Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo polskie w teoriach i w badaniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SUM/I/PSem/SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo polskie w teoriach i w badaniach
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Krótki opis treści przedmiotu

Prosemianrium Społeczeństwo polskie w teoriach i w badaniach składa się z dwóch części.

Część pierwsza poświęcona jest przeglądowi wybranych, różnorodnych, podejść teoretycznych, problematyk i pojęć oraz metodologii.

Ma ona na celu rozbudowanie wyobraźni socjologicznej oraz samoświadomości teoretycznej i metodologicznej uczestników proseminarium, a nie ich ograniczanie w wyborze problematyki i tematu magisterium.

Przegląd podejść teoretycznych, problematyk i metodologii

będzie pomocny w samodzielnej pracy studentów w drugiej części proseminarium. Poświęcona ona będzie wyborowi problematyki i tematu magisterium, jego konceptualizacji, opracowaniu konspektu magisterium, opracowaniu schematu badań (jeśli magisterium będzie oparte o własne badania empiryczne), opracowaniu bibliografii oraz napisaniu pierwszej wersji tekstu, który stanowić będzie jeden z rozdziałów magisterium.

Pełny opis:

Prosemianrium Społeczeństwo polskie w teoriach i w badaniach składa się z dwóch części.

Pierwsza część poświęcona jest przeglądowi wybranych podejść teoretycznych, problematyk i pojęć oraz metodologii. Przegląd ten obejmuje różnorodne podejścia i problematyki: od podejścia ‘struktura społeczna a postawy’, problematykę grup etosowych i ruchów społecznych po socjologię polityki, religii, kultury, społeczności lokalnych (miejskich i – w miarę zainteresowań uczestników proseminarium – wiejskich).

Wśród lektur są zarówno prace teoretyczne, jak empiryczne, oparte o dane ilościowe, ale również dane jakościowe.

Przegląd obejmuje także szeroki zakres czasowy wybranych lektur, danych i analiz: od czasów późnego PRL po czasy współczesne.

Druga część proseminarium polegać będzie w większym stopniu na samodzielnej – choć dyskutowanej z uczestnikami proseminarium i wspomaganej przez prowadzących – pracy studentów. Ta praca ma doprowadzić do: wyboru problematyki i tematu magisterium, jego konceptualizacji, opracowaniu konspektu magisterium, opracowaniu schematu badań (jeśli magisterium będzie oparte o własne badania empiryczne), opracowaniu bibliografii, napisaniu pierwszej wersji tekstu, który stanowić będzie jeden z rozdziałów magisterium.

Prowadzący proseminarium pomagają – w miarę swoich możliwości – we wszystkich tych elementach pracy nad magisterium: w sprecyzowaniu tematu, jego konceptualizacji (teoretycznym i pojęciowym dopracowaniu tematu), opracowaniu konspektu magisterium, opracowaniu schematu badań (jeśli magisterium będzie oparte o własne badania empiryczne), opracowaniu bibliografii. Zrecenzują pierwszą wersję tekstu – rozdziału magisterium (jeśli zostanie przysłany na czas).

Prowadzący proseminarium oczekują aktywnego uczestniczenia w seminarium, które polegać będzie: w pierwszej części na czytaniu wybranych tekstów i uczestniczeniu w dyskusjach, a w drugiej części na prezentowaniu postępów pracy własnej oraz dyskutowaniu prac pozostałych uczestników proseminarium.

Literatura:

Literatura:

W pierwszej części proseminarium:

1. Stefan Nowak, System wartości społeczeństwa polskiego „Studia Socjologiczne”, 1979 nr 4, s. 155–173.

2. Tadeusz Szawiel, Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe (O możliwościach ewolucji społecznej) „Studia Socjologiczne”, 1982 nr 1–2, s. 157–178.

3. Alain Touraine, Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Europejskie Centrum Solidarności 2011, wybrane fragmenty.

4. Elizabeth Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017, wybrane fragmenty.

5. Robert Dahl, Demokracja i jej krytycy. Wydawnictwo Znak 1995, wybrane fragmenty

Badania stosunku do demokracji:

Komunikat z badań CBOS Zasady demokracji i ich realizacja w Polsce nr 107/2017 oprac. Michał Felilksiak.

Komunikat z badań CBOS Polacy o Demokracji nr 95/2020 oprac. Krzysztof Lepczyński.

Mirosława Grabowska (red.), Polacy wobec demokracji i systemu partyjnego. CBOS, „Opinie i Diagnozy” nr 39, 2017 (dla zainteresowanych).

6. Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj. Wydawnictwo Znak 2002, Wykład 2. Podwójnie narodzeni, s. 29-49.

7. Mirosława Grabowska. Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, Rozdział 1. Requiem dla teorii sekularyzacji?, s. 39-84.

Badania religijności:

Mirosława Grabowska. Bóg a sprawa polska, op. cit.

Rozdział 5. Religijność społeczeństwa polskiego – szkic do

portretu, s. 170-195.

9. Wendy Griswolg, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, wybrane fragmenty.

10. Paweł Kubicki, Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń. „Studia Socjologiczne”, 2019 nr 3, s. 5-30.

11. Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska (red.), Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, wybrane fragmenty.

12. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, zwłaszcza: Jak zaplanować projekt badawczy, s. 127-134.

W drugiej części proseminarium nie ma jednej wspólnej listy lektur dla wszystkich. Dobór literatury zależy od tematu poszczególnych rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę w zakresie problematyki swojej pracy magisterskiej

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o metodach badania stosowanych w zakresie problematyki swojej pracy magisterskiej

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W24 posiada pogłębioną wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_W28 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U09 potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U10 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych lub jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U11 potrafi zinterpretować zjawisko społeczne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych, jeśli wymaga tego jego praca magisterska

K_U12 potrafi posługiwać się jednym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji, jeśli wymaga tego jego praca magisterska

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U19 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim

K_K04 potrafi w podstawowym zakresie przewidywać skutki projektów społecznych

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K07 umie uzasadnić wybór źródeł

K_K11 przestrzega zasad etyki zawodowej

K_K12 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K14 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- aktywne uczestniczenie w proseminarium;

- konspekt pracy magisterskiej;

- bibliografia;

- projektu badania empirycznego (jeśli praca ma charakter samodzielnie realizowanego badania);

- pierwsza wersja tekstu, który stanowić będzie jeden z rozdziałów magisterium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Grabowska
Prowadzący grup: Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.