Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia i estetyka krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-NZ-S20-2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia i estetyka krajobrazu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty fakultatywne, studia niestacjonarne zaoczne, drugiego stopnia
Przedmioty fakultatywne, studia niestacjonarne zaoczne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium skierowane do studentów zainteresowanych problematyką z zakresu filozofii nowożytnej i współczesnej oraz estetyki natury

Skrócony opis:

Koncepcje kulturowe ujmują krajobraz jako reprezentację całości natury, wyraz relacji człowieka do niej, reprezentację porządku władzy, medium społecznego i politycznego odziaływania. Zasiedlają go rozmaitymi praktykami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, traktując je na równi z siłami przyrody. Eliminują one jednak ważny aspekt doświadczenia krajobrazu jakim jest cielesna obecność człowieka w naturze - w krajobrazie. Estetyka też wpisuje się w tą redukcjonistyczną tendencję stając się teorią krajobrazu. Naszym celem będzie analiza koncepcji krajobrazu od nowożytnych ujęć do współczesnych problematyzacji tej kategorii, pozwalająca śledzić stopniowe przywracanie znaczenia estetycznemu wymiarowi doświadczenia krajobrazu, w którym ważną rolę odgrywa odczuwanie krajobrazu przez ludzkie ciało. W związku z tym poddamy analizie takie kategorie jak: piękna natura - groźna natura, malowniczość, atmosfera, „ciałosfera”, czasowość krajobrazu, antropocentryzm – naturocentryzm.

Pełny opis:

Koncepcje kulturowe ujmują krajobraz jako reprezentację całości natury, wyraz relacji człowieka do niej, reprezentację porządku władzy, medium społecznego i politycznego odziaływania zasiedlają go rozmaitymi praktykami kulturowymi, społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, traktując je na równi z siłami przyrody. Eliminują one jednak ważny aspekt doświadczenia krajobrazu jakim jest cielesna obecność człowieka w naturze - w krajobrazie. Estetyka też wpisuje się w tą redukcjonistyczną tendencję stając się teorią krajobrazu. Naszym celem będzie taka analiza koncepcji krajobrazu od nowożytnych ujęć do współczesnych problematyzacji tej kategorii, w której śledzić będziemy stopniowe przywracanie znaczenia estetycznemu wymiarowi doświadczenia krajobrazu, w którym ważną rolę odgrywa odczuwanie krajobrazu przez ludzkie ciało. W związku z tym poddamy analizie takie kategorie jak: malowniczość, dzikość natury, atmosfera, ciałosferyczny wymiar doświadczenia, czasowość krajobrazu, antropocentryzm – naturocentryzm, organiczność – mechaniczność.

Wybór tematów:

- Wędrówka Petrarki na Mont Ventoux - narodziny nowożytnego krajobrazu a estetyczna percepcji przyrody.

- Kompensacyjna koncepcja krajobrazu Joachima Rittera.

- Ogrody francuskie – teatralizacja i fabrykacja natury prawd absolutnych.

- Od pięknej do wzniosłej przyrody.

- Malowniczość krajobrazu.

- Ewolucyjne uwarunkowania estetycznej percepcji natury.

- Cielesne i ciałosferyczne doświadczenie krajobrazu.

- Krajobraz jako atmosfera.

- Materialny wymiar krajobrazu.

- od lanscape do scapeland.

Szczegółowa lista tematów powstanie po uzgodnieniu preferencji i projektów badawczych seminarzystów.

Literatura:

Wybór tekstów:

G. Bӧhme, Filozofia i estetyka przyrody;

A. Berleant, Estetyka i środowisko;

D. Cosgrove, Krajobraz i europejski zmysł wzroku;

J. Ritter, Krajobraz. O postawie estetycznej w nowoczesnym społeczeństwie;

T. Ingold, Czasowość krajobrazu;

T. Ingold, Krajobraz atmosferyczny;

T. Ingold, Splatać otwarty świat;

J.F. Lyotard, Scapeland;

W. Gilpin, Podróż malownicza;

U. Price, Esej o malowniczości;

J. Białostocki, Narodziny nowożytnego krajobrazu;

W. J. T. Mitchell, Krajobraz imperialny;

Ch. Tilley, Praktykowanie krajobrazu;

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

absolwent zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu – metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego

K_W02

P7S_WG

- wybrane kierunki i stanowiska rozwojowe współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych: 1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii

K_W06

P7S_WG

- w pogłębionym stopniu – zależność między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury

K_W11

P7S_WG P7S_WK

Nabyte umiejętności:

absolwent potrafi:

- samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie komentować i konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów

K_U01

P7S_UW

- wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określać relacje między tymi zależnościami

K_U16

P7S_UW

Nabyte kompetencje społeczne:

absolwent jest gotów do:

- aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego i zachęca do wdrażania tych koncepcji

K_K05

P7S_KO

- aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych

K_K06

P7S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału aktywności studenta w dyskusjach seminaryjnych i stopnia zaangażowania w pracę badawczą na zajęciach; ocena jakości przygotowania i wygłoszenia referatu zdającego sprawę z indywidualnych badań lub prezentacji poszerzającej zakres problematyki omawianej na zajęciach.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 36 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wolińska
Prowadzący grup: Anna Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.