Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Philosophy as a Way of Life: Wanderers, Geniuses, and Communities

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-PWL18-S-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Philosophy as a Way of Life: Wanderers, Geniuses, and Communities
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

A good ability with English. A basic knowledge of the history of philosophy

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium analizować będziemy praktykę filozofii rozumianej nie tyle jako proste badanie dotyczące natury rzeczywistości, ale raczej jako wielowiekową tradycję sposobu życia kierowango i doskonalonego przez krytyczną i wyobrażeniową refleksję oraz rozważne działanie. Analizę tej tradycji filozoficznej podejmiemy z perspektywy prac Pierre’a Hadota – „Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault”, “What is Ancient Philosophy?”, “The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius”. Sięgniemy również po wybrane eseje z tomu “Philosophy as a Way of Life: Essays in Honor of Pierre Hadot”; a także po inne źródła takie jak Kennetha Libermana “Dialectical Practice in Tibetan Philosophical Culture: An Ethnomethodological Inquiry into Formal Reasoning”.

Pełny opis:

Choć każdy filozof ma z pewnością wiele do powiedzenia na temat istoty filozofii, to jednak filozofowie często ignorują ogólną orientację, która leży u podłoża ich filozoficznej praktyki. Współcześnie zakłada się, że filozof jest tym, który pisze – bądź dla gremium specjalistów, bądź też dla szerszej publiczności oraz pełni opłacane funkcje dydaktyczne. Dyskusja dotycząca różnych metod filozoficznych oraz swoistego dla nich idiomu nie dotyka różnych sposobów samej praktyki filozoficznej. Bycie np. neo-kantystą samo w sobie nie rozstrzyga jeszcze czy filozoficzna praktyka w tym przypadku sprowadza się do pisania i obrony nowej metafizyki, czy też raczej do życia w zgodzie z imperatywem kategorycznym oraz innymi aspektami filozofii Kanta, jako dzielonego z innymi duchowego ćwiczenia.

W trakcie seminarium analizować będziemy praktykę filozofii rozumianej nie tyle jako proste badanie dotyczące natury rzeczywistości, ale raczej jako wielowiekową tradycję sposobu życia kierowango i doskonalonego przez krytyczną i wyobrażeniową refleksję oraz rozważne działanie.

Prześledzimy początki filozofii rozumianej jako sposób życia (zarówno w tradycji Wschodu, jak i Zachodu) i przyjrzymy się bliżej jej złotemu wiekowi, jakim był okres hellenistyczny oraz czasy Imperium Rzymskiego. Następnie poddamy analizie jego marginalizację, z jaką mamy do czynienia wraz z powstaniem scholastyki oraz wykształceniem się uniwersytetów. Prześledzimy również jego stałą obecność w tradycjach typu buddyjskiego. Pozwoli nam to poddać dyskusji wartość i ograniczenia interesującej nas tradycji, jak również istotę filozofii jako takiej i to jaką formę powinna ona przyjąć w przyszłości.

Omawianą problematykę podejmować będziemy w oparciu o trzy tematyczne postawy wobec filozofii rozumianej jako sposób życia: 1. Filozoficzni wędrowcy uosabiający postawę mądrościową dokonującą się „w drodze” (Diogenes z Synopy, Konfucjusz, Marek Aureliusz, Nietzsche, Royce); 2. Filozoficzni geniusze tworzący modele rzeczywistości niejako z wnętrza swoich samotnych „okopów” (Liu An, Descartes, Kant, Kierkegaard); 3. Filozofowie prezentujący postawę wzajemnie wzmacnianej praxis etycznej zakorzenionej w dzielonej z innymi przestrzeni kosmopolitycznej (Akademia, Lyceum czy Sera Monastery).

Literatura:

P. Hadot, “Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault”

P. Hadot, “What is Ancient Philosophy?”

P. Hadot, “The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius”

M. Chase Ed., “Philosophy as a Way of Life: Essays in Honor of Pierre Hadot”

K. Liberman, “Dialectical Practice in Tibetan Philosophical Culture: An Ethnomethodological Inquiry into Formal Reasoning”

Diogenes and R. Hard, “Diogenes the Cynic: Sayings and Anecdotes, With Other Popular Moralists”

Confucius, Ed. Edward Slingerland, “Analects: With Selections from Traditional Commentaries”

M. Aurelius, “Meditations”

F. Nietzsche, “Human, All Too Human”

D. R. Anderson, “Royce, Philosophy, and Wandering: A Job Description,” in “Philosophy Americana: Making Philosophy at Home in American Culture”

R. Descartes, “Meditations”

I. Kant, “The Conflict of the Faculties”

S. Kierkegaard, “The Point of View for My Work as An Author”

E. Cassirer, “Kant’s Life and Thought”

An Li King, Ed. J. Major, “The Essential Huainanzi”

J.P. Lynch, “Aristotle's School: Study of a Greek Educational Institution”

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po ukończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą filozofii jako sposoby życia

- zna podstawowe teorie Pierre’a Hadota

- wyazuje się znajomością angielskiej terminologii filozoficznej dotyczącej filozofii jako sposobu życia, ćwiczenia duchowego oraz filozoficznej praxis

- posiada poszerzoną wiedzę odnośnie współzależności pomiędzy filozoficznymi ideami a kulturową zmianą , jak również wiedzę dotyczącą roli, jaką idee filozoficzne odgrywają w tworzeniu kulturowych instytucji oraz artefaktów.

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu kursu student potrafi:

- samodzielnie analizować teksty i argumenty dotyczące tematyki seminarium

- identyfikować oraz poddawać szczegółowej analizie różne funkcje odgrywane przez filozofię w kulturze

- w twórczy sposób używać filozoficznej i metodologicznej wiedzy tworząc hipotezy oraz krytyczne argumenty

Nabyte kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi współpracować z grupą

- potrafi zaplanować i przeprowadzić pracę badawczą

- jest świadoomy wartości i kulturowej wagi oddmiennych sposobów podejścia do filozofii rozumianej jako życiowa praxis

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach, praca pisemna oraz elementy life praxis.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.