Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane współczesne problemy tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL54-LIC Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wybrane współczesne problemy tożsamości
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. konwersatoria 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium rozwijające wybrane zagadnienia z wykładu „Tożsamość w zmieniającym się świecie”. Możliwość uczestnictwa jedynie w konwersatorium bez wykładu.


Zajęcia w ramach modułu „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”, w razie wolnych miejsc możliwość udziału osób spoza modułu

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych.

Wymagana jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie i oglądanie materiałów filmowych po angielsku.
Skrócony opis:

Na zajęciach dyskutowane będą z socjologicznej perspektywy wybrane współczesne problemy tożsamości w obliczu złożoności i płynności otaczającego świata, indywidualizacji i refleksyjności, wzrastającej różnorodności i ekspresji tożsamościowej. Przedmiotem naszych rozmów będą, takie koncepcje i zjawiska jak: złożoność i nasycenie „ja”, cyfrowa tożsamość, współczesne kryzysy tożsamościowe, zaburzenia percepcji ciała, późnonowoczesne tatuowanie ciała, psychologiczna rezyliencja, kultura terapeutyczna, popularność mindfulness.

Pełny opis:

W złożonym i płynnym świecie, tożsamość stała się – używając słów Baumana – niezbywalnym zadaniem współczesnych jednostek. Pozostaje nie tylko kluczową kategorią socjologiczną łączącą jednostki i społeczeństwo, ale socjologowie tacy jak Giddens czy Castells sytuują ją w centrum teorii socjologicznej. Tożsamość jest obszarem konstruowania podstawowych znaczeń i poszukiwania punktów oparcia w zmiennej rzeczywistości. Jest też obszarem ujawniania się niepewności i problemów dzisiejszego społeczeństwa.

Konwersatorium to ma dać uczestnikom przestrzeń do dyskusji o wybranych współczesnych problemach tożsamości. Na zajęciach debatowane będą wybrane zagadnienia dotyczące przemian i wyzwań tożsamościowych w obliczu złożoności i płynności otaczającego świata, indywidualizacji i refleksyjności, wzrastającej różnorodności i ekspresji tożsamościowej. Przedmiotem rozważań będą takie koncepcje i zjawiska jak: złożoność i nasycenie „ja”, cyfrowa tożsamość, współczesne kryzysy tożsamościowe, tożsamość w neoliberalnym świecie, zaburzenia percepcji ciała, późnonowczesne tatuowanie ciała, psychologiczna rezyliencja, kultura terapeutyczna, popularność mindfulness.

Zajęcia składać się będą z krótkich wprowadzeń do poszczególnych zagadnień, grupowych i ogólnych dyskusji wokół wybranych lektur oraz prezentowanych materiałów audiowizualnych i studiów przypadków.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Boyd D. (2012). „Networked privacy”. Surveillance & Society, 10(3/4).

Bullingham L. Vasconcelos A. (2013). „The presentation of self in the online world”, Journal of Information Science, 39(1): 101-112.

Dziuban A. (2013). Gra z tożsamością, Wyd. Nauk. MK, Toruń.

Fletcher D., Sarkar M. (2013). „Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts and theory, European Psychologist 18(1), 12.

Gergen K.J. The saturated Self. Dilemmas of Identity in Contemporary Life, Basic Books, 1991.

Gottschalk S. (201). The Presentation of Avatars in Second Life, Symbolic Interaction, 33(4).

Hall S. (1996). Who needs identity? (w:) S. Hall i P. du Gay (red) Questions of cultural identity, Sage.

Stets J. i Peter J. Burke (2003), „A sociological approach to self and identity”. (w:) M. Leary i J. Tangney (red.) Handbook of self and Identity, Guilford Press.

Wright K (2008). „Theorizing therapeutic culture: past influences, future directions”, Journal of Sociology 44(4).

Efekty uczenia się:

UWAGA

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W04 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W14 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W29 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W34 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w konwersatorium (40%), test z lektur (30%), przygotowanie referatu (30%)

Dopuszczalne nieobecności w semestrze (4 godziny lekcyjne).

W przypadku braku spełnienia powyższych kryteriów, w sesji poprawkowej (odpowiednio) oddanie eseju i notatek z lektur z opuszczonych zajęć i test.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, przygotowanie referatu) – 4 h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (testu) – 10 h.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.