Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tożsamość w zmieniającym się świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SSZCZ-8 Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Tożsamość w zmieniającym się świecie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć i teorii socjologicznych

Socjologia szczegółowa w ramach modułu „Zróżnicowanie współczesnego świata”. W razie wolnych miejsc możliwość przyjęcia osób spoza modułu.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma za zadnie zapoznać uczestników z podstawowymi pojęciami i teoriami dotyczącymi tożsamości we współczesnym społeczeństwie w ujęciu socjologicznym. Celem zajęć jest analiza przemian tożsamościowych w zmieniającym się świecie, ich uwarunkowań oraz konsekwencji. Na zajęciach omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące tożsamości takie jak: indywidualizacja i relacyjność tożsamości, tożsamości multifreniczne, intersekcjonalność, tożsamość w społeczeństwie ryzyka i niepewności, charakterystyczne dla nowoczesnego społeczeństwa problemy i zaburzenia tożsamości oraz formy terapii, nowe konceptualizacje dotyczące tożsamości migrantów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadnie zapoznać uczestników z podstawowymi pojęciami i teoriami dotyczącymi tożsamości we współczesnym społeczeństwie w ujęciu socjologicznym. Celem zajęć jest analiza przemian tożsamościowych w zmieniającym się świecie, ich uwarunkowań oraz konsekwencji. Na zajęciach omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące tożsamości takie jak: indywidualizacja i relacyjność tożsamości, tożsamości multifreniczne, intersekcjonalność, tożsamość w społeczeństwie ryzyka i niepewności, charakterystyczne dla nowoczesnego społeczeństwa problemy i zaburzenia tożsamości oraz formy terapii, nowe konceptualizacje dotyczące tożsamości migrantów.

Literatura:

Wybrana literatura:

Appadurai A. Nowoczesność bez granic, Universitas, 2005; Bauman Z. „Soil, Blood and Identity”, Sociological Review, 1992; Bauman Z. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, 1995; Bauman Z. Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, 2000; Beck U. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, 2002.; Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage Publcations, 2002; Beck U., Giddens A., Lash S. Refleksyjna modernizacja, PWN, 2009; Bokszański Z. Tożsamość, interakcja, grupa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1989; Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007; Castells M, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009; Dunn R.G. Identity Crises. A Social Critique of Postmodernity, 1998; Fraser N. “Od redystrybucji do uznania różnicy”, (w:) Jasińska-Kania i in. Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, 2006; Gauchet M. „Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej”, Res Publica Nowa, Grudzień 2002; Gergen K.J. The saturated Self. Dilemmas of Identity in Contemporary Life, Basic Books, 1991; Giddens A. Nowoczesność I tożsamość, PWN, 2001; Hall S. „Wstęp” (w:) Hall S., du Gay P. (red.), Questions of Cultural Identity, Sage, 1996; Hollinger D. Postethnic America: beyond multiculturalism, New York, 1995; Hollinger D., “The Concept of Post-Racial: How Its Easy Dismissal Obscures Important Questions”, Daedalus, Winter 2001; Horney K. Neurotyczna osobowość naszych czasów, Rebis, 1997; Jacyno M. Kultura indywidualizmu, PWN, 2007; Jawłowska A. Wokół problemów tożsamości, Wyd. LTW, 2001; Jenkins R. Social Identity, Routledge, 1996; Jenkins H. Kultura konwergencji, WPiA, 2006; Lasch C. „Narcystyczna osobowość naszych czasów”, Res Publica Nowa, nr 1, 2002; 2005; Taylor C., „Źródła współczesnej tożsamości” (w:) Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków: Wyd. Znak 1996; Taylor C, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, PWN, 2001.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W08 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych

K_W10 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach

K_W11 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne

K_W12 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką

K_W13 jest świadomy znaczenia grupy w budowaniu społecznej tożsamości człowieka

K_W16 posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U07 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji

K_K14 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy zawierający pytania otwarte i zamknięte

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur) – 2h tygodniowo oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) – 15h

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa

Poprawkowy egzamin również będzie miał formę testu zawierającego otwarte i zamknięte pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Prowadzący grup: Aleksandra Grzymała-Kazłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.