Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia języka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-FJ1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia języka I
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy logiki I rzędu, powinien znać angielski, przynajmniej biernie, w stopniu umożliwiającym lekturę filozoficznych tekstów anglojęzycznych

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm i eksternalizm semantyczny) i pragmatyki (implikatury konwencjonalne i konwersacyjne, presupozycje pragmatyczne, akty mowy, wpływ kontekstu na znaczenie wyrażeń)

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do głównych zagadnień analitycznej filozofii języka. Większość tematów omawianych w trakcie zajęć jest związanych z pojęciami znaczenia wyrażeń i kontekstu użycia. Kurs rozpoczyna się od rozważenia zależności między odniesieniem przedmiotowym a znaczeniem wyrażeń (Mill, Frege, Russell, Strawson, Donellan, Kripke, Putnam). Później omówione zostaną implikatury (Grice), zależność znaczenia od użycia i kontekstu (Kaplan) oraz debata między minimalizmem a kontekstualizmem. Nacisk położony będzie na język jako narzędzie komunikacji.

Szacowana liczba godzin, które student powinien przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się: 30h (wykład) + 30h (ćwiczenia) + 90h pracy własnej.

Zakres zagadnień omawiany na ćwiczeniach - zob. podsttrony grup ćwiczeniowych

Literatura:

Podręczniki

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska, WAM 2016.

10 wykładów z filozofii języka. B. Stanosz. Biblioteka Myśli Semiotycznej.

Pragmatyka. S. C. Levinson. PWN.

Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. W. Lycan. Routledge.

The Blackwell Guide to the Philosophy of Language. Red. M. Devitt i Richard Hanley. Blackwell.

Oxford Companion to the Philosophy of Language. Red. E. Lepore i B. Smith

Zbiory artykułów

Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia języka. Red. B. Stanosz. PWN.

Logika i język. Red. J. Pelc. PWN.

Philosophy of language. Red. A.P. Martinich. OUP.

Readings in the Philosophy of Language. Red. P. Ludlow. MIT Press.

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

Student zna klasyczne teorie znaczenia i odniesienia przedmiotowego [K_W01, K_W02, K_W03, K_W10]

Student wie, na czym polega różnica między internalizmem i eksternalizmem semantycznym i potrafi wskazać konsekwencje, jakie wynikają z przyjęcia tych stanowisk [K_W01, K_W03, K_W10]

Student wie, co to są czynności mowy, presupozycje i implikatury [K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W13] IN

Student wie jak stosować metody wypracowane w obrębie filozofii analitycznej do badania różnorodnych filozoficznych zagadnień

nabyte umiejętności

Student potrafi podać przykłady różnych użyć deskrypcji [K_U01]

Student potrafi podać Russelowską analizę zdania z deskrypcja określoną [K_U01, K_U02, K_U03]

Student potrafi zidentyfikować presupozycje i implikatury konwersacyjne danej wypowiedzi [K_U01, K_U02, K_U06, K_U10 ]

Student umie określić skutek perlokucyjny wypowiedzi [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10 ]

Student czyta i interpretuje tekst filozoficzny z zakresu filozofii języka;

Student potrafi konfrontować problemy pochodzące z różnych tekstów filozoficznych;

Student umie analizować argumentację filozoficzną, wskazywać składające się na nią tezy i założenia, ustalać logiczne i argumentacyjne relacje między elementami filozoficznego wywodu;

Student poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną;

Student umie podać argumenty za i przeciw podstawowym stanowiskom w obrębie współczesnej filozofii języka.

nabyte kompetencje społeczne: wykład

Student ma umiejętność słuchania ze zrozumieniem [K_K08, K_K10]

Student ma umiejętność funkcjonowania w sytuacji ekspozycji społecznej [K_K02, K_K07, K_K08, K_09]

Student ma umiejętność dyskutowania [K_K07, K_K08, K_K10, K_K11]

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

OD 2020/2021

Wykład zakończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym nabytą wiedzę. Egzamin będzie miał formę testową i będzie składał się z pytań dotyczących wszystkich poruszanych tematów.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2

Warunki zaliczenia ćwiczeń - zob. podstrony grup ćwiczeniowych

DO 2019/2020

wykład: kurs kończy się egzaminem, który będzie sprawdzał opanowanie całości materiału omawianego podczas wykładów

ćwiczenia: zob. podstrony grup ćwiczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Odrowąż-Sypniewska
Prowadzący grup: Natalia Karczewska, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.