Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wrażliwość estetyczna a środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-WES20-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wrażliwość estetyczna a środowisko
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Zainteresowania problematyką z pogranicza etyki i estetyki ekologicznie zorientowanej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem naszego zainteresowania będzie estetyka ekologicznie ukierunkowana. W dobie kryzysu środowiska naturalnego, do jej pierwszoplanowych zadań należy gruntowne przepracowanie relacji człowieka do natury. Może temu służyć taka problematyzacja estetycznych zagadnień środowiska, w której punktem wyjścia jest zmysłowe usytuowanie człowieka w naturze, a szerzej ujmując kwestię, zmysłowe usytuowanie człowieka w otoczeniach. Interesować nas zatem będzie reorganizacja wrażliwości estetycznej polegająca współcześnie na przejściu od relacji zewnętrznej do natury, problematyzowanej przez filozofie o charakterze semiotycznym czy hermeneutycznym do relacji wewnętrznej (G. Bӧhme), skutecznie opisywanej przez fenomenologię i estetykę zaangażowaną (A. Berleant), które zmierzają do przywrócenia znaczenia naszej obecności zmysłowej i cielesnej w środowisku, jako niezbędnego elementu prowadzącego do przeciwstawienia się instrumentalizacji przyrody pogłębiającej kryzys środowiska naturalnego.

Pełny opis:

Przedmiotem naszego zainteresowania będzie estetyka ekologicznie ukierunkowana. W dobie kryzysu środowiska naturalnego, do jej pierwszoplanowych zadań należy gruntowne przepracowanie relacji człowieka do natury. Może temu służyć taka problematyzacja estetycznych zagadnień środowiska, w której punktem wyjścia jest zmysłowe usytuowanie człowieka w naturze, a szerzej ujmując kwestię, zmysłowe usytuowanie człowieka w otoczeniach. Interesować nas zatem będzie reorganizacja wrażliwości estetycznej polegająca współcześnie na przejściu od relacji zewnętrznej do natury, problematyzowanej przez filozofie o charakterze semiotycznym czy hermeneutycznym do relacji wewnętrznej (G. Bӧhme), skutecznie opisywanej przez fenomenologię i estetykę zaangażowaną (A. Berleant), które zmierzają do przywrócenia znaczenia naszej obecności zmysłowej i cielesnej w środowisku, jako niezbędnego elementu prowadzącego do przeciwstawienia się instrumentalizacji przyrody pogłębiającej kryzys środowiska naturalnego.

Wybór zagadnień:

1. Wrażliwość i zmysły.

2. O bezinteresowności doświadczenia estetycznego.

3. Estetyka zaangażowana i środowisko.

4. Doświadczenie estetyczne jako jedna z rozlicznych form natury.

5. Ciało – przyroda, która sami jesteśmy.

6. Od pięknej natury do koncepcji atmosfer.

7. Zewnętrzny, powierzchowny i wewnętrzny stosunek człowieka do środowiska.

8. Relacja człowiek – przyroda na przykładzie miasta.

9. Estetyczna polityka środowiska.

10. Praktykowanie krajobrazu.

11. Topofilia i środowisko.

Pełna lista zagadnień zostanie określona po zapoznaniu się z preferencjami seminarzystów oraz realizowanymi przez nich projektami badawczymi.

Literatura:

G. Bateson, Udział jaźni w adaptacji człowieka do środowiska, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

A. Berleant, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, Kraków 2011.

A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, Kraków 2007.

A. Berleant, Estetyka i środowisko, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

G. Bӧhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, Warszawa 1992.

G. Bӧhme, Antropologia filozoficzna, Warszawa

G. Bӧhme, Charakterystyka fenomenologii Hermana Schmitza, w: „Współczesna fenomenologia niemiecka”, t. 3, Toruń 1999.

A. Carlson, Produktywność i wartość estetyczna krajobrazu rolniczego, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie, Wrocław 1975.

T. Ingold, Krajobraz atmosferyczny, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

P. Rodaway, Haptyczne geografie, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

Yi-Fu Tuan, Topofilia i środowisko, w: „Krajobrazy. Antologia tekstów”, Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

absolwent zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu – metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego

K_W02

- wybrane kierunki i stanowiska rozwojowe współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych dyscyplin filozoficznych: 1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu 2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna 3) estetyka, filozofia kultury, historia filozofii

K_W06

- w pogłębionym stopniu – zależność między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie; rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury

K_W11

Nabyte umiejętności:

absolwent potrafi:

- samodzielnie interpretować tekst filozoficzny, twórczo i innowacyjnie komentować i konfrontować tezy pochodzące z różnych tekstów

K_U01

- wykrywać zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określać relacje między tymi zależnościami

K_U16

Nabyte kompetencje społeczne:

absolwent jest gotów do:

- aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym; interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego i zachęca do wdrażania tych koncepcji

K_K05

- aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału aktywności studenta w dyskusjach seminaryjnych i stopnia zaangażowania w pracę badawczą na zajęciach; ocena jakości przygotowania i wygłoszenia referatu zdającego sprawę z indywidualnych badań lub prezentacji poszerzającej zakres problematyki omawianej na zajęciach

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wolińska
Prowadzący grup: Anna Wolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.