Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Centralne problemy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SUM/I/CPS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Centralne problemy socjologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw.

Pełny opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw. Wykład ma na celu ukazanie wiodących tematów współczesnych nauk społecznych. Kolejne spotkania dotyczyć będą takich zagadnień jak: podstawy metodologiczne i teoretyczne badań społecznych; problem nierówności społecznych i metod ich badania; problematyka zmiany społecznej; kapitalizm - dylematy i zróżnicowanie; procesy demokratyczne; globalizacja a lokalność; konflikt, rewolucja i zagrożenia społeczne; teoretyczne założenia opisu współczesnych społeczeństw.

Literatura:

Baert P. i da Silva F.C. (2010), Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków: Nomos.

Elliott A. (2011), Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, Warszawa: PWN.

Giddens A. (2011), Socjologia, Warszawa: PWN.

Jasińska-Kania A. et al. (2008), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar.

Manterys A. i Mucha J. (2014), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: Nomos.

Rosling H. (2018), Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, Poznań: MediaRodzina.

Turner J. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

i inne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

Umiejętności

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

Kompetencje społeczne:

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący trzy grupy zagadnień:

- znajomość treści wykładów;

- opracowanie 1 rozdziału z: Baert P., da Silva F.C. (2010) Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków: NOMOS lub Elliott A. (2011) Współczesna teoria socjologiczna, Warszawa: PWN

- opracowanie 2 tekstów źródłowych z antologii Współczesne Teorie Socjologiczne (Scholar/ NOMOS)

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, przygotowanie referatu) - 8h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) - 20h.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski
Prowadzący grup: Michał Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kowalski
Prowadzący grup: Michał Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw.

Pełny opis:

Wykład monograficzny poświęcony wybranym problemom społecznym współczesnych społeczeństw. Wykład ma na celu ukazanie wiodących tematów współczesnych nauk społecznych. Kolejne spotkania dotyczyć będą takich zagadnień jak: podstawy metodologiczne i teoretyczne badań społecznych; problem nierówności społecznych i metod ich badania; problematyka zmiany społecznej; kapitalizm - dylematy i zróżnicowanie; procesy demokratyczne; globalizacja a lokalność; konflikt, rewolucja i zagrożenia społeczne; teoretyczne założenia opisu współczesnych społeczeństw.

Literatura:

Baert P. i da Silva F.C. (2010), Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków: Nomos.

Elliott A. (2011), Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie, Warszawa: PWN.

Giddens A. (2011), Socjologia, Warszawa: PWN.

Jasińska-Kania A. et al. (2008), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa: Scholar.

Manterys A. i Mucha J. (2014), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Kraków: Nomos.

Rosling H. (2018), Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą, Poznań: MediaRodzina.

Turner J. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.