Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konferencja naukowa "Gottfried Wilhelm Leibniz. Poza czasem i przestrzenią"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-GWL-KONF Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Konferencja naukowa "Gottfried Wilhelm Leibniz. Poza czasem i przestrzenią"
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konferencja naukowa „Gottfried Wilhelm Leibniz. Poza czasem i przestrzenią”.

7 – 8 czerwca 2016 r.

Uniwersytet Warszawski

Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

www.pf.uw.edu.pl

W trakcie konferencji referenci reprezentujący 15 uczelni wygłoszą 35 referatów.

Pełny opis:

Planowany termin i sala: 7–8 czerwca 2016 r., Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego

Program konferencji

Wtorek, 7 czerwca 2016 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW

Krzysztofa KOSEŁĘ

09:00 – 09:30 Krystyna KRAUZE-BŁACHOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Jeszcze raz o filozofii natury i pojęciu substancji u młodego Leibniza

09:30 – 10:00 Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki)

Atom ontologiczny: atom substancji

10:00 – 10:30 Bogusław PAŹ (Uniwersytet Wrocławski)

Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologii Leibniza

10:30 – 11:00 Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski)

Konkurencyjne teorie monad

11:00 – 11:30 Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski)

Relacjonalizm w ontologii czasu: G.W. Leibniz, W. Ockham, Arystoteles

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Elżbieta JUNG (Uniwersytet Łódzki)

Robert PODKOŃSKI (Uniwersytet Łódzki)

Rachunek nieskończonościowy: R. Swineshead i G.W. Leibniz

12:30 – 13:00 Jan CZERNIAWSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności

13:00 – 13:30 Marek SZYDŁOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Paweł TAMBOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii

13:30 – 14:00 Piotr LEŚNIAK (Uniwersytet Opolski)

Perspektywizm przyrodniczy Leibniza w świetle filozofii procesu Whiteheada

14:00 – 14:30 Monika MALMON (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Teoria reprezentacji G.W. Leibniza. Prawda

14:30 – 15:00 Michał PIEKARSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Jan WOLEŃSKI (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Status zasady racji dostatecznej

16:30 – 17:00 Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Zasada racji dostatecznej i zasada racji niedostatecznej

17:00 – 17:30 Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza?

17:30 – 18:00 Julia JANKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Poglądy Gödla i Leibniza na temat czasu i przestrzeni z punktu widzenia ich teorii pojęć i matematyki

18:00 – 18:30 Mieczysław OMYŁA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Idea identyczności Leibniza i jej współczesne kontynuacje

18:30 – 19:30 Bogusław WOLNIEWICZ (Uniwersytet Warszawski)

Melioryzm Leibniza

Środa, 8 czerwca 2016 r.

09:00 – 09:30 Mariusz GRYGIANIEC (Universität Augsburg, Niemcy)

Leibnicjańskie inspiracje koncepcji tożsamości osobowej u R.M. Chisholma

09:30 – 10:00 Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku)

Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper

10:00 – 10:30 Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski)

Nieświadomość u Leibniza

10:30 – 11:00 Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy)

Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem

11:00 – 11:30 Marek PIWOWARCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Dariusz ŁUKASIEWICZ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

O niektórych ideach Leibniza we współczesnej analitycznej filozofii religii

12:30 – 13:00 Marek NOWAK (Uniwersytet Warszawski)

Teodycea między Augustynem a Leibnizem

13:00 – 13:30 Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki)

„Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei

13:30 – 14:00 Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański)

G.W. Leibniza racjonalna droga do Boga

14:00 – 14:30 Przemysław GUT (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Za co Leibniz skrytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?

14:30 – 15:00 Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski)

W cieniu fatalizmu: wolność i odpowiedzialność w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Zbigniew DROZDOWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Leibniz — filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?

16:30 – 17:00 Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Leibniz, sen i kryterium realności

17:00 – 17:30 Paweł OKOŁOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Jakich rządów Polacy potrzebują: Polska w świetle idei politycznych Leibniza

17:30 – 18:00 Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Czy kalendarze odebrały ludziom szczęście?

18:00 – 18:30 Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski)

W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza

18:30 – 19:00 Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski)

Liczbowe przyjemności — Leibniz o muzyce

19:00 – 19:30 Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Światy możliwe

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

Student zdobywa wiedzę dotyczącą filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza (konkretne zagadnienia: zob. program konferencji).

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi analizować argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu studenci uzyskują na podstawie:

1. Obecności (Referaty zostały zgrupowane w sześciu blokach. Student jest zobowiązany do uczestnictwa w przynajmniej czterech z nich).

2. Pracy pisemnej na temat któregoś z problemów poruszanych w trakcie konferencji (ok. 5 stron).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.