Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytanie Ayn Rand. Wprowadzenie do filozofii obiektywistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-CZAR19-K-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Czytanie Ayn Rand. Wprowadzenie do filozofii obiektywistycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Od studentów wymaga się biernej znajomości języka angielskiego, umożliwiającej czytanie tekstów w tym języku. Mile widziana podstawowa wiedza z ogólnych zagadnień filozoficznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie uczestników do podstaw filozofii obiektywistycznej, systemu stworzonego w XX wieku przez Ayn Rand. W ramach zajęć będą omawiane kluczowe teksty Rand w odniesieniu do każdego z elementów jej systemu, w tym: metafizyki i epistemologii, metafilozofii, metaetyki i etyki normatywnej, filozofii politycznej oraz estetyki. Podczas zajęć będziemy się wspierać wybranymi artykułami lub książkami z obszernej literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Ayn Rand to znana na całym świecie—choć najbardziej w Stanach Zjednoczonych, w których tworzyła—pisarka oraz filozofka. Zarówno poprzez swoje powieści, jak i poprzez eseje filozoficzne i polityczne przedstawiła swój system filozoficzny, znany jako obiektywizm. Filozofia Rand coraz częściej staje się tematem debat filozoficznych, jest również komentowana i interpretowana przez stale powiększające się grono akademickich filozofów z całego świata. O wyjątkowości filozofii Rand stanowi sam fakt, że jest to system—stworzony przecież w czasach niechęci do filozofii syntetycznej jako takiej.

Rand zaproponowała nie tylko własną etykę—choć to z nią jej nazwisko jest najbardziej kojarzone—ale również metafizykę, epistemologię, antropologię filozoficzną, koncepcję filozofii polityki i estetykę. Pogłębione studia nad każdą z tych dziedzin i ich poszczególnymi aspektami prowadzone są zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników filozofii obiektywistycznej.

Konwersatorium będzie poświęcone czytaniu przede wszystkim tekstów Rand: jej esejów lub fragmentów książek. Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie obiektywizmu jako całego systemu i jego poszczególnych założeń oraz twierdzeń, a także zrozumienie argumentów na ich rzecz. W ramach zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- radykalne z dzisiejszego punktu widzenia spojrzenie Rand na filozofię jako na dziedzinę niezbędną w życiu każdego człowieka;

- podstawowe pojęcia z zakresu metafizyki i epistemologii obiektywistycznej;

- metaetyka obiektywistyczna;

- etyka normatywna;

- filozofia polityki i filozofia społeczna Rand;

- estetyka i natura sztuki według Rand.

Dokładna analiza i dyskusja nad powyższymi zagadnieniami przysłuży się zrozumieniu systemu Rand, pozwalając równocześnie na twórcze i krytyczne odniesienie się do niego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rand, A. (1963). For The New Intellectual, New York: New American Library, 130-216.

Rand, A. (1964). The Objectivist Ethics, [w:] tejże, The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, New York: A New American Library, 13-39.

Rand, A. (1964). Man’s Rights, [w:] tejże, The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, New York: A New American Library, 108-117.

Rand, A. (1964). Collectivized “Rights”, [w:] tejże, The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, New York: A New American Library, 118-124.

Rand, A. (1964). The Nature of Government, [w:] tejże, The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism, New York: A New American Library, 125-134.

Rand, A. (1967). What is Capitalism?, [w:] tejże, Capitalism: The Unknown Ideal. New York: New American Library, 1-29.

Rand, A. (1982). Philosophy: Who Needs It, [w:] tejże, Philosophy: Who Needs It, New York: Bobbs-Merrill, 1-15.

Rand, A. (1982). Causality versus Duty, [w:] tejże, Philosophy: Who Needs It, New York: Bobbs-Merrill, 128-136.

Rand, A. (1975). Philosophy and Sense of Life, [w:] tejże, The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature: Second Revised Edition, New York: New American Library, 14-23.

Rand, A. (1975). The Goal of My Writing, [w:] tejże, The Romantic Manifesto: A Philosophy of Literature: Second Revised Edition, New York: New American Library, 155-156.

Rand, A. (1990). Introduction to Objectivist Epistemology, expanded second edition, Binswanger, H., Peikoff, L. (red.), New York: Meridian.

Literatura dodatkowa:

Binswanger, H. (1990). The Biological Basis of Teleological Concepts, Los Angeles: Ayn Rand Institute.

Gotthelf, A. (2000). On Ayn Rand, Belmont: Wadsworth.

Gotthelf A., Salmieri, G. (2006). A Companion to Ayn Rand, Oxford: Wiley-Blackwell.

Gotthelf, A. (2011). Metaethics, Egoism, and Virtue: Studies in Ayn Rand’s Normative Theory, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Peikoff, L. (1991). Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand, New York: Dutton.

Smith, T. (2000). Viable Values: A Study of Life as the Root and Reward of Morality. Lanham, Maryland: Rowman&Littlefield.

Smith, T. (2006). Ayn Rand’s Normative Ethics. The Virtuous Egoist, New York:

Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;

- zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym;

- zna metody interpretacji tekstu filozoficznego.

Nabyte umiejętności:

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

- czyta i interpretuje tekst filozoficzny;

- słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych;

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną.

Nabyte kompetencje społeczne:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny, obecność na zajęciach, aktywna partycypacja w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kloc-Konkołowicz
Prowadzący grup: Ziemowit Gowin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.