Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophie und Kritik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PK20-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Philosophie und Kritik
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza o społeczeństwie i podstawowa znajomość języka niemieckiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspólna lektura i interpretacja wybranych tekstów w języku niemieckim. Seminarium jest otwarte dla studentów spoza Instytutu Filozofii, udział w nim nie wymaga uprzedniego ukończenia kursu filozofii. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, co umożliwia rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia uwzględnia zróżnicowany poziom znajomości języka niemieckiego. W ramach zajęć odbywają się regularnie wykłady gości z Niemiec, Austrii i Szwajcarii; praktykowany jest także krótki wspólny wyjazd studyjny do Niemiec. Tematem zajęć będą aktualne, ważne z punktu widzenia filozofii społecznej zagadnienia, takie jak wolność, indywidualizm, emancypacja, krytyka, uznanie. W skład omawianych lektur wchodzą zarówno pozycje współczesne (Habermas, Honneth, Forst, Sloterdijk), jak i klasyczne (Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger).

Pełny opis:

Celem seminarium jest wspólna lektura i interpretacja wybranych tekstów w języku niemieckim. Seminarium jest otwarte dla studentów spoza Instytutu Filozofii, udział w nim nie wymaga uprzedniego ukończenia kursu filozofii. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim, co umożliwia rozwijanie kompetencji językowych uczestników. Prowadzący zajęcia uwzględnia zróżnicowany poziom znajomości języka niemieckiego. W ramach zajęć odbywają się regularnie wykłady gości z Niemiec, Austrii i Szwajcarii; praktykowany jest także krótki wspólny wyjazd studyjny do Niemiec. Tematem zajęć będą aktualne, ważne z punktu widzenia filozofii społecznej zagadnienia, takie jak wolność, indywidualizm, emancypacja, krytyka, uznanie. W skład omawianych lektur wchodzą zarówno pozycje współczesne (Habermas, Honneth, Forst, Sloterdijk), jak i klasyczne (Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Heidegger). Wybór fragmentów tekstów dokonywany jest w ten sposób, by nawet dzieła autorów uznawanych za trudnych były dostępne również dla tych osób, które dopiero doskonalą swoje kompetencje w języku niemieckim.

Literatura:

Zob. opis zajęć w danym roku akademickim

Efekty uczenia się:

Uczestnik seminarium po jego ukończeniu osiąga następujące efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

– ma usystematyzowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięć w obszarze filozofii niemieckiej, a w szczególności niemieckiej filozofii społecznej

– zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla niemieckiej tradycji filozoficznej

– zna metody interpretacji tekstu filozoficznego, w szczególności niemieckojęzycznego

W zakresie umiejętności:

– czyta, interpretuje i konfrontuje różne teksty filozoficzne w języku niemieckim

– słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych oraz posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim

– dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę

– prowadzi na poziomie podstawowym (na pierwszym stopniu) lub zaawansowanym (na drugim i trzecim stopniu), pracę badawczą pod kierunkiem prowadzącego seminarium

W zakresie kompetencji społecznych:

- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze

- potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

- aktywnie uczestniczy w podejmowanych w ramach współpracy polsko-niemieckiej działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie własnego przekładu fragmentu tekstu niemieckojęzycznego (jednego z omawianych podczas zajęć lub ustalonego z prowadzącym; możliwe zaliczenie jako translatorium) lub krótkiego eseju w języku niemieckim na jeden z omawianych podczas zajęć tematów. Tłumaczenie powinno być wykonane samodzielnie i świadczyć o znajomości niemieckiej pojęciowości filozoficznej. Esej powinien świadczyć o znajomości niemieckiej pojęciowości filozoficznej, jednej z tradycji filozoficznych rozwijanych w niemieckim obszarze językowym i zawierać własne stanowisko autora wobec omawianego zagadnienia. Prowadzący zajęcia bierze pod uwagę aktywność uczestników podczas seminarium, a także ich zaangażowanie we wspólne, polsko-niemieckie przedsięwzięcia naukowe.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 na semestr

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kloc-Konkołowicz
Prowadzący grup: Jakub Kloc-Konkołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas tegorocznych zajęć zajmiemy się trudno przetłumaczalnym niemieckim pojęciem 'Bildung' (formacja, wykształcenie, kultura) i jego rolą w kształtowaniu jednostki i społeczeństwa. Naszym wstępnym założeniem będzie przekonanie, że jednostka wychowywana jest do roli człowieka, a następnie sama, autonomicznie przejmuje zadanie dalszego rozwijania swoich talentów i umiejętności poprzez szeroko rozumiane obcowanie z kulturą. Zapoznamy się zarówno z klasycznym, greckim pojęciem 'paidei' (W. Jaeger), z klasycznymi niemieckimi koncepcjami 'Bildung' (W. Humboldt, I. Kant, J.G. Fichte, F. Schiller, J.G. Herder), a także ze współczesnymi teoriami niemieckiego obszaru językowego, upatrującymi w kulturze źródło kształtowania i rozwoju człowieka i społeczeństwa (np. poprzez analizę pojęcia 'procesów uczenia się' u J. Habermasa i A. Honnetha).

Literatura:

W. Jaeger, Paideia; I. Kant, Über Pädagogik, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht; F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen; J.G. Fichte, Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten; J. G. Herder, Werke (Auswahl); W. Humboldt, Werke (Auswahl); A. Honneth, Kampf um Anerkennung; J. Habermas, Faktizität und Geltung

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.