Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMMGR: Zastosowania antropologii we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEMMGRII-23 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Zastosowania antropologii we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium adresowane dla wszystkich przygotowujących prace magisterskie pod opieką pracowników zakładu Antropologii Społecznej IS UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium będzie obejmowało problematykę współczesnego zróżnicowania kulturowego Polski i świata, powstawania nowych zróżnicowań, pojawiania się nowych grup kulturowych oraz istnienia w nowych warunkach dawnych odrębności. Poruszane będą kwestie związków nowoczesności i tradycji. Seminarium koncentrować się będzie na współczesnych zastosowaniach teorii antropologicznej i antropologicznych metod. W miarę potrzeby (zainteresowania uczestników) tematyka może być poszerzana. Zajęcia obejmować będą takie zadania, jak: wybór tematu, konceptualizacja, stawianie problemów i pytań badawczych, zbieranie materiałów, bibliografia, technika pisania pracy, prezentacja i dyskutowanie kolejnych rozdziałów.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar propossal are connected with problems of the present cultural diversification of Poland and of the World, as well as the formation new differentiations, appearing new cultural groups and existence in the new conditions of former distinctions. The matters of the relationships of modernity and tradition will be propeled. The seminar will focus on the present uses of the anthropological theory and anthropological methods in explanation of the cultural diversity. The subject matter can be broadened according to participants proposals, needs and interests. During seminar participants will realize following tasks: the choice of the inquiery subject, the research conceptualization, preparation of research strategy, formulatuing problems and investigative questions, gathering the empirical materials, bibliography, the technics of writing of the work, presentiong and discussing MA thesis chapters.

Literatura:

Literatura dostosowana będzie do problematyki zgłaszanych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu badawczego, przygotowanie narzędzi badawczych, udział w dyskusji, przygotowanie i prezentacja rozszerzonego planu badań planowanej pracy magisterskiej

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), przygotowanie i przedstawienie projektu pracy magisterskiej (w I semestrze), przedstawienie konspektu i przynajmniej jednego rozdziału pracy magisterskiej w II semestrze. Zaliczenie II semestru na podstawie gotowej, zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

Bilans pracy studenta:

60 h zajęć w sali dydaktycznej, 60 h pracy nad pracą licencjacką, 30 h konsultacji indywidualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Ewa Nowicka-Rusek, Grażyna Szymańska-Matusiewicz
Prowadzący grup: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, Ewa Nowicka-Rusek, Grażyna Szymańska-Matusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.