji przestrzeni publicznej itp.);

• socjologia przedmiotów (np. wpływ przedmiotów traktowanych jako nieludzcy aktorzy na relacje społeczne).

Inspiracje teoretyczne wykorzystywane na zajęciach to: teorie praktyk społecznych; pojęcie przyzwyczajeń (Jeana-Clauda Kaufmanna); socjologia codzienności, tzw. „trzecia socjologia”. Pierwszy semestr seminarium ma zainspirować studentów do podjęcia własnych badań oraz ustrukturyzować ich wiedzę na temat metodologii. Bardzo ważnym elementem seminarium będzie

praca nad tekstami przygotowanymi przez studentów (wspólnie omówimy pierwsze rozdziały każdego licencjatu).

Pełny opis:

Zasadniczym tematem seminarium licencjackiego będzie analiza przemiany sfery życia prywatnego we współczesnej Polsce.

Zajmiemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

• przemiany w życiu rodzinnym;

• przemiany praktyk związanych z cielesnością;

• przestrzeń i zamieszkiwanie (np. wpływ przestrzeni na relacje między ludźmi, sposoby organizacji przestrzeni publicznej itp.);

• socjologia przedmiotów (np. wpływ przedmiotów traktowanych jako nieludzcy aktorzy na relacje społeczne).

Omawianie przemian współczesnej obyczajowości Polaków powiążemy z analizą ważnych teorii socjologicznych dotyczących obyczajowości. Teoretyczną inspiracją dla badań prowadzonych przez studentów będą teorie praktyk społecznych (Schatzki T., Cetina K., von Savigny E., 2001; Reckwitz A., 2002), koncepcja przyzwyczajenia (Jeana-Clauda Kaufmanna), tzw. „trzecia

socjologia” skoncentrowana na badaniach codzienności (Sztompka P., 2008), czy socjologia codzienności.

Ważnym celem zajęć jest także wypracowywanie warsztatu socjologa, kompetentnie i atrakcyjnie opisującego zjawiska społeczne. Będziemy analizować przykłady bardzo dobrych prac licencjackich i magisterskich oraz szczegółowo analizować i poprawiać kolejne wersje rozdziałów prac licencjackich przygotowywanych przez studentów.

Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności, zapraszam na rozmowę, której podstawą będą lektury omawiane na zajęciach.

Literatura:

Finch Janet (2007), „Displaying Families" (w:) Sociology, February 2007

vol. 41 no. 1, pages: 65-81

Hall Dorota (2016) rozdział 3: „Religia i problematyka LGBT w polskiej prasie” (w:) W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

Krajewski Marek (2013), „Są w życiu rzeczy ...” Szkice z socjologii

przedmiotów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

Jakubowska Honorata( 2016), „Doświadczanie ciężarnego ciała jako

ciała przekraczającego granice – studium socjologii ucieleśnienia” (w:)

Przegląd Socjologii Jakościowej, 2016/Tom XII Numer 4 [tekst dostępny

na stronie: http://www.qualitativesociologyreview.org]

Reckwitz Andreas (2002), „Toward a Theory of Social Practices. A

Development in Culturalist Theorizing" (w) European Journal of Social

Theory 5(2): 243–263, Sage Publications

Schatzki T., Cetina K., von Savigny E., (2001) (ed.) The Practice Turn in

Contemporary Theory, Routledge Shilling Ch. (2010), Socjologia ciała,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Shilling Chris (2010), Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo

Naukowe PWN (fragment)

Kalinowska Katarzyna (2018), Praktyki flirtu i podrywu. Wydawnictwo Naukowe UMK

Sikorska Małgorzata (2018), „Teorie praktyk jako alternatywa dla badań

w obszarze socjologii rodziny” (w:) Kultura i Społeczeństwo, 2018/2

Szcześniak Magdalena (2016), „Klasa średnia - projekt i podróbka” (w):

Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Warszawa:

Fundacja Bęc Zmiana, Instytut Kultury Polskiej UW

Małgorzata Szpakowska, „Lodówka z zawartością”, Justyna Jaworska „Samochód dla każdego” (2008) (w:) Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, (red.) Małgorzata Szpakowska, Warszawa: WAB

Urbańska Sylwia (2015) Matka Polka na odległość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących

nimi prawidłowościach

K_W08 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje

społeczne

K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy

społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W12 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie

dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie

empiryczne

K_W21 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i

globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów

społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób

metodologicznie poprawny

K_U02 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do

analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U03 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do

przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł

(w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do

opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U05 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących

we współczesnych społeczeństwach

K_U06 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce

społecznej

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu

podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań

socjologicznych

K_U13 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego

główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K02 jest gotów do dzielenia się posiadaną wiedzą socjologiczną

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat

zjawisk społecznych

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł, w tym pozyskanych w

Internecie

K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z

wykorzystaniem nowych technologii

K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania

własności intelektualnej

K_K10 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym

(respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Metody i kryteria oceniania:

W I semestrze — przygotowanie spójnej i przemyślanej koncepcji pracy licencjackiej oraz napisanie jednego (teoretycznego) rozdziału pracy jest warunkiem zaliczenia semestru.

W przypadku niezaliczenia seminarium student może wnioskować o przedłużenie terminu zaliczenia do końca grudnia danego roku lub o powtarzanie etapu.

W II semestrze — realizacja badań i przedstawienie pracy licencjackiej.

W obu semestrach będą brane pod uwagę zaangażowanie studenta i

jego wkład pracy.

Warunkiem zaliczenia II seminarium (i całego seminarium) jest złożenie gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

RAZEM cały rok: 11 ECTS

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (napisanie projektu, szukanie materiałów) - 2h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej 40h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)