Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SSZCZ-20-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia turystyki
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Kurs Internetowy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę turystyki jako fenomenu stanowiącego przedmiot zainteresowania nauk społecznych.

Masowa, zorganizowana turystyka stanowi istotny wkład w gospodarkę wielu państw, jednocześnie wywołując różnorodne konsekwencje dla społeczeństw stanowiących turystyczne destynacje. Uczestnictwo w turystyce masowej staje się coraz powszechniejszym doświadczeniem człowieka Zachodu, prowokując pytania o istotę i funkcję tego fenomenu. Na uwagę badaczy zasługuje również fakt pojawiania się i rozwoju nowych form podróżowania, takich jak turystyka alternatywna, niszowa, backpacking oraz turystyka kulturowa. Wzrost dostępności do internetu oraz mediów społecznościowych rodzi dodatkowo pytania o istotę doświadczenia turystycznego w epoce globalizacji i natychmiastowej komunikacji.

Pełny opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę turystyki jako fenomenu stanowiącego przedmiot zainteresowania nauk społecznych. W ostatnich latach mamy do czynienia zarówno z rozkwitem turystyki mierzonym miarą ilościową, jak również z pojawieniem się i rozwojem nowych form tego zjawiska.

Masowa, zorganizowana turystyka stanowi istotny wkład w gospodarkę wielu państw, jednocześnie wywołując różnorodne konsekwencje dla społeczeństw stanowiących turystyczne destynacje. Uczestnictwo w turystyce masowej staje się coraz powszechniejszym doświadczeniem człowieka Zachodu, prowokując pytania o istotę i funkcję tego fenomenu.. Na uwagę badaczy zasługuje również fakt pojawiania się i rozwoju nowych form podróżowania, takich jak turystyka alternatywna, niszowa, backpacking oraz turystyka kulturowa. Wzrost dostępności do internetu oraz mediów społecznościowych rodzi dodatkowo pytania o istotę doświadczenia turystycznego w epoce globalizacji i natychmiastowej komunikacji. W toku zajęć podejmiemy rozważania nad tym, czy w epoce smartfonów i powszechnie dostępnego internetu fizyczne przemieszczanie się nadal stanowi dystynktywny typ ludzkiego doświadczenia - czy też podróż korporalna (Urry 2007) może ulec zrównaniu z podróżą wirtualną?

W toku wykładu, zostanie poruszona tematyka ewolucji fenomenu podróży na przestrzeni czasu i wyłonienie się turystyki spośród innych form mobilności. Będziemy jednocześnie, przyglądać się turystyce jako fenomenowi stanowiącemu wytwór nowoczesności.

Obiektem naszego szczególnego zainteresowania w toku wykładu będzie aspekt relacji turysty z obiektem jego doświadczenia - turystyczną atrakcją. Zostanie poddana analizie natura doświadczenia samego turysty, w tym aspekt poszukiwania autentyczności. Uwzględnione zostaną rozmaite formy turystycznych praktyk (turystyka alternatywna i niszowa w opozycji do turystyki masowej). Dyskutowana będzie również kategoria post-turystyki i urefleksyjnionego doświadczenia post-turysty.

W trakcie zajęć, studenci zapoznawać będą się z rozmaitymi tekstami kultury stanowiącymi świadectwo turystycznego „doświadczenia kulturowego” – czyli reportażami podróżniczymi, blogami, materiałami audiowizualnymi, programami telewizyjnymi itp.

Literatura:

Podemski K. 2005. Socjologia podróży. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Urry J. 2007 Spojrzenie turysty. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Urry J. 2009. Socjologia mobilności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wieczorkiewicz A. 2012. Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży

Dielemans J. 2011, Witajcie w raju. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec

Bloch N. 2018. Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Horolets A. 2012. Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR, Kultura i społeczeństwo, 3/2012

MacCannell D. 2002. Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.

Efekty uczenia się:

UWAGA

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W04 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W14 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata

K_W29 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W34 zna najważniejsze procesy i idee społeczne XIX, XX i XXI w., które ukształtowały oblicze współczesnego świata

K_W35 jest świadomy wyboru określonej perspektywy teoretycznej i dostrzega konsekwencje tego wyboru

K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

-Egzamin końcowy: test on-line

-Krótkie testy (quizy) po zakończeniu każdego wykładu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.