Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophie und Kritik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PK18-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Philosophie und Kritik
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o społeczeństwie i podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspólna lektura i interpretacja wybranych tekstów w języku niemieckim. Seminarium jest otwarte dla studentów spoza Instytutu Filozofii, udział w nim nie wymaga uprzedniego ukończenia kursu filozofii. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, co umożliwia rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia uwzględnia zróżnicowany poziom znajomości języka niemieckiego. W ramach zajęć odbywają się regularnie wykłady gości z Niemiec, Austrii i Szwajcarii; praktykowany jest także krótki wspólny wyjazd studyjny do Niemiec. Tematem zajęć będą aktualne, ważne z punktu widzenia filozofii społecznej zagadnienia, takie jak wolność, indywidualizm, emancypacja, krytyka, uznanie. W skład omawianych lektur wchodzą zarówno pozycje współczesne (Habermas, Honneth, Forst, Sloterdijk), jak i klasyczne (Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger).

Pełny opis:

Celem seminarium jest wspólna lektura i interpretacja wybranych tekstów w języku niemieckim. Seminarium jest otwarte dla studentów spoza Instytutu Filozofii, udział w nim nie wymaga uprzedniego ukończenia kursu filozofii. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, co umożliwia rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia uwzględnia zróżnicowany poziom znajomości języka niemieckiego. W ramach zajęć odbywają się regularnie wykłady gości z Niemiec, Austrii i Szwajcarii; praktykowany jest także krótki wspólny wyjazd studyjny do Niemiec. Tematem zajęć będą aktualne, ważne z punktu widzenia filozofii społecznej zagadnienia, takie jak wolność, indywidualizm, emancypacja, krytyka, uznanie. W skład omawianych lektur wchodzą zarówno pozycje współczesne (Habermas, Honneth, Forst, Sloterdijk), jak i klasyczne (Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger). Wybór fragmentów tekstów dokonywany jest w ten sposób, by nawet dzieła autorów uznawanych za trudnych były dostępne również dla tych osób, które dopiero doskonalą swoje kompetencje w języku niemieckim.

Literatura:

Zob. opis zajęć w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium po jego ukończeniu osiąga następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

– ma usystematyzowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięć w obszarze filozofii niemieckiej, a w szczególności niemieckiej filozofii społecznej

– zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla niemieckiej tradycji filozoficznej

– zna metody interpretacji tekstu filozoficznego, w szczególności niemieckojęzycznego

W zakresie umiejętności:

– czyta, interpretuje i konfrontuje różne teksty filozoficzne w języku niemieckim

– słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim

– dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę

– prowadzi na poziomie podstawowym (na pierwszym stopniu) lub zaawansowanym (na drugim i trzecim stopniu), pracę badawczą pod kierunkiem prowadzącego seminarium

W zakresie kompetencji społecznych:

– samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze

– potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

– aktywnie uczestniczy w podejmowanych w ramach współpracy polsko-niemieckiej działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie własnego przekładu fragmentu tekstu (możliwe zaliczenie jako translatorium) lub krótkiego eseju w języku niemieckim na jeden z omawianych podczas zajęć tematów. Prowadzący zajęcia bierze pod uwagę aktywność uczestników podczas seminarium, a także ich zaangażowanie we wspólne, polsko-niemieckie przedsięwzięcia naukowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.