Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna (projekt badawczy) 2 - studia niestacjonarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PR-NST-2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Praca roczna (projekt badawczy) 2 - studia niestacjonarne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Projekt badawczy polega na przygotowaniu przez studenta pod kierunkiem wybranego wykładowcy tekstu filozoficznego o charakterze naukowym.

Pełny opis:

Metodologiczna część projektu opiera się na poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego, dotyczy technik badawczych i strategii argumentacyjnych, stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie filozoficznej lub w pracach wybranego filozofa. Student w ramach projektu analizuje argumenty filozoficzne, wykrywa składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. Rzeczowa część projektu odnosi się do szczegółowych zagadnień i najważniejszych nowych osiągnięć w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej. Rezultatem projektu jest poprawna i spójna prezentacja wybranego poglądu lub problemu filozoficznego. Projekt pozwala studentowi rozwijać umiejętności badawcze oraz planować i prowadzić własne projekty badawcze (przy nadzorze opiekuna projektu).

Efekty uczenia się:

Student zna:

- metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej (której dotyczy projekt) oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego

- terminologię filozoficzną związaną z tematyką projektu

- wybrane zagadnienia (rzeczowe i metodologiczne) i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej (której dotyczy projekt)

- poglądy wybranego filozofa/filozofów, zrekonstruowane na podstawie samodzielnej lektury ich pism (w zakresie związanym z tematyką projektu)

Student wie także:

- jaka jest rola refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- jakie jest miejsce i znaczenie dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz jaka jest specyfika przedmiotowa, metodologiczna i terminologiczna nauk humanistycznych

(K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W11, K_W13)

Student umie:

- tworzyć autorski tekst o charakterze filozoficznym, samodzielnie dobierając literaturę i uwzględniając specyfikę metodologiczną tekstów filozoficznych; w szczególności student umie, formułować problemy filozoficzne, stawiać tezy badawcze, konstruować krytyczne argumenty i formułować odpowiedzi na krytykę oraz poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną

- interpretować wybrane teksty filozoficzne, komentując i konfrontując zawarte w nich tezy, rozpoznając stosowane w nich strategie argumentacyjne i analizując argumenty filozoficzne

- poprawnie definiować terminy używanych we własnych wypowiedziach

- precyzyjnie artykułować własne poglądy

- wyszukiwać i selekcjonować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych

- samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować własne projekty badawcze i prowadzić pracę badawczą (także interdyscyplinarną)

(K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14 )

Student jest gotów do:

- przyjmowania nowych idei i ewentualnej zmiany stanowiska w świetle dostępnych danych i argumentów

- etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością naukową i rzetelnością prowadzenia sporu filozoficznego

- identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w swojej wiedzy i umiejętnościach oraz poszukiwania możliwości usunięcia tych braków

- efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania

(K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny projektu:

- poprawność merytoryczna (poprawność przyjętej argumentacji, zasadność i poprawność zastosowanej krytyki tez i argumentów, kompletność stawianych tez, poprawność stosowanej terminologii filozoficznej)

- poprawność formalna (poprawność języka, dobór i wykorzystanie źródeł w bibliografii, stopień opanowania techniki pisania tekstu naukowego o charakterze filozoficznym)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca roczna 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Marcin Będkowski, Anna Brożek, Piotr Bułka, Bartosz Działoszyński, Katarzyna Filutowska, Magdalena Gawin, Joanna Gęgotek, Adam Górniak, Mateusz Karwowski, Paweł Łuków, Paweł Okołowski, Jerzy Pluta, Marcin Poręba, Piotr Schollenberger, Mikołaj Sławkowski-Rode, Rafał Tichy, Tomasz Tiuryn, Konrad Werner, Anna Wolińska, Rafał Wonicki, Urszula Zbrzeźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca roczna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca roczna 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójtowicz
Prowadzący grup: Marcin Będkowski, Anna Brożek, Piotr Bułka, Bartosz Działoszyński, Katarzyna Filutowska, Magdalena Gawin, Joanna Gęgotek, Adam Górniak, Natalia Karczewska, Mateusz Karwowski, Paweł Okołowski, Jerzy Pluta, Marcin Poręba, Tomasz Puczyłowski, Marcin Rychter, Piotr Schollenberger, Anna Wolińska, Rafał Wonicki, Anna Wójtowicz, Urszula Zbrzeźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca roczna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.