Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy metafizyczne: teorie partykulariów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-AFTP20-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Analizy metafizyczne: teorie partykulariów
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: http://www.ontology.uw.edu.pl/sem.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do studentów starszych lat oraz doktorantów, którzy przejawiają szczere zainteresowanie zagadnieniami metafizycznymi w obrębie filozofii analitycznej. Od uczestników oczekuje się co najmniej biernej znajomości języka angielskiego oraz podstawowej wiedzy z zakresu ontologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie podstawowych stanowisk w sporze o strukturę ontyczną przedmiotów konkretnych

Pełny opis:

Przedmiotem rekonstrukcji i analiz będą zasadnicze stanowiska w sporze o wewnętrzną strukturę ontyczną jednostkowych przedmiotów konkretnych. Wśród omawianych stanowisk znajdą się: (i) wiązkowa teoria przedmiotów w rożnych odmianach (the bundle theory of objects); (ii) substratowa teoria przedmiotów (the substratum theory of objects); (iii) substancjalna teoria przedmiotów (the substance theory of objects); (iv) hylemorficzna teoria przedmiotu (the hylomorphic theory); (v) wybrane pozostałe teorie. Rekonstrukcja i analiza wymienionych stanowisk będzie obejmowała: (a) identyfikację głównych racji przemawiających za poszczególnymi stanowiskami, (b) eksplikację fundamentalnych pojęć wykorzystywanych na ich gruncie, (c) analizę argumentacyjną zasadniczych rozumowań w toczonej dyskusji; (d) analizę zarzutów i kontrprzykładów; (e) identyfikację i rekonstrukcję logicznych konsekwencji poszczególnych stanowisk.

Literatura:

Uwaga! Precyzyjna lista lektur zostanie określona na stronie przedmiotu.

(1) Brower, J.E. (2014), Aquinas’s Ontology of the Material World: Change, Hylomorphism, and Material Objects, New York: Oxford University Press.

(2) Campbell, K. (1990), Abstract Particulars, Oxford: Basil Blackwell Ltd.

(3) Denkel, A. (1996), Object and Property, Cambridge: Cambridge University Press.

(4) Galluzzo G., Loux M.J. (eds.) (2015), The Problem of Universals in Contemporary Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.

(5) Hochberg, H., Mulligan, K. (eds.) (2004), Relations and Predicates, Frankfurt - Lancaster: Ontos Verlag.

(6) Laurence, S., Macdonald, C. (eds.) (1998), Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell.

(7) Loux M.J. (ed.) (2008), Metaphysics: Contemporary Readings, New York: Routledge.

(8) Mertz, D.W. (2016), On the Elements of Ontology: Attribute Instances and Structure, Berlin: De Gruyter.

(9) Moreland, J.P. (2001), Universals, Chesham: Acumen Publishing.

(10) Rodriguez-Pereyra, G. (2002), Resemblance Nominalism. A Solution to the Problem of Universals, Oxford: Clarendon Press.

(11) Sider, Th., Hawthorne, J., Zimmerman, D.W. (2008), Contemporary Debates in Metaphysics, Malden: Blackwell.

(12) Strawson, P.F., Chakrabarti, A. (eds.) (2006), Universals, Concepts and Qualities: New Essays on the Meaning of Predicates, Aldershot: Ashgate.

(13) Tahko, T.E. (ed.) (2012), Contemporary Aristotelian Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press.

(14) Ujvári, M. (2013), The Trope Bundle Theory of Substance: Change, Individuation and Individual Essence, Frankfurt: Ontos.

(15) Wiggins D. (2016), Continuants: Their Activity, Their Being, and Their Identity, Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat czterech podstawowych stanowisk w sporze o strukturę ontyczną przedmiotów konkretnych. Dobrze zna i rozumie pojęcia, strategie argumentacyjne i metody badawcze charakterystyczne dla ontologii w wydaniu analitycznym.

Nabyte umiejętności:

Student potrafi samodzielnie interpretować, komentować i konfrontować zagadnienia występujące w tekstach metafizycznych. Potrafi trafnie analizować argumentację filozoficzną, identyfikować składające się na nią założenia i wnioski, ustalać formalne relacje między składnikami filozoficznych rozumowań. Umie oceniać teoretyczną wagę konkurujących ze sobą koncepcji. Jest w stanie samodzielnie tworzyć lub dobierać odpowiednie strategie argumentacyjne, konstruować kontrargumenty i odpowiadać na zarzuty.

Nabyte kompetencje społeczne:

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności. Rozwija zdolności jasnego, precyzyjnego myślenia. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Potrafi samodzielnie ocenić zarówno rzetelność źródeł informacji, z których korzysta, jak i konkluzywność argumentacji, z którą jest konfrontowany.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wyznaczona zdobyciem odpowiedniej liczby punktów, które uczestnicy uzyskują na podstawie: (i) zamkniętego, pisemnego TESTU ZALICZENIOWEGO, obejmującego swym zakresem przeczytaną i zanalizowaną literaturę; (ii) przedstawienia co najmniej jednego referatu lub koreferatu podczas zajęć; (iii) aktywności; (iv) ewentualnego napisania pracy seminaryjnej.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: dwie (2); po ich przekroczeniu student zobowiązany jest do wykonania zleconej pracy pisemnej. Nieobecność w więcej niż 50% spotkań seminaryjnych automatycznie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grygianiec
Prowadzący grup: Mariusz Grygianiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.