Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe pytania bioetyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PPB201-M-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Podstawowe pytania bioetyki I
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

znajomość angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów w tym języku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa. Podczas zajęć prowadzonych przez grono wykładowczyń i wykładowców kierunku studiów bioetyka (w Instytucie Filozofii), a także badaczek i badaczy zajmujących się akademicką bioetyką, studenci będą mieli okazję zaznajomić się z podstawowymi pytaniami, problemami i konfliktami pojawiającymi się w różnych sferach tej interdyscyplinarnej dziedziny, takich jak: etyka kliniczna, etyka badań naukowych, etyka prokreacji, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka zwierząt, socjologia i antropologia medycyny, prawo medyczne. Udział w zajęciach dostarczy ponadto studentom wiedzy teoretycznej oraz podstawowych narzędzi pojęciowych niezbędnych do zrozumienia tych właśnie pytań, problemów i konfliktów oraz związanych z nimi stanowisk, argumentów i ocen moralnych.

Literatura:

P. Łuków, T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

H. Kuhse, P. Singer, (eds.) A companion to bioethics, Oxford: Wiley-Blackwell 2009

Dodatkowa literatura będzie podawana przez indywidualnych prowadzących przed zajęciami.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student/ka:

- zna i rozumie genezę, historię oraz interdyscyplinarną naturę bioetyki

- rozumie rolę bioetyki w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk

- zna podstawową terminologię bioetyczną (z zakresu poruszanych działów) w języku polskim

- zna wybrane podstawowe współczesne problemy oraz perspektywy teoretyczne i badawcze wybranych działów bioetyki (m. in. etyki klinicznej, etyki badań naukowych, etyki prokreacji, etyki końca życia, etyki nowych technologii, etyki środowiska naturalnego, etyki zwierząt);

- rozumie rolę refleksji etycznej i bioetycznej dla rozwoju nauki i techniki, rozwoju społeczeństw demokratycznych i pluralistycznych oraz dla kształtowania się więzi społecznych opartych na poszanowaniu godności i podstawowych praw człowieka

Nabyte umiejętności:

Student/ka:

- potrafi identyfikować, interpretować i analizować podstawowe argumenty dotyczące problemów i konfliktów etycznych występujące w zakresie wybranych działów bioetyki

- potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię bioetyczną

- potrafi wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei bioetycznych a procesami społecznymi i kulturalnymi

Nabyte kompetencje społeczne:

Student/ka:

- docenia wartość dyskusji, w szczególności w środowisku interdyscyplinarnym

- docenia wartość znaczenia refleksji bioetycznej dla rozwoju cywilizacji europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łuków
Prowadzący grup: Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Maria Boratyńska, Weronika Chańska, Anna Chowaniec-Rylke, Emilia Kaczmarek, Katarzyna Korbacz, Paweł Łuków, Joanna Różyńska, Joanna Wysocka-Andrusiewicz, Maciej Zając, Jakub Zawiła-Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.