Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-EST20-F Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety z listy zamkniętej IF
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość głównych nurtów i pojęć historii filozofii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest prezentacją głównych zagadnień, kierunków rozwoju i metod estetyki europejskiej. Wybrane zagadnienia estetyczne, teorie i poglądy filozoficzne w zakresie estetyki prezentowane będą w porządku chronologicznym od czasów starożytnej Grecji po postmodernizm. Listę lektur pomocniczych do wykładu kursowego słuchacze otrzymają na początku zajęć.

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach oraz warunki zaliczenia ćwiczeń są zamieszczone na podstronie grupy ćwiczeniowej.

Pełny opis:

Wykład jest prezentacją głównych zagadnień, kierunków rozwoju i metod estetyki europejskiej. Wybrane zagadnienia estetyczne, teorie i poglądy filozoficzne w zakresie estetyki prezentowane będą w porządku chronologicznym od czasów starożytnej Grecji po postmodernizm. Szczególny nacisk zostanie położony na genezę tych problemów i zagadnień, które maja szczególne znaczenie dla rozwoju europejskiej tradycji kulturowej oraz współczesnej estetyki.

Wśród autorów analizowanych tekstów znajdą się między innymi: Platon, Arystoteles, Plotyn, św. Augustyn, Alberti, Hume, Baumgarten, Kant, Hegel, Nietzsche, Merleau-Ponty, Ingarden, Heidegger, Eco, Dewey, Welsch, H. Schmitz.

Zaj. 1-4 Zagadnienia wprowadzające

Zaj. 5-9 Estetyka starożytna

Zaj. 10-12 Estetyka średniowieczna

Zaj. 13-16 Estetyka renesansowa

Zaj. 17-18 Estetyka wieku XVIII

Zaj. 19-23 Klasyczna estetyka niemiecka

Zaj. 24-30 Estetyka współczesna

Literatura:

1. ARYSTOTELS, Poetyka, rozdz. 1-9, 13-15, 24-25

2. Św. AUGUSTYN, Solilokwia, II.10-11; Wyznania, III.2, IV.13-15, XIII.20

3. BENJAMIN, W. „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, Anioł historii. Eseje. szkice, fragmenty, wyb. i oprac. H. Orłowski, Poznań 1996, s. 201-241

4. DANTO, A.C., „Świat sztuki”, Świat sztuki. Pisma z estetyki, Kraków 2006

5. DEWEY, J., Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1974, r. 2, 3, 4, 14

7. GADAMER, H.G., Aktualność piękna, Warszawa 1993

8. HEGEL, G. W. F, Wykłady o estetyce, Warszawa 1964, t. 1, s. 3-193

9. HEIDEGGER, M. , „Źródło dzieła sztuki”, w: Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 7-65

10. HUME, D., „Sprawdzian smaku”, Eseje z dziedziny moralności i literatury, Warszawa 1955, s. 190-215

11. HUSSERL, E., „Fenomenologia świadomości estetycznej”, Sztuka i Filozofia nr 21/2002, s. 9-11

12. INGARDEN, R., Studia z estetyki, Warszaw 1957, t.1, s. 393-439

13. INGARDEN, R., Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966, s. 11-17, 67-94, 115-160

14. KANT., I., „Analityka piękna”, „Analityka wzniosłości”, w: Krytyka władzy sądzenia

15. MERLEAU-PONTY, M., „Wątpienie Cezanne'a” lub „Oko i umysł”, Oko i umysł, Gdańsk 2005

16. NIETZSCHE, F., Narodziny tragedii z ducha muzyki, wyd. różne, r. 1 – 1

17. LYOTARD, J.-F., „Filozofia i malarstwo w dobie eksperymentu”, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 62-80

18. PLATON, Hippiasz Większy

19. PLATON, Uczta, par. 21-29

20. PLATON, Państwo, ks. III i ks. X

21. PLOTYN, Enneady, I.6, IV.3, 10-11, V.8, VI.7, 21-22

22. SCHILLER, F., Listy o wychowaniu estetycznym człowieka, Listy 1-6, 9-15, 20-21, 24-27

23. TATARKIEWICZ, W., „Sztuka: dzieje pojęcia”, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988

24. WEITZ, M., „Rola teorii w estetyce”, w: Estetyka w świecie, t. I, red. M. Gołaszewska, Kraków 1985, s. 347 - 359

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych używanych w omawianych dyscyplinach filozoficznych

- znajomość podstawowej terminologii filozoficznej w języku polskim charakterystycznej dla omawianych koncepcji i podejść filozoficznych

- znajomość szczegółowych zagadnień (rzeczowych i metodologicznych) oraz najważniejszych klasycznych oraz najnowszych osiągnięć w ramach filozofii wartości i filozofii kultury

Nabyte umiejętności:

- umiejętność interpretowania tekstu filozoficznego, komentowania i konfrontowania tez pochodzących z różnych tekstów

- umiejętność tworzenia prostych argumentów filozoficznych, identyfikowania składających się na nie tez i założeń, ustalania zależności logicznych i argumentacyjnych między tezami

Nabyte kompetencje społeczne:

- identyfikowanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności

- rozpoznawanie braków w stanie swojej wiedzy i umiejętnościach i poszukiwanie możliwości usunięcia tych braków

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny sprawdzający znajomość wskazanych koncepcji, umiejętność umieszczenia wybranych pojęć.

Dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze: 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Lorenc, Mateusz Salwa
Prowadzący grup: Magdalena Borowska, Iwona Lorenc, Mateusz Salwa, Anna Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.