Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia internetów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-JIS-23 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia internetów
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. warsztaty 30 h (semestr zimowy)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność czytania tekstów w języku polskim i angielskim.

Student / studentka zna podstawowe pojęcia związane z metodyką badań społecznych (rodzaje wywiadów, obserwacja socjologiczna,

triangulacja, walidacja).

Student / studentka umie zaplanować i przeprowadzić krótki wywiad jakościowy.

Student / studentka umie czytać teksty naukowe z zakresu nauk społecznych, wskazywać możliwości ich weryfikacji.

Skrócony opis:

Nie można wyobrazić sobie obecnych społeczeństw bez Internetu. Transfery zachodzące w sieciach wpływają też na osoby

niepodłączone lub izolujące się od Internetu.

Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu akademickiego badań jakościowych. Podstawą teoretyczną będzie konstruktywistyczna

socjologia techniki, czyli wybrane wątki ze studiów nad nauką i techniką (STS). Przykładowa problematyka: teoria aktora-sieci (B. Latour),

obiekty graniczne i strefy wymiany (S. Leigh-Star, H. Collins, R. Evans, P. Galison), prywatność (H. Nissenbaum).

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter ćwiczeń z projektowania i analizy danych jakościowych. Adresowany jest dla osób myślących o karierze

akademickiej lub bardzo wyspecjalizowanych badaniach aplikacyjnych (socjologiczne elementy interakcji człowiek / komputer). Przedmiot

nie jest adresowany dla osób zainteresowanych marketingiem internetowym lub kształtowaniem wizerunku sieciowego.

Przedmiot obejmuje pracę seminaryjną ze współczesnymi publikacjami, ćwiczenia związane z metodyką i projektowaniem badań oraz

warsztaty z analizy danych. Przedmiotem analizy nie zawsze są dane zebrane przez studentów, ale zawsze pracujemy na danych

rzeczywistych (wywiady, obserwacje, dane netnograficzne).

Rozpoczniemy od krótkiego wykładu i kawiarni naukowej (jedne zajęcia), w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z

różnymi podejściami do badań Internetu.

Seminaria (trzy i pół zajęć) skupią się na dwóch najważniejszych nurtach myślenia w studiach nad nauką i techniką: strefami wymiany i

obiektami granicznymi oraz Teorią Aktora-Sieci. Powtórzymy też klasyfikację kodów.

Ćwiczenia projektowe (trzy zajęcia) będą powiązane z metodologią i projektowaniem pracy naukowej. W tym m.in. logistyką, kosztorysem

i harmonogramem, konstruowaniem wywiadu, specyfiką etyczną podejścia jakościowego oraz przejściem między teorią a projektem

badania.

Ćwiczenia analityczne (pięć zajęć, kolokwium i zajęcia rezerwowe na wypadek odrabiania itp.) skupią się na wstępnych fazach kodowania

(kodowanie otwarte, kodowanie in-vivo, kodowanie procesualne) oraz dobrych praktykach kodowych (redukcja drzewa kodów, praca z

notami).

Połowę zajęć zajmie planowana niespodzianka, bo radzenie sobie z nieprzewidywalnym to element pracy naukowej.

Materiał empiryczny do ćwiczeń z analizy danych oraz przykłady logistyki badania będą zaczerpnięte z grantu Preludium i doktoratu

„Aktorzy-Sieci w zbiorowościach hakerskich”, realizowanego w Instytucie Socjologi

Literatura:

Teksty podstawowe:

• Miller, Daniel; Slater, Don (2001): The Internet. An ethnographic approach. Oxford, New York: Bloomsbury Academic.

• Latour, Bruno (2013): Technologia jako utrwalone społeczeństwo. w: Avant IV (1), s. 17–48

• Saldaña, Johnny (2009): The coding manual for qualitative researchers. London, Thousand Oaks, CA: Sage.

• Collins, Harry; Evans, Robert; Gorman, Michael E. (2010): Trading Zones and Interactional Expertise, w: Trading Zones and Interactional

Expertise, red.Michael E. Gorman. Cambridge, MA: MIT Press, s. 7–22

• Star, Susan Leigh; Griesemer, James R. (1989): Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals

in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. w: Social Studies of Science 19 (3), s. 387–420.

• Nissenbaum, Helen (2004): Hackers and the contested ontology of cyberspace. w: New Media & Society 6 (2), s. 195–217 (powiązane z

niespodzianką Mikołajkową, gorąco sugeruję uważną lekturę)

• Zaród, Marcin (2016). Wybrany szkic lub publikacja prowadzącego, zależnie od wspólnej decyzji.

Efekty uczenia się:

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o językowych aspektach komunikacji publicznej, międzykulturowej oraz

specjalistycznej.

K_W09 Ma orientację we współczesnym życiu intelektualnym i kulturalnym w Polsce i w wybranych rejonach

świata.

K_W13 Ma rozszerzoną wiedzę o zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i

sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich.

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz

społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych.

K_U10 Posiłkując się wiedzą z zakresu socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją społeczną,

potrafi krytycznie dobierać dane i metody analiz oraz formułować wnioski.

K_U11 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych,

formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze.

K_U13 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy z dziedziny socjologicznej analizy dyskursu i

badań nad komunikacją; potrafi krytycznie oceniać jej przydatność i skuteczność.

K_U14 Potrafi samodzielnie zdiagnozować konkretne problemy w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz

proponować możliwe rozwiązania.

K_U16 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, wzbogaconą o umiejętność oceny

tych zjawisk z perspektywy socjologicznej analizy dyskursu i badań nad komunikacją.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 50% oceny. Trzy części związane z analizą materiału jakościowego, trzy części związane z teorią i tekstami źródłowymi.

Rozmowa indywidualna 50% oceny. Pytania uzależnione od wiedzy / niewiedzy wykazanej na kolokwium. Dodatkowe pytania

poszerzające wiedzę / niewiedzę dla osób nieczytających tekstów, nieaktywnych w trakcie pracy grupowej lub chronicznie nieobecnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zaród
Prowadzący grup: Marcin Zaród
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.