Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMMGR: Wspólnoty i zróżnicowanie w globalnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEMMGRII-12-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Wspólnoty i zróżnicowanie w globalnym świecie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i następnie II roku studiów drugiego stopnia w IS.

Oczekuje się, że studenci rozpoczynający seminarium będą znali podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne oraz posiadali odpowiednią wiedzę metodologiczną.

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie uczestników w pisaniu prac magisterskich z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego oraz postawania wspólnot w globalnym świecie. Zagadnienia te rozpatrywane będą zarówno z perspektywy teorii socjologicznych, jak i badań empirycznych. Zajęcia obejmować będą takie zadania, jak: wybór tematu, konceptualizacja, stawianie problemów i hipotez, zbieranie materiałów, bibliografia, technika pisania pracy, prezentacja i dyskutowanie kolejnych rozdziałów.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie i wsparcie uczestników w pisaniu prac magisterskich z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego oraz postawania wspólnot w globalnym świecie. Zagadnienia te rozpatrywane będą zarówno z perspektywy teorii socjologicznych, jak i badań empirycznych. Zajęcia obejmować będą takie zadania, jak: wybór tematu, konceptualizacja, stawianie problemów i hipotez, zbieranie materiałów, bibliografia, technika pisania pracy, prezentacja i dyskutowanie kolejnych rozdziałów.

Literatura:

Literatura dostosowana będzie do problematyki zgłaszanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest: udział i aktywność na zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze), przedstawienie w roku minimum dwóch prezentacji związanych z pracą magisterską, złożenie fragmentu pracy magisterskiej. Na ocenę końcową składać się będą: ocena fragmentu pracy magisterskiej, ocena prezentacji związanych z pracą magisterską oraz ocena udziału w zajęciach.

I semestr (4 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania jednego rozdziału pracy- 20h.

II i III semestr (18 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej (łącznie z indywidualnymi konsultacjami) - 90h

W toku semestru dozwolone są dwie nieusprawiedliwone nieobecności studenta. Usprawiedliwieniu mogą podlegać nie więcej niż trzy kolejne nieobecności.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student może przystąpić do usntego zaliczenia poprawkowego w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Prowadzący grup: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i następnie II roku studiów drugiego stopnia w IS.

Oczekuje się, że studenci rozpoczynający seminarium będą znali podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne oraz posiadali odpowiednią wiedzę metodologiczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Prowadzący grup: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i następnie II roku studiów drugiego stopnia w IS.

Oczekuje się, że studenci rozpoczynający seminarium będą znali podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne oraz posiadali odpowiednią wiedzę metodologiczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Prowadzący grup: Sławomir Łodziński, Justyna Pokojska, Renata Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i następnie II roku studiów drugiego stopnia w IS.

Oczekuje się, że studenci rozpoczynający seminarium będą znali podstawowe teorie i pojęcia socjologiczne oraz posiadali odpowiednią wiedzę metodologiczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.