Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-MOD3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł

Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata

koordynator: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz

Oferta zajęć w ramach modułu „Kulturowe zróżnicowanie współczesnego świata” jest skierowana do studentów zainteresowanych współczesnymi zmianami kulturowymi, zróżnicowaniem kulturowym, odmiennością i tożsamością kulturową. Procesy globalizacji, rozwój nowych technologii komunikacji, mediów globalnych oraz trendy migracyjne sprawiają, że różnorodność kulturowa stała się ważnym problemem. Celem modułu jest ukazanie współczesnego znaczenia dotychczas istniejących różnic językowych, etnicznych, narodowych, religijnych, cywilizacyjnych oraz nowych zróżnicowań stylów życia i praktyk kulturowych, których rozprzestrzenianiu służy kultura popularna, komunikacja internetowa i nowe ruchy społeczne. Przedmiotem zainteresowania są zagadnienia wielokulturowości, komunikacji międzykulturowej i polityki kulturalnej w odniesieniu do problemów zróżnicowania kulturowego we współczesnym świecie.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach modułu studenci uzyskają wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętności ich diagnozowania i badania. Będą potrafili zastosować koncepcje pluralizmu kulturowego i komunikacji międzykulturowej w pracy zawodowej w sektorze prywatnym i publicznym, w organizacjach pozarządowych, w korporacjach międzynarodowych i w mediach. Zajęcia także pomogą studentom w ukształtowaniu dyspozycji pozwalających kompetentnie radzić sobie w sytuacjach kontaktów między-kulturowych.

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

• Kulturowe oblicza i skutki globalizacji.

• Etniczne zróżnicowanie współczesnych społeczeństw europejskich i wyzwania związane z obecnością mniejszości.

• Kulturowe różnice we współczesnym świecie - Europa a kultury pozaeuropejskie.

• Ochrona praw mniejszości narodowych i polityka wielokulturowości

• Przemiany tożsamości indywidualnej i zbiorowej we współczesnym świecie.

• Kultura w społeczeństwie ponowoczesnym i wielość dyskursów współczesności.

• Zróżnicowanie wzorów kulturowych, mikroświatów (w tym miejskich mikroświatów) i subkultur.

• Różnorodność stylów życia i konsumpcji we współczesnym społeczeństwie.

• Zjawiska kultury masowej i popularnej oraz ich socjologiczne interpretacje.

• Przemiany współczesnej sztuki i literatury w świetle badań socjologicznych.

• Znaczenie Internetu dla zmian kulturowych.

Uczestnicy modułu uzyskają wiedzę na temat najważniejszych wymiarów kulturowego zróżnicowania współczesnego świata. Będą mieli możliwość poznania ważnych pojęć, teorii i badań z dziedziny kontaktów międzykulturowych i migracji oraz socjologii etniczności. Zapoznają się również z aktualnymi rezultatami badań nad płcią kulturową, przemianami tożsamości oraz nowymi zjawiskami kulturowymi.

Studenci nabędą umiejętność analizy i diagnozy różnych kulturowych aspektów rzeczywistości, badania różnorodnych zjawisk społeczno-kulturowych. Zostaną również uwrażliwieni na kwestie różnic kulturowych i związane z tym problemy uprzedzeń i konfliktów.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W04 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W05 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W07 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W08 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W10 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W11 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W12 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W16 posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych

K_W17 posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W20 posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy

K_W21 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U02 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U03 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U05 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U06 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U12 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U13 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K01 jest gotów skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K02 jest gotów dzielić się posiadaną wiedzą socjologiczną

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł, w tym pozyskanych w Internecie

K_K06 potrafi pracować samodzielnie lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych

K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K08 posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

K_K10 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.