Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMMGR: Wiedza, władza, kontrola społeczna: polityka publiczna w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SEMMGRII-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: SEMMGR: Wiedza, władza, kontrola społeczna: polityka publiczna w działaniu
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów wybierających uczestnictwo w zajęciach proponowanych dla ścieżki „Kapitał ludzki – rynek pracy – sprawy publiczne”.

Seminarium adresowane dla wszystkich planujących pisanie pracy magisterskiej pod opieką pracowników zakładu Problemów Społecznych IS UW.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wsparcie uczestników w pisaniu prac magisterskich, których problematyka mieście się w obszarze zainteresowań Zakładu Problemów Społecznych i Planowania Społecznego. Zakres możliwych tematów jest szeroki i obejmować może: (1) analizę różnorodnych zjawisk uznawanych za problemy społeczne (m.in.: ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności społeczno-ekonomiczne, rozmaite formy dewiacji społecznych); (2) analizę procesów, w wyniku których określone zjawiska są definiowane i instytucjonalizowane jako „problemy społeczne”, a także (3) analizę polityk publicznych i programów interwencji społecznych służących rozwiązywaniu problemów społecznych bądź łagodzeniu ich skutków (np. rozwiązań z zakresu polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, rynku pracy, kryminalnej, rodzinnej itd.). Powyższe zagadnienia odnoszone są do mechanizmów kontroli społecznej i ich znaczenia dla społecznych procesów konstruowania problemów społecznych.

Pełny opis:

Rozważania w ramach seminarium za punkt wyjścia przyjmują założenie, że możliwość konstruowania - i narzucania - określonych obrazów rzeczywistości jest formą kontroli społecznej często wykorzystywanej w tworzeniu stereotypów i prawd uznawanych za oczywiste i niekwestionowane. Dyskusje w trakcie zajęć koncentrować się będą na krytycznej analizie funkcjonujących w debatach publicznych i w instytucjonalnej praktyce sposobów konceptualizacji rozmaitych problemów życia zbiorowego. Zastanowimy się nad możliwością wykorzystania wiedzy gromadzonej w naukach społecznych dla diagnozy problemów społecznych i demaskowania założeń programów interwencji . Przedmiotem rozważań będą jawne i ukryte funkcje tych diagnoz i programów, a także funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityk publicznych z perspektywy ich „szeregowych” pracowników i klientów.

W ramach seminarium przewiduje się analizę tekstów wartych - zdaniem uczestników seminarium i prowadzących - przedyskutowania i opublikowanych w ciągu ostatnich lat. Dla celów kursu wybierane będą takie teksty, które obiegowe poglądy kwestionują albo w oparciu o odmienne założenia teoretyczne, albo w oparciu o odmienne dane. Wybierane będą również teksty istotne z punktu widzenia problematyki prac magisterskich przygotowanych przez uczestników seminarium.

W toku zajęć na pierwszym roku studiów II stopnia uczestnicy dokonają wyboru tematu pracy magisterskiej, następnie przygotują koncepcję analiz, która zostanie zaprezentowana i przedyskutowana na zajęciach.

W pierwszym semestrze zajęcia prowadzić będzie przede wszystkim dr hab. Anna Kiersztyn. Zajęcia na drugim roku studiów II stopnia poprowadzą dr hab. Anna Kiersztyn, dr Paweł Poławski i dr Marianna Zieleńska.

Literatura:

Zakres tematów i konkretne lektury ustalane są na bieżąco w porozumieniu z uczestnikami seminarium; odpowiadają zainteresowaniom uczestników (powiązanym z tematyką przygotowywanych przez nich prac magisterskich), mogą też być dobierane w reakcji na ważne i szeroko dyskutowane wydarzenia, związane z zakresem tematycznym seminarium.

Efekty uczenia się:

K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym

K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze), systematyczne czytanie lektur, aktywny udział w dyskusji, na pierwszym roku studiów II stopnia: prezentacja koncepcji pracy magisterskiej i przygotowanie jej fragmentu (jednego rozdziału). Na zakończenie zajęć: przygotowanie i złożenie finalnej wersji pracy magisterskiej.

Na ocenę po pierwszym roku studiów II stopnia składać się będą: ocena fragmentu pracy, ocena zaprezentowanej koncepcji pracy oraz ocena aktywności na zajęciach.

Na ocenę na drugim roku studiów II stopnia składać się będą: oceny kolejnych fragmentów pracy, oceny prezentacji wyników analiz oraz ocena aktywności na zajęciach.

Liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 na semestr

Zasady zaliczenia poprawkowego: napisanie zaległego fragmentu pracy i jej zaprezentowanie lub wprowadzenie poprawek uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia.

I semestr (4 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania jednego rozdziału pracy- 20h.

II i III semestr (18 ECTS) Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (60h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, szukanie materiałów) - 4h oraz czas konieczny do napisania pracy dyplomowej (łącznie z indywidualnymi konsultacjami) - 90h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kiersztyn, Paweł Poławski, Marianna Zieleńska
Prowadzący grup: Anna Kiersztyn, Paweł Poławski, Marianna Zieleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.