Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia z elementami badań rynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SUM/I/METODO Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia z elementami badań rynkowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów niestacjonarnych II st. (zaocznych)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów socjologii z nowoczesnymi technikami badań, których znajomość jest niezbędna w rozwijającym się sektorze badań rynkowych i komercyjnych badań społecznych. Wykład poświęcony będzie prezentacji nowoczesnych metod badań zachowań konsumenckich. W odniesieniu do każdej metody zostaną omówione następujące zagadnienia: 1) definicja celu badania w kategoriach problemów marketingowych, 2) założenia dotyczące teorii zachowania konsumenta (preferencji, decyzji, percepcji, komunikacji),3) metodologia zbierania informacji (przygotowanie narzędzi, problematyka pomiaru),4) statystyczna analiza danych, model matematyczny metody,5) interpretacja wyników i przykłady zastosowań praktycznych.

Pełny opis:

Zadania nauki o metodach; klasyfikacje metod; cykl badawczy; przykłady działań na każdym etapie cyklu, badanie jako proces społeczny; Badania ewaluacyjne i klasyfikacje nauk: nauki realne-formalne, idiograficzne-nomotetyczne, teoretyczne-stosowane.Instrumentarium badacza w naukach społecznych: narzędzia, techniki, plany badawcze, logika postępowania w nauce (indukcjonizm, falsyfikacjonizm ....) Plany (schematy) badawcze; badania wzdłuż czasu i przekrojowe; eksperyment, panel; Badania quasi-eksperymentalne, PSM, retrospektywne, analiza wielozmiennowa; Błędy czy efekty, przykłady efektów, wnioskowania międzypoziomowe; Wyjaśnienia efektów, psychologia kognitywna i jej wkład w metodologię badań socjologicznych, Układanie kwestionariusza, teoria zadawania pytań. Metodologia apragmatyczna: pojęcia, twierdzenia, teorie. Metodologia pragmatyczna: wyjaśnianie naukowe, przewidywanie. Badania porównawcze; badania ewaluacyjne. Strategia pozytywistyczna i neopozytywistyczna w nauce - schemat badania ilościowego, ‘wielka trójca’, czyli trafność konstrukcyjna, wewnętrzna i zewnętrzna, sposoby rozmiękczania rygorów postępowania naukowego.

Literatura:

1. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Część I – Podstawy badań empirycznych. ss. 16-110.

2. David Silverman 2007, Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Prowadzenie badań jakościowych.

3. Antoni Sułek, 1999, Metodologia socjologiczna, w: Encyklopedia socjologiczna. Tom 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 209-217.

4. Seria „Niezbędnik badacza”, PWN

5. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych. Część I – Podstawy badań empirycznych. ss. 16-110.

6. David Silverman 2007, Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Antoni Sułek, 1999, Metodologia socjologiczna, w: Encyklopedia socjologiczna. Tom 2. Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 209-217.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)

K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi

K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych

K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej

Umiejętności

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

Kompetencje społeczne:

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład : egzamin oceniający umiejętności interpretacji i praktycznego zastosowania koncepcji i teorii przedstawionych na wykładzie;

Warsztaty badawcze: ocena przygotowania, przeprowadzenia i prezentacji wyników badania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koseła
Prowadzący grup: Krzysztof Koseła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.