Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język starogrecki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-DON-GR2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: grecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Znajomość I i II deklinacji greckiej, czasów – praesens i imperfectum activi oraz medii-passivi, fut. i aorystu I sygmatycznego act. i medii, part. praes. act. i medii-passivi, part. fut. i aor. I act. i medii (także czasowników kontrahowanych); zaimków (osobowych, pytajnego [ti/j, ti/], nieokreślonego [tij, ti] wskazujących [o(/de, ou(=toj, e)kei=noj, au)to/j]),składni ACI i Gen. Absolutus; znajomość końcówek III deklinacji i przynajmniej dwóch jej typów. Umiejętność tłumaczenia prostych tekstów, zdań ze słownikiem, zawierających wskazany wyżej materiał gram.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kontynuacja kursu gramatyki języka starogreckiego (dialekt attycki) umożliwiającego tłumaczenie tekstów starogreckich szczególnie filozoficznych. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstów starogreckich. Elementy kultury starożytnej Grecji.

Pełny opis:

Nauka gramatyki starogreckiej i słownictwa umożliwiająca tłumaczenie coraz dłuższych i coraz trudniejszych tekstów starogreckich.

Poznawanie wybranych tematów z kultury Grecji Starożytnej (literatury, filozofii, sztuki, życia codziennego, umysłowości starożytnych Greków) na podstawie tekstów źródłowych bez pośrednictwa tłumaczenia.

1. Czasownik: optativus – pełna odmiana, coniunctivus – pełna odmiana, perfectum i plusquamperfectum pełna odmiana, czasownik oi)=da

2. Adiectiva verbalia.

3. Optativus w zdaniach głównych i pobocznych, con. w zdaniach głównych i pobocznych, okresy warunkowe

4. Rzeczownik: liczba podwójna

5. Zdania podrzędne

6. Mowa zależna

7. Tłumaczenie fragmentów dzieł: Ezopa, Herodota, Platona, Arystotelesa, Tukidydesa, Lizjasza, Isajosa, Eliana, Charitona z Afrodyzji, Heliodora, Kallimacha i.t.d.

Literatura:

Mormo/lukh, M. Borowska; Gramatyka jęz.greckiego, E. Fiderer; Greek Gramar, H.W. Smyth; Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, N. Marinone; Słownik grecko-polski, t. I i II, O.Jurewicz; Słownik grecko-polski, t. I, II, III, IV, Z. Abramowiczówna; Lidell and Scott’s Greek-English Lexicon; Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Pierre Grimal; Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek; Słownik polsko – grecki, W. Appel

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student tłumaczy prosty lub o średniej trudności tekst starogrecki ze słownikiem. Określa formy fleksyjne wszystkich części mowy (dialektu attyckiego), opisuje i tłumaczy greckie składnie. Porównuje tłumaczenie na język polski wybranego tekstu starogreckiego, wskazuje niedokładności i błędy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie przygotowania studenta do zajęć, aktywności na nich, śródsemestralnych sprawdzianów z gramatyki i tłumaczenia.

1. W ciągu semestru ok. 2 sprawdzianów pisemnych (z gramatyki z elementami tłumaczenia lub z tłumaczenia [dłuższy tekst] z elementami gramatyki).

2. Po drugim semestrze (czwartym nauki) zaliczenie – fragment tekstu oryginalnego do tłumaczenia z pytaniami gramatycznymi.

3. Na każdych zajęciach ocena przygotowania studenta do zajęć i aktywności na nich.

4. Obecność na zajęciach obowiązkowa – 3 nieobecności w semestrze dozwolone; możliwe są też trzy nieprzygotowania do zajęć. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi zaliczyć je na dyżurze u prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 120 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Popiołek
Prowadzący grup: Magdalena Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.